Revision history of "Vabavara"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:12, 22 September 2011Ene (Talk | contribs). . (10,093 bytes) (+10,093). . (New page: category: eKool3.0 {{panetahele|sisu= Järgneva teksti autor on Edmund Laugasson, Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi IT juht, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Riigi Infosüsteemi...)