Uuendused september - detsember 2010

From eKool wiki
Jump to: navigation, search

[[category: pr]

Uuendused 11. detsember 2010

Eelmisest eKooli uuendusest on möödunud peaaegu kuu ja selle aja jooksul on mitu asja korda saanud. Ja nüüd kõigile kasutamiseks olemas (lisaks päkapikumütsis öökullile). Tänu esimese veateate eest (tunni lisamine tunniplaani), andke teada kui miski ei toimi, nii suurte muudatuste puhul ikka juhtub, kahjuks.

PÄEVIKUS:

Parandused: 1. Hinde kommentaar paistab hinde detailvaates taas ja ükski vahepeal lisatustest ei ole kaduma läinud. Viga tekkis jooksvate hinnete kokkuvõtte lisamisega eelmisel veerandilõpul.

2. Internet Exploreri taltsutamisega sai palju vaeva nähtud ja nüüd peaksime natuke paremini üksteist mõistma:

 • perioodihinnete lisamise detailvaates jooksvate hinnete näitamine on korras (s.o. õpilasi vahele ei jäeta);
 • suure päeviku avamisel saadavat veateadet ei tohiks enam esineda.

3. Üldse sai päeviku avamine uue loogika - päeviku avamisel ei tooda õpetajani enam mitte kogu päevikut vaid ainult ekraanil nähtav osa.... ja igal kerimisel järgmine info. Päevik saab sel moel kiiremaks, edasi -tagasi kerimine jääb pisut aeglasemaks.

4. Hinde kommentaari copy / paste taas võimalik ja kõigi brauseritega.

Täiendused: 5. Palju küsitud: poolaasta perioodihinde lisamise detailvaates näeb nüüd kõiki jooksvaid hindeid. Kuni eelmise perioodihindeni. Kusjuures "loeb" perioodihinde veerg, kes selle eksikombel 1.veerandi lõppu lisanud on, saab ära kustutada.

6. tagasi on toimunud tundide loendur (läks kaotsi septembri alguses)

7. Pisike piirang - kui ei ole ainekaardis hindetüüpi hinnatavaks määratud, siis seda + menüüs ei näidata ja ka tunni lahtis avatavas detailvaates ei ole võimalust hindeid lisada. Eriti oluline ringitundidele - ka eksikombel ei saa õpetaja sinna hindeid sisse kanda, kui tunnihindeid ei ole ainekaardis määratud.

8. Tublisid õpetajaid rõõmustab see, et hinde kommentaar saab nüüd olla 4000 märki pikk. Nii kokkuvõtva kui jooksva hinde jaoks.

MÄRKUSED: 9. Nüüd on võimalik märkuse muutmine ja nii kaua kui seda vajalikuks peetakse. Märkuse kustutamine ei ole võimalik ja ei saa võimalikuks. Kui märkus läks viltu, siis saab selle teksti parandada: "Märkus tühistatud" või "Vabandan, eksisin adressaadiga" vms. Igaüks parandab oma märkusi.


ÕPILASE kaardi hinnete filter: 10. Hinnete filter sai täpsustatud: otsitakse nüüd otse aine nimetuse järgi. Eelmine, tekstil põhinev otsing tekitas segadust mõne aine puhul: ajalugu, muusikaajalugu, kunstiajalugu....

ADMINISTRAATOR KUSTUTAB:

11. Ruumide kustutamine on võimalik (kui ei ole tunniplaanis kasutuses). Valida ruum, märkeruuduga Muuda ja kustuta.

12. Kooli siltide kustutamine on võimalik (kui ei ole õpilasi ega üheski päevikus kasutuses). Valida silt, märkeruuduga Muuda ja kustuta.

13. Kiituse / laituse / käskkirja muutmine (tühistamine) on nüüd võimalik aga ainult administraatorile. Õpilase kaardil on administraatoril link "Muuda". Sarnaselt märkustele ei ole kustutamine võimalik, saab asendada algse teksti, näiteks "Käskkiri tühistatud".

14. Õpilase kaardil ei ole enam õppekava järel linki "Lahkus koolist". Tekitas segadust ja kiusatust vajutada.... Õpilane lahkub ja liigub nüüd ainult Otsuse kaudu - õppeaasta > märgite õpilase > Otsus > Lahkus koolist.


ARUANDED

15. Lisatud märkuste aruanne koolijuhile ja klassijuhatajale. Klassijuhataja näeb oma klassi õpilaste märkusi perioodis. Kui neid on rohkem, siis saab ülejäänud avada lingiga "Näita rohkem". Koolijuht näeb esmalt kokkuvõtet 2 veerus: õpilaste "edetabel" ehk siis 20 kõige rohkem märkusi saanud õpilast ja klasside märkuste kokkuvõte. Klassil vajutades avaneb klassi märkuste nimekiri. Trükkida saab brauseri Print käsuga.

16. Hinnetelehel on nüüd ka õpilase märkused. Samamoodi perioodide kaupa või kogu aasta omad. Näha kõigil hinnetelehtedel - õpilase, lapsevanema ja kooliga seotud rollide jaoks. Trükkimine brauseri Print käsuga.

17. Tunnikirjelduste aruanne koolijuhile on avatav 2 vaates:

 • klassi päevikutes olevate tunnikirjelduste aruandena - valida klass klasside loetelust
 • õpetaja päevikute tunnikirjelduste aruandena - valida õpetaja õpetajate loetelust

Mõlemal juhul avaneb päevikute list, kus näha päeviku nimetus, selle päevikuga seotud õpetaja(te) nimed, plaanitud / sisse kantud tundide arv, kontrolltööde arv, koduste tööde arv. Päeviku nimetusel vajutades avatakse selle päeviku tunnikirjeldused, näha on tunni sisse kandnud õpetaja nimi. Väikse lisana on selle päeviku sissekannete tegemise korralikkuse info: mitu tundi on sisse kantud enne tunni kuupäeva, mitu tundi samal päeva, mitu tundi kuni nädal hiljem (tunnist kuni 7 päeva hiljem), mitu tundi veel hiljem. Ja % sisse kantud tundide koguarvust. Trükkimine brauseri Print käsuga. Õpetaja nimi lisatud ka lapse / vanema tunnikirjelduste aruandele, sisse kandmise korralikkust mitte ;)

18. Klassi hinnete päeviku trükkimist veel ei ole, aga on lisatud perioodihinnete aruanne põhikoolile (veerandihinded). Leiate selle aruannete alt, klassijuhatajale ja koolijuhile. See on nüüd täpselt selline aruanne nagu "vanas" eKoolis oli (aruanne ainete kaupa).... Kuna klassil saab perioodihindeid olla 15 - 20 aines, siis on veergude päises 3 esimest tähte aine nimetusest; sama aine erinevate päevikute hinded kogutakse samasse veergu. Ja põhimõtteliselt on see trükivaate jaoks disainitud aruanne - s.o. ekraanil võib paljude ainete puhul osa infot olla mitte nähtav... aga trükkides on kõik olemas. Brauseri Print käsuga.

Oluline: ei tööta kursusehinnete jaoks. Kuna kursuseid on aastas üle 30, siis nende tabelisse paigutamine sel moel, et ka ülevaadet saaks saada ei ole võimalik. Tuleb koos hinnete päevikuga disainida ülevaatlikumaks. Aga on veel tegemata. Ideed olemas.

19. Puudulike hinnete aruandesse lisandus hindetüübi (perioodi või kursuse) märge iga hinde juurde

20. Hinnete ekspordile tehti täiendus - hindetüübi ja perioodi valik. Kui hindetüüp on "Kõik hinded" ja valitud on periood, siis saate küsitud perioodi hinded (aga mitte kursuste päevikutes olevaid hindeid); hindetüüp on "Aastahinded" siis saate kursuse ja aastahinded. Täpsemalt wikist. Lisatud on ekspordifailide koostamise logi.

Uuendused 17. november 2010

peale mitut edasilükkamist sai tänaseks uuendus tehtud ja muudatused olemas.

Esmalt vabandame tänaste häirete pärast eKooli töös - olnud ja tulevate katkestuste pärast, mis Elioni probleemidest tekitatud.

Nüüd muudatused:

1. õpilase kaardil keskmiste hinnete näitamine filtris: "suur" number on nüüd traditsiooniline keskmine hinne (perioodis); all olev pisike oodatav hinne on see, mis enne keskel ja suur oli. Gümnaasiumis aga näitab endiselt kurssute hinneet põhist statistikat - igat kursust eraldi välja tuua ei ole filtrisse mõtet.

2. murelapsed nüüd ka filtreerib hinded vastavalt perioodile (enne otsis küll murepäevikud välja aga näitas seal kõiki hindeid). Gümnaasiumi murelaste jaoks peaks kasutama aasta vaadet.

3. Kontaktide aruanne klassijuhatajale mure peaks nüüd läbi olema, tänu kõigile kes teatamast ei väsinud

4. Lõpetatud rolliga lapsevanemad ei ilmu enam klassi kontaktide ja klassi kasutusaktiivsuse aruandesse.

5. puudulike hinnete aruanne on nüüd ka klassijuhatajale kättesaadav

6. ainekaart peaks paremini töötama - enne oli integratsiooni teemade näitamine kole ja neid ei saanud üle 2 lisada ka. Nüüd saab. Oli ka segadus ainekaardi väljade pikkusega - nüüd kõik need 4000 märki.

7. Päeviku definitsiooni kustutamine on nüüd võimalik (siltide ja ruumide kustutamine veel tegemata) - vajutage Muuda ja leidke link "Kustuta"

8. c-klassi mure lahendatud (asudes sisestama silti c kuvati kõik kooli klassid)

9. Kõigil kaartidel (õpilased, lapsevanemad, õpetajad) on taastatud e-posti näitamine kui see on ka kasutajanimi. Alguses oli lisainfoga "(kasutajanimi)", siis tundus ohtlikuna ja võtsime ära, nüüd on taas näidatud aga ilma lisainfota.

10. siltide kustutamine õpilase kaardilt ja õpetajate kustutamine päeviku definitsioonist said üle vaadatud, ehk enam vigu ei anna. Ka rolli andmine / ära võtmine, mis seni tekitas administraatori vaates ajutise, järgmise logimiseni kestva siltide kadumise, on muudetud - kaardi uuendus tehakse kohe. KUI aga sildid endiselt kaovad, andke teada ja võimalikult täpselt mida selle õpilasega tegite. Tundub, et see tegevus vajab veel kindlustamist.

11. Päevikus ei anna IE enam positsioneerimise viga. Kui annab, andke teada. Oli tegelikult veaparandus, mille taga kõik teised ootasid.

12. nooleklahvid hinde lisamise detailvaates toimivad nüüd, ka peaksid IE kasutajad nägema kõiki jooksvaid hindeid.

Uuendused 24. oktoober 2010

selle nädala mitme uuenduse käigus jäid veel mõned "sabad" mis eile korda said.

 • Klassijuhatajad ja koolijuhid saavad nüüd õpilase kaardilt (avate galeriist õpilase ja vajutate i tähel ja näete uut linki <Lisa kiitus / laitus / käskkiri>). Ning saate lisada samasuguse info nagu seni administraator valides <Otsus> ja <Muud>. Lisatud otsus tuleb tunnistusele ning saab nähtavaks õpilase Sündmused uudisvoos.
 • Saab puudumisi lisada ka sellistele päevikutele, millega seotud ainekaartidel ei ole märgitud tunnihinde skeemi.
 • Tunnistusele tulevad nüüd ainult sellised ained, mille ainekaardis on märgitud perioodihinde / aastahinde / kursusehinde lisamine.
 • On lisatud tunnistuse saamise võimalus ka neile koolidele, kes on otsustanud käitumist / hoolsust mitte hinnata.
 • Tunnistus on olemas ka õpilase / lapsevanema aruannetes.
 • Neljapäevast alates on olemas hinnete eksport xml faili ja puudulike hinnete aruanne.

Ja veel üks selgitus palju probleeme tekitanud "keskmisele hindele" õpilase hinnete statistika lehel. Nagu juba selgitanud olen, siis seal on näha keskmine hinne ja tänaseks enamikel lastel veerandihinne (mis seni oli oodatav hinne veerandi eest). Nüüd on nii, et tegelikult on see oodatav hinne põhikooli jaoks aastahinne (s.o. esimese veerandi hinne + lisanduvad veerandite hinded).

Uuendused 17. oktoober 2010

Uued ja uutmoodi tegevused on eKooli lisatud.

1. Veerandilõpp

 • tunnistus endisel kujul olemas; mitte täielik koopia vanast vaid sama ideoloogiat pisut pehmemal moel järgiv. Tuima ruudustikku lehe lõpuni enam ette ei anna; ainete nimetused on aine nimetus õppekavas (leiate / muudate seda Õppekava lehelt); kursuste ja perioodidena õppivate klasside tunnistustel teeme vahet päevikutega seotud ainekaartide järgi. Kõige olulisem - trükkimine. On võimalik võtta ette kogu klassi tunnistused ja need ka välja trükkida. Brauseri Print käsuga. Ja sealtsamast brauseri File menüüst saate ka vajadusel muuta lehe seadeid jms.
 • klassijuhataja hinnete päevik toimib nüüd nagu vaja; kaasa arvatud hoolsuse / käitumise hinnete veerus lisamine. Tuletan meelde, et klassijuhataja lisab oma hoolsuse / käitumise hinnetele need kommentaarid, mis tunnistusele ilmuvad. Ja veel - esimene valik selles päevikus on "õppeaasta" ehk siis aastahinded - et veerandi hindeid näha peaks filtrist veerandi välja valima!
 • perioodi / kursuse jooksul saadud hinded ja nende keskmine on nüüd perioodi / kursuse hinde lisamise detailvaates olemas.
 • klassijuhataja hoolsus / käitumine nüüd ka hinnetelehel näha.

VABANDUS: perioodihinnete ekspordi xml ei saanud eilseks piisavalt testitud; plaanime uuendust esmaspäeva õhtuks.

2. Muu klassipäevikust:

 • kodustele ülesannetele / kontrolltöödele saab nüüd lisada ka linke.
 • kui klassijuhataja/koolijuht sirvib Hinnete päevikust oma klassi päevikuid, siis aitab teda tagasi Hinnete päevikusse õpilase kaardilt tuttav nool üleval vasakus nurgas (seni sinine link üleval paremas nurgas).
 • Tunnikirjeldused päeviku all said selgemad tunni info muutmise ja kustutamise ikoonid.
 • Häiriv sama päeva tundide järjestus sai korda, nüüd nagu ülejäänud päevikul.
 • Kursusehinne nüüd läbivalt kursusehinne.

3. Veel aruannetest:

 • hinnetelehe ja tunnistuse aruandes saab nüüd küsida ka endiseid õpilasi, ehk siis neid, kes enam selles klassis või koolis ei õpi.
 • hinnetelehel nüüd sama tunni hinded eristatud / nagu päevikus.
 • õpetaja(te) koormuse aruanne on tagasi

4. Puudumistest:

 • puudumistõendit saab tagasi lükata.

Vahemärkus: puudumiste päevikuga tuleb veel tööd teha. Teadmiseks Targole ja jätkuks neljapäevasele kirjavahetusele teatan, et ka minul õnnestus tekitada olukord, kus keset pikemat puudumiste perioodi tekkisisd "punased tunnid". Opereerides mitme arvutiga ja kasutajaga sama-aegselt. Tundub, et kui klassijuhataja on välja loginud, siis on tema põhjus kindlameesem kui siis kui ta pole veel oma kasutussessiooni lõpetanud. Igal juhul jätkame kindlustamist. AGA - soovitage oma õpetajatele sellise olukorra tekkmisel MITTE lisada tekkinud punaste puudumiste tundide jaoks UUT puudumistõendit (mis siis vana alt ära kustutab nagu ka selgitasin), vaid avada olemasoleva tõendi kirjeldus ja siis teha <Muuda> ja <Muuda> - saab kõik roheliseks.

5. Selle nädala kõige suuremad muudatused juhtusid õpilase / lapsevanema jaoks ja ka klassijuhatajale, kes vaatab õpilase kaarti.

 • Ülesanded. Neid oli palju, inimesed ei osanud neid sorteerida / filtreerida ja nad muutsid uudisvoo liiga pikaks. Seega said ülesanded ära eristatud ja eraldi aknasse tõstetud, kus neid ka mugavam hallata. Õpilane / lapsevanem ning õpetaja, kes õpilase kaardile läheb näeb nüüd uudisvoos ülesannete asemel esimesena ülesannete kokkuvõtet kujul:

lapse nimi: Kohe: ülesandeid: 4; kontrolltöid: 1. Varsti: ülesandeid: 5; kontrolltöid: 2. Edaspidi: ülesandeid: 2; kontrolltöid: 4.

Kohe - tänaseks, homseks; Varsti - järgmise 3 tööpäeva jooksul; Edaspidi - need tööd mis juba kirjas aga mille tähtaeg kaugemal. Lingil vajutades avaneb tööde loetelu. Sama struktuur on ka õpilase kaardil kooli vaates (klassijuhatajale, koolijuhile).

Täpsema ülevaate saavad aga lapsed / vanemad kui vajutavad oma (lapse) vaates ülesannete ikoonil või siis lapse vaates samal lingil. Siis tulevad ülesanded täieliku kirjena vastava ajajaotuse alla; lisaks saab ainete kaupa vaadata ülesandeid (ainete ülesanded) ja kuupäevavaheminu ülesandeid vaadata (logiraamat). Ja seal saab oma ülesandeid tehtuks märkida ja iseendale ülesandeid seada.

 • veel üks ülesannete viga sai parandatud - nimelt oli õpilastel võimalik topeltvajutusega ülesannet tehtuks määrates võimalik oma isiklik leht segadusse ajada, nüüd ei ole see enam võimalik.
 • Hinnete näitamine ja statistika said üle vaadatud. Hinnete näitamise detailvaadet tegime lihtsamaks ja ühtlustasime kõigi hindetüüpide jaoks. Tuletan meelde, et kui veerandihinne on välja pandud, siis selle veerandi jooksvad hinded aines / päevikus leiate lingile "Näita hindeid" vajutades. Seesama kehtib ka klassijuhataja / koolijuhi jaoks, kes õpilase kaardilt hindeid vaatab!
 • Hinnete statistikas sai lisatud täpsustus ja tegelik keskmine hinne. See number (või täht) mida seni keskmisena tõlgendati, oli siiski "oodatav kokkuvõttev hinne" nüüd lisatud selle alla ka keskmine.

Et aga nende uuendustega õpilaste/vanemate vaates sai uudisvoo info kogumist oluliselt muudetud ja samuti muutus asju klassipäeviku "tagatoas" siis kõik teated esinevatest anomaaliatest väga oodatud - kui teada saame, saab ka parandada.

Ja veel üks edastamata info: listist ja ajakirjandusest jooksis septembris läbi info, et Andmekaitseinspektsioon uurib eKooli tegemisi. Nüüdseks on olemas otsus, et haldusmenetlus on lõppenud ja ettekirjutust ei tehta. Tsiteerin: "Elektrooniliselt peetavas õppeinfosüsteemis peab õppe- ja kasvatusalaste dokumentide pidamisel järgima samu üldnõudeid, mis on ette nähtud paberkandjal dokumentidele. Seega sarnaselt paberpäeviku kasutusloogikale võivad kõik aineõpetajad näha oma õpilaste kõiki hindeid".

Uuendused 4. oktoober 2010

Eelmisel nädalal jõudsime normaalse töörütmini - uuendused eKoolis valmivad nädala jooksul ja serveri tarkvara uuendus toimub nädalavahetusel. Sellega seoses ka uuendustest harvem, aga uudiseid rohkem.

Esmalt vigade parandus:

 • Päeviku kohal olev filter "Endised õpilased" ei toiminud korralikult, nüüd toimib.
 • Isikukoodi eest/tagant korjasime ära sinna mingill moel (migratsioon? andmed vanas eKoolis?) sattunud tühikud, juurde neid tekkida ei tohiks
 • Tagimajandust kindlustasime jälle - nüüd ei tohiks need ka ajutiselt, kuni järgmise logimiseni administraatori vaatest kaduda.
 • Päevikus näidatakse kursusehinde veeru päises õiget terminit, s.o. kursusehinne.
 • Klassijuhataja "kõigi vanemate nägemise probleemi" üritasime siluda, nimelt on koolid teada andnud, et klassijuhataja näeb väiksemal arvul vanemaid kui administraatori vaates - aga kui sarnast veel märkate, andke teada.

Muudatused ja täpsustused:

 • Puudumiste päevikus näete nüüd kollast hüümärki kõigi nende õpilaste real, kelle jaoks on olemas vanemate esitatud aga klassijuhataja poolt veel kinnitamata puudumistõendeid.
 • Puudimisest teada andmise kirjes on nüüd näha ka õpetaja nimi, kes tundi andis
 • Klassijuhataja poolt lisatud puudumise põhjuse kirjes on nüüd näha; puudumise põhjus klassifikaatori alusel; kui selle aluseks oli lapsevanema tõend, siis tõendi esitaja, aeg, millal saatis, tõendil olnud kuupäevad ja puudumise põhjus. Kogu see nfo kuvatakse loomulikult ka juba olemas olevatele põhjustele ja puudumistele.
 • Tunniplaani toimib nüüd ka ilma paralleeli tunnuseta klasside jaoks. Saate seda sisestada ja lapsed/vanemad/õpilased vaadata ilma trikkideta.

Uued võimalused:

 • Iga õpetaja (ja kõik teised rollid ka) saab omaenda andmete ja seadete juurest määrata, mis on see leht, mida eKool talle kohe peale sisenemist näitab (link "muuda avalehte"). Kui õpetaja määrab, et selleks on kooli leht, saab ta oma päevikute juurde ilma häiriva lisaklikita (ja oma enda võimaliku info näitamiseta kõrvalistele). Ja sellega oleme saavutanud olukorra, kus ainetunni, koduse töö, 2 hinde, 3 puudumise, 1 märkuse sissekandmine on uues eKoolis 1 kliki võrra kiirem kui vanas oli ;)
 • Iga kasutaja saab oma uudiste sisu muuta - kas näeb ainult teda ennast puudutavaid uudiseid oma lehel või iseenda ja oma laste uudiseid. Valida oma profiilist link "muuda uudisvoogu".
 • iga õpetaja saab oma kodustele ülesannetele/kontrolltöödele lisada faili (või failid). Ülesande sisestamise aknas on vastav valik olemas; õpetaja valib faili ja sellega ongi lisandunud õpilastele ülesande kirjesse link faili avamiseks. Maksimaalne suurus on selle faili jaoks 1 MB; tüüpide osas piiranguid pole, peaksite arvestama, et õpilane peab suutma faili oma arvutis oleva tarkvaraga avada. Järgmise faili lisamiseks, olemasoleva muutmiseks vajutage päeviku all oleval tunnikirjelduse nimekirjas selle ülesandel ja valige <Muuda>.

ja rahast: koolidesse jõudev Elioni arve eKooli septembri teenustasuga on 1/3 tavapärasest. Kas ja kuidas kool kokku hoitud rahaga talitab on iga kooli oma otsus. Lisaks valisime välja paarkümmend kooli, kellele arvet üldse ei esita. Nendel oli kas probleeme liidetud teise kooli andmete saamisega oma õpilaste nimekirjadesse, pikale veninud probleeme õpilaste nimekirjade korrastamisega või muid muresid.


Uuendused 18. september 2010

Õpilane / lapsevanem

1. õpilased said oma lehele ja lapsevanemad õpilase lehele aruannete ikooni. Täna avaneb sealt üks aruanne - tunnikirjeldused. Homme või ülehomme tuleb juurde hinneteleht ja siis riburada pidi muud vajalikud kokkuvõtted. Tunnikirjelduste ja hinnetelehe aruanne saavad klassi / päeviku / õpilase põhiselt kasuatatavaks ka kooli juhtkonnale ja õpetajatele / klasijuhatajatele. Näevad hinnetelehe aruannet. Oma (lapse lehe) aruannete seas. Päevikute järgi hinded / puudumised; hindel / puudumisel vajutades lisainfo aken. 2. seni lisasime igale kontrolltöö hindele õpetaja sisestatud ülesande. Nüüd saavad õpilased / vanemad ka iga tunnihinde taga avada tunnikirjelduse lingi. Kui õpetaja on kirjelduse sisse kandnud, siis seda ka näidatakse. Kuna aga tunnikirjelduse lisamine on õpetaja jaoks vabatahtlik väli, siis paneme end valmis uuteks süüdistuste laineks - et eKool ei näita mida iganes...

3. muutsime sinna lisatavate hinnete / puudumiste / märkamiste teadete info esitamise struktuuri. Sai ehk veidi selgemaks, aga muudatusi tuleb veel.

4. õpilased said oma lehele ja lapsevanemad õpilase lehele aruannete ikooni. Täna avaneb sealt üks aruanne - tunnikirjeldused. Homme või ülehomme tuleb juurde hinneteleht ja siis riburada pidi muud vajalikud kokkuvõtted. Tunnikirjelduste ja hinnetelehe aruanne saavad klassi / päeviku / õpilase põhiselt kasuatatavaks ka kooli juhtkonnale ja õpetajatele / klasijuhatajatele. Praegu veel pole.

Klassijuhataja

saab nüüd teha oma klassi aruandeid. Kasutusaktiivsusel ja puudumistel on alguses avatud klassi koondrida, sealt edasi saab vajutada klassi nimekirja lahti.

Soovitan veidi uurida hinnete statistika aruannet - kui filtreid loovalt kombineerida, saab ka murelapsed kätte. Mis ei tähenda, et selleks eraldi aruannet koostama ei peaks.

Kõik õpetajad on nüüd ilma õpilaste galeriita. Klassijuhatajal on oma laste oma, koolijuhil ja administraatoril endine vaade. Miks - Saaremaa Ühisgümnaasium esitas päringu Andmekaitse Inspektsioonile, kes algatas järelvalvemenetluse. Kuni selle lõpetamiseni me aga igaks juhuks infot ei näita. Millega saab ka teiste koolide mure lahendatud. Lugedes neid paragrahve, mis menetluse aluseks olid, tekkis küll mõte, et tegelikult peaks sarnase uurimise algatama ka kõigi paberpäevikuid kasutavate koolide kohta ja uurima HTM määrust 25. augusti 2010. a määrus nr 52 milles olevad kohustuslikud nõuded klassipäevikule isikuandmete kaitsega kuidagi kokku ei lähe.

Uuendused 15. september 2010

mõned pisikesed aga õpetajat rõõmustavad täiendused:

1. tunni hinnete või puudumise ja erinevate hinnete vahel on nüüd vana armas /. Nagu veerus sisestamisel ikka, sai ka / õpetaja kirjutada juba varem, aga seda ei näidatud hinde lahtris.

2. Ainetunni lisamise aknas on nüüd kolm tegutsemisvarianti: salvesta; katkesta; salvesta ja lisa kodune ülesanne. See viimane kannab ainetunni päevikusse ja avab kohe koduse ülesande lisamise akna. Ka muutsime ainetunni lisamise akna väljade järjestust - alguses päev ja tunni number päevas; siis tunni teema (kirjeldus) ja lisainfo tunni kohta. Endiselt ei ole viimased kaks kohustuslikud.

3. Muutsime päeviku all oleva tunnikirjelduste nimekirja veergude järjekorda.

4. Lisati/täpsustati infot, mida eKool annab kui pahandab lapsevanema lisamise peale. Nimelt ei olnud korrektse teatega ja tekkinud probleemi näitav sellise juhtumi käsitlus, kus kool lisab õpilase kaardilt lapsevanema, aga see vanam kas on juba koolis vanem või on õpetaja. Kui kool üritab sarnast vanemat nüüd <+Lisa vanem> lingiga lisada, saab ta teada, et "Sellise ID koodiga kasutaja on juba olemas".

Senised lapsevanemad ja ka õpetajad peaksid esitama oma lastele juurdepääsu saamiseks taotluse, mille kinnitamise järel lapse õppeinfot nende kasutajale saatma hakatakse.

Uuendused 11. september 2010

Tänasest alates on võimalik:

1. sisestada kõiki hindeliike veerus - s.o. ka kontrolltööd (hindelise ülesande) ja kokkuvõtvad (veerandi, aasta, kursuse ja käitumise, hoolsuse) hinded toimivad lisaks ükshaaval sisestamisele ka veeruna sisse kandmisele. Kontrolltööde hindeid saab sisestada aga alles siis, kui päeviku aluseks oleval ainekaardil on määratud, et hinnatakse eraldi ülesandeid ja kontrolltööde veergu ei saa sisestada puudumisi.

Tegelikult on nende kahe päeviku uuendusega (kontrolltööd (hindelised ülesanded) eraldi veerus ja hinde sisestamise ja kommenteerimise aken eraldi avatuna) vastuvõtt olnud üle ootuste positiivne! Õpetajad on omaks võtnud mõtte seniste "arvestuslike hinnete" asemel selgelt eristuvast veerust, mis lisaks annab õpilase/lapsevanema vaatesse koos hindega ülesande kirjelduse. Hinnete/puudumiste akna vastuvõtt on olnud emotsionaalsem, aga saabunud küsimustest, ettepanekutest ja sisestatud kommentaaride hulgast on näha, et peale esimest ehmatust leitakse ka see töövahend kasulik olevat. Mida meil pole, on selle aknakese lühike nimetus. Taebla õpetajad kutsuvad seda "õpilaspiletiks", aga kindlasti on koolides veel häid ideid - jagage neid ja leiame koos sellise nimetuse, mida levitada. Ja pilt tuleb sinna, õpilase pilt hindamise aknas on hädavajalik, eriti väheste nädalatundidega õpetajatele.

2. Õpilased / lapsevanemad näevad taas tunnikirjeldusi. Lähevad kooli lehele, avavad oma õppekava ja kõigil oma ainekaartidel kus päevikud toimimas on lisatud tunnikirjeldused.

3. Kooli juhtkonnale lisandus õppekava ikoon kooli lehe töövahendite hulka. Avab õppekava akna täpselt samades õigustes kui administraatoril on. Enne 1.09 näha olnud kujundusega oli selle akna avamine õppekava sektsioonis kooli lehel, aga tundus, et eraldi ikoonina on selgem.

4. Õppekavade sektsioonis kooli lehel taastati kooli juhtkonna rollis kasutaja jaoks igal ainekaardil selle kaardiga seotud päevikute avamise võimalus - ainekaardil on päevikute lingid, nende all päeviku õpetaja(te) nimed ja iga nime taga sisse kantud/planeeritud tundide arv.

5. Õppekavade sektsioonis kooli lehel on kogu aeg olnud olemas õpetaja vastutada määratud ainekaardi redigeerimise link <Muuda> - kohe ainekaardi nimetuse kohal.

6. Vestluste ikoon on nüüd korratud kooli lehel kõigi kasutajate jaoks, seal olevate teemade filteerimine vastavalt koolidele ja inimeste informeerimine saabunud uutest vestlustest ootab veel tegemist.

7. Veel kord kohendasime Õppeaasta / õpilane lehe nuppu <Eemalda kasutusõigused> - nimelt eemaldati küll õigused aga ekraanil olevat infot ei uuendatud, mis andis nupu vajutajale vale pildi.

8. Kooliga seotud kasutajatele saab iseenda isikuandmete muutmine võimalikuks kui nad on 22 aastased - selleks ajaks on enamik inimesi juba kooli lõpetanud aga pole veel kooliealiste laste vanemad ja ka õpetajad veel mitte.