Uudisvoog

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Uudisvoos on kokku kogutud viimastel päevadel toimunud sündmused; järjestus on lisamise aja järgi. Lapsevanemale kogutakse kõigi tema laste sündmused, kui ta ise ei ole määranud teistmoodi.
Uudis171.png

Tunnihinded

õpetaja poolt ainetunnis jooksva töö eest lisatud hinded.

Uudis2.png


Lisatud andmed:

 • hinne (vasakul kirje ees; 5)
 • lapse nimi, kelle hinne on (õpilasele "Minu")
 • hinde tüüp (Tunnihinne)
 • aine, milles hinne saadi (kirjandus)
 • hinde kommentaar ("Suurepärane rühmatöö")
 • link tunnikirjelduse avamiseks. Kui tunnikirjeldus on avatud, siis:
  • tunni teema (O. Lutsu "Kevade")
  • tunni kuupäev ja järjenumber päevas (04.06.2012, 3. ainetund)
  • tunni kirjeldus (Tegelaste analüüs: kes on meie klassi Toots, Teele, Kiir, Arno, Tõnisson?)
 • õpetaja nimi ( Elizabeth Bennet)
 • hinde sisestamise kuupäev (26.06.2012 12:05)


Kontrolltöö hinded

õpetaja poolt kontrolltöö eest lisatud hinded.

Uudis3.png


Lisatud andmed:

 • hinne (vasakul kirje ees; 5)
 • lapse nimi, kelle hinne on (õpilasele "Minu")
 • hinde tüüp (Kontrolltöö hinne)
 • aine, milles hinne saadi (loodusõpetus)
 • hinde kommentaar ("Referaat esitati tähtajast oluliselt hiljem. Tegelikult oli see hea töö!")
 • link kontrolltöö kirjelduse avamiseks. Kui kontrolltöö ülesanne on avatud, siis:
  • kontrolltöö kuupäev ((tähtaeg: 01.02.2012))
  • ülesande kirjeldus ("Referaat esitada")
 • õpetaja nimi ( Elizabeth Bennet)
 • hinde sisestamise kuupäev (26.06.2012 11:42)

Kokkuvõtvad hinded

veerandi-; aasta-; kursuse-; eksamihinded; käitumise ja hoolsuse hinded

Uudis4.png


Lisatud andmed:

 • hinne (vasakul kirje ees; 4, ringiga ümbritsetud)
 • lapse nimi, kelle hinne on (õpilasele "Minu")
 • hinde tüüp (Aastahinne)
 • aine, milles hinne saadi (loodusõpetus)
 • hinde kommentaar ("Võtsid end õppeaasta lõpul kokku, sügisel aga oli meil mitmeid probleeme. Ilusat suvepuhkust!")
 • õpetaja nimi ( Elizabeth Bennet)
 • hinde sisestamise kuupäev (26.06.2012 11:43)

Õpetaja teated

päevikutest õpilasele saadetud teated

Uudis6.png

Lisatud andmed:

 • Teate ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse nimi, kelle teade on (õpilasele "Minu")
 • teate tüüp (õpetaja teade)
 • teate pealkiri ("Olümpiaadi ettevalmistus")
 • teade ise ("konsultatsioon on kolmapäeval kell 12 - 15. Palun püüdke kõik kohal olla!")
 • õpetaja nimi ( Elizabeth Bennet)
 • teate sisestamise kuupäev (26.06.2012 12:33)

Õpetaja märkamised

päevikutest õpilasele lisatud positiivsed ja negatiivsed märkamised (märkused)

Uudis7.png

Lisatud andmed:

 • Märkamise ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse nimi, kelle märkus on (õpilasele "Minu")
 • teate tüüp (õpetaja märkas)
 • märkamise sisu ("Hea esinemine kooli lõpuaktusel. Ilusat suvepuhkust!")
 • õpetaja nimi ( Elizabeth Bennet)
 • teate sisestamise kuupäev (26.06.2012 12:33)

Kooliga seotud dokumendid ja otsused

Kooli lisatud dokumendid: kiitused ja laitused; õppenõukogu otsused klassist klassi üle viimise kohta; käskkirjad kooli vastu võtmise ja lahkumise kohta.

Uudis8.png

Lisatud andmed:

 • Otsuse ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse nimi, kelle otsus on (õpilasele "Minu")
 • otsuse tüüp (lisati õppenõukogu otsus või kiitus/käskkiri (Kooli poolt kinnitatud))
 • otsuse kuupäev ja number ("26.06.2012")
 • otsuse sisu ("võetakse esimesse klassi!")
 • otsuse sisestamise kuupäev (21.06.2012 11:55)

Arenguvestlusega seotud dokumendid ja kutsed

Arenguvestluse kohta saabub esmalt uudisvoogu teade vanematele aja broneerimiseks; seejärel link eeltäidetava küsimustiku täitmiseks; siis link protokolli vaaatmiseks ning vestlusel seatud eesmärkidega seotud meeldetuletused.

Uudis9.png

Lisatud andmed:

 • Vestluse ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse nimi, kelle vestlus on (õpilasele "Minu")
 • arenguvestluse teate tüüp (Arenguvestluse protokoll)
 • vestluse nimetus (11 klassi vestlus 2011/12 / 11)
 • vestluse toimumise aeg ("30.09.2011")
 • vestluse protokolli link
 • protokolli avamise logi vaatmise link
 • protokolli allkirjastamise kuupäev (-26.06.2012 12:47)

Klassijuhataja lisatud puudumiste põhjused

Klassijuhataja pühjendab puudumisi, nende kohta tekib info uudisvoogu.

Uudis10.png

Lisatud andmed:

 • põhjendatud puudumise ikoon (vasakul kirje ees)
 • puudumise ajavahemik (kuupäev, tunni number), mille kohta põhjus lisati ning põhjus kooli klassifikaatori alusel (13.06.2012,3 - 13.06.2012,3 (kodused põhjused) )
 • tegevuse liik ("- Klassijuhataja lisatud puudumise põhjus")
 • põhjenduse selgitus ("reisil")
 • põhjenduse sisestamise kuupäev (26.06.2012 11:54)


Muudatused: hinded, puudumiste põhjused, märkused

Kõigi eelpool toodud kirjete muutmisel kantakse uudisvoogu muutmise kanne

Uudis11.png

Lisatud andmed:

 • muudetud sündmuse ikoon (vasakul kirje ees)
 • mida muudeti ("Märkus muudeti") - hinne, puudumise põhjus, märkus...
 • link kehtivale kirjele ("Näita kehtivat") - vajutus kerib ette praegu kehtiva andmete kirje
 • mutmisele eelneva seisu näitamine ("Näita enne muutmist"); vajutus avab muudetud kirje, mis on läbi kriipsutatud.

Puudumiste kokkuvõte

Uudisvoo alguses on näha puudumiste kokkuvõte

Uudis173.png

Lisatud andmed:

 • puudumiste ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse (laste) nimi, kelle puudumisi näidatakse
 • link "Näita" - avab lapse lehe puudumiste osas, näete täielikku puudumiste nimekirja (õppeaasta algusest)
 • Puudutud tunde
 • lingid: "põhjusega" arv; "põhjuseta" arv - näitavad puudutud tundide arvu viimase 30 päeva jooksul.
 • linke avades kuvatakse puudutud tundide lühinimekiri:
  • kuupäev
  • kas puudumine või hilinemine
  • aine
  • mitmes tund päevas oli
  • põhjusega või põhjuseta puudumine/hilinemine
  • aineõpetaja nimi

Koduste ülesannete kokkuvõte

Uudisvoo alguses on näha koduste ülesannete kokkuvõte. Täieliku ülevaate saab lapse lehe ülesannete ikooniga avatavast aknast.

Uudis172.png

Lisatud andmed:

 • koduste ülesannete ikoon (vasakul kirje ees)
 • lapse (laste) nimi, kelle koduseid ülesandeid näidatakse
 • Koduseid ülesandeid
 • lingid: "Lähipäev(ad)" arv; "Edaspidi" arv ....- näitavad koduste ja kontrolltööde arvu lähimate päevade jooksul
 • linke avades kuvatakse ülesannete või kontrolltööde lühinimekiri:
  • kuupäev
  • aine, milles ülesanne on
  • ülesande teema ja sisu
  • kui ülesandele oli lisatud fail, siis linki selle avamiseks.