Untis 2016

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Untis 2016 toob tunniplaani kuvamisse mitmeid muudatusi!
U20161.png
U20162.png
U20163.png
U20164.png
U20166.png
U20167.png
U20168.png


Üldised muudatused

PDF väljund ühe failina

Nüüd leiad tunniplaani väljundist lisaks pdf väljundile ka korralduse printida kõik tunniplaanid samasse faili.


Intelligentne otsing

Kõigi baasandmete kõigis nimekirjadest valiku näitamisega väljades (nt õpetaja, aine, klassi nimi) on lisatud otsing juba sisestatud otsisõna järgi: kui siinna kirjutada näiteks “ee” siis otsib valikusse tingimusele vastavad elemendid.


Täiendused ruumide halduses

 • Saab määrata, mitu selle aine tundi peaks toimuma ainekabinetis.
 • Käsitsi planeerimisel saab kasutada tegevust Määra / kustuta see ruum
 • Igale ainetunnile saab määrata lisaruumi
 • Käsitsi tunni toimumisele määratud ruumi on võimalik vahetada
 • On võimalik tunni toimumise ruumi vahetus: ruum ei ole vaba

Õpetaja määramisega seotud muudatused

Vabade tundide näitamine õpetaja baasandmete tabelis

Õpetaja baasandmetele lisati veerg, mis näitab automaatselt auke, mis õpetaja tunniplaanis on. Sest aukude vältimine on väga oluline tunniplaani kvaliteedi näitaja. Ei ole vaikimisi avatud, peab valima tabelis andmete kuvamiseks (ikoon Tabeli kohandamine, valida grupp Tunniplaan ning lisada linnuke välja "õpetaja 'aukude' arv" järele). Kõik lisaks valitud veerud paigutatakse tabeli lõppu, neid saab vedada endale sobivasse järjestusse.


Saab otse tunniplaanist muuta tunni toimumisega seotud õpetajat

Avada tunniplaan, hiire paremklikk tunniplaanis ainetunni lahtril ja valida "Muuda ainetunniga seotud õpetajat". Valida õpetaja, kes selle tunniga seotakse. Avatakse kooli õpetaajte nimekiri, kus punasega on märgitud need õpetajad, kes sell etunni toimumise ajal on hõivatud. Kui õpetaja on asendatud mõne tunni jaoks, tekib tundide tabelisse uus rida ja tundide nädala toimumised muudetakse mõlema õpetaja jaoks. Kui on asendatud kõik toimumised, siis muudetakse tundide tabelis olemas olevat rida.

Plaanimisdialoog

Ainetunni valikulistis lisainfo

Ainetunni valiku listis on näha, millised tunnid on tunnirühmas ja millised õpetajad seal kaasatud on - info avaneb kohe, kui hiirega pisut pikemalt ainetundide listil peatuda.


Elemendid on grupeeritud ja eraldi avatavad

Plaanimisdialoogi kõigi elementide ajapiirangud (on juba hõivatud, on ajapiirang) on tunniplaanis grupeeritud ja neid saab avada + märgiga. Nii on tabel ülevaatlikum ja avada saab vaid vajalikke elemente.


Ruumide värvikoodid

Ruumide värvikoodid on selgemad ja tabelis näidatakse ka alternatiivruume. Kui avada paigutamata tunni info ning vajutada + märgiga lahti tema alternatiivruumid, näen, millistel klassidel on sellel ajal kõigis alternatiivruumides tunnid.


Tunni toimumise ruumi muutmine plaanimisdialoogi aknast

Ruumide muutmine drag-drop abil – ava ruumid koos alternatiivruumidega, lohista hetkel valitud ainetunni toimumine teise ruumi, mis hetkel vaba on.


Näita kõigi õpetajate hõivatust

“Klassi õpetajad” ikoon avab klassis tunde andvate õpetajate tunniplaanid ja ajasoovid

“Kõik klassid, õpetajad” avab klasside, õpetajate, ruumide tunniplaanis olevate tundide koondvaate; kõiki ridu saab + märgiga avada

NB! Untis 2016 muudab tunniplaani akna igati funktsionaalseks töövahendiks!
U201610.png
U201611.png
U201612.png
U201613.png
U201614.png
U201615.png
U201616.png
U201617.png

Tunniplaani aken

Paaristundide ja aineplokkide käsitsi tunniplaani paigutamine on täpsem

Paaristundide ja aineplokkide paigutamisel tunniplaani näidatakse nüüd täpselt, kus hakkavad paiknema. Kogu plokile sobiv ala on värvitud roheliseks Enne näitas sellise tunni käsitsi paigutamine plokis juhuslikku lahtrit ja tund võis paikneda selle ümber kus juhtus.


Tundide vahetuse planeerimisel näeb mõju õpetajate tunniplaanile

Vajutada tunniplaani aknas viimast ikooni “Soovitus vahetuseks”. Tunniplaani lisatakse vahetuse märkimiseks punane nool ja lehed õpetajate tunniplaaniga. Saad nendel vaadata, kuidas mõjuks nende ainetundide vahetamine. Lisaks avaneb aken tunniplaani vahetuste mõjude hindamiseks - kuivõrd see vahetus teeks tunniplaani paremaks!


Korraga mitme tunni toimumise lukustamine

Valida tunnid välja Ctrl klahvi all hoides, tunid märgistatakse must-kollase raamiga ja neid saab korraga lukustada.


Ruumid ja tundide vahetamine

Uudis on, et käsitsi ainetunnile lisatud ruum säilib ka tunni teise kohta vahetamisel. Kui vead tundi teise kohta ning tunni jaoks vajalik ruum on kinni, siis näidati enne seda tunniplaani lahtrit lilla taustaga. Nüüd avatakse dialoogiaken.


Õpetajate koondvorm 20A: filtreeri klassi või aine õpetajad

Kui avada tunniplaani vorming "õpetajate koond suur (20A)", siis leiate filtri tabeli kohal – vali kuvamiseks välja klassi õpetajate, aine õpetajate tunniplaanid. Niisaate koostada täpsemaid väljundeid.


Õpetaja koormuse kuvamine rea/veeru pealkirja lahtris

Avada õpetaja tunniplaani aken ja avada ikooniga Seaded tunniplaani kuvamise vormingu muutmine. Avada tegevus "Rea (veeru) pealkiri". Alternatiivselt võib proovida teha hiire parem klikk rea peakirja lahtris ja valida “Rea pealkiri”. Mõlemal viisik avatakse sama aken, kus valida rea pealkirja elementide hulgast “Nimi ja tundide arv”


Klassi tundide arvu ja koduklassi kuvamine rea /veeru pealkirja lahtris

Avada klassi tunniplaani aken ja avada ikooniga Seaded tunniplaani kuvamise vormingu muutmine. Avada tegevus "Rea (veeru) pealkiri". Alternatiivselt võib proovida teha hiire parem klikk rea peakirja lahtris ja valida “Rea pealkiri”. Mõlemal viisik avatakse sama aken, kus valida rea pealkirja elementide hulgast valida “Nimi ja tundide arv” või “Nimi ja koduklass”


Vahetundidele saab lisada nimetused, mida näidatakse tunniplaanis ja väljundites

Vahetunni nimetuse lisamiseks avada ajamaatriks, avada vahetunnid ja sisestada nimetus tabeli esimesse ritta (Vahetunni nimetus) Lisatud nimetust näidatakse kõigis vormingutes. Kui mõnelt vormilt soovite nimetuse näitamise eemaldada, siis avada tunniplaan, valida “tunniplaani sätted”, valida “Kujundus 2” ja eemaldada linnuke tingimuse "Vahetunni nimetus" eest.


Tundidele saab lisada nimetused, mida saab näidata tunniplaani rea pealkirjana

Tunni nimetuse lisamiseks avada ajamaatriks, avada tunnid ja sisestada nimetus tabeli esimesse ritta (Tunni märgend) Lisatud nimetust näidatakse kõigis vormingutes siis, kui on nii määratud. Avada tunniplaan, avada Sätted, valida "Rea pealkiri" ning valida kuvatavaks elemendiks "Tunni märgend".


Väljundi nädalate määramine (ainult üksikvormidel)

Väljundi nädalate arvu saab määrata vaid üksiktunniplaanidele (mitte koondvormidele). Avada tunniplaani trükivaate seaded (lehe ja hammasrattaga ikoon) ning vajutada hammasratast lehe üleval paremas nurgas. Avatakse vajalike seadete aken.


Tunniplaani näitamise vormide valik, lisamine, muudatuste salvestamine

Igale tunniplaani vormingule saab lisada erinevaid vaateid ja neid nimedega salvestada. Leiate drop-down menüü tunniplaani akna alumsiest reast; sealt valida vajalikus olekus tunniplaani kohta "Salvesta kui ...", ning anda nimi, nt "Klass prindiks"


Lisa üksiktunnile tunni aknasse tekst

Juba eelmises versioonis sai lisada igale tunniplaanis olevale ainetunnile teksti. Vajutate tunniplaani lahtril hiire paremat klahvi, valite "Tunni akna tekst" ja sisestate teksti. Tekst ilmub tunniplaani lahtrisse, kui: avate "Tunniplaani sätted", avate "Tunni aken"; lisatue uue välja "Tunni akna tekst". Ja kujundate soovi kohaselt.

Sarnase teksti sai lisada ka tundide tabelisse (avada tundide tabel, lisada veerg (grupp "Tunnid", väli "Rea tekst" lisada tabelisse). Nüüd saab selle teksti lisada tunniplaani akan standardformaadile. Avada tunniplaani aken, avada "Sätted", valida "Tunni aken", võtta kasutusele standardformaat (linnuke märgendi "Standardformaat" ette). Igale kolmele standardformaadi väljale (õpetaja, aine, ruum klasside tunniplaani jaoks)saab asenduseks määrata "Rea tekst" välja.


Tundide nimekiri (Tunniplaanide menüüst) on põhjalikult uuendatud

Saab kuvada klassi nädala või päeva tunnid koos toimumistega ning lisainfoga. Tabelisse on lisatud tundide toimumiste ajalised piirangud jm oluline info. Valiku oma kooli jaoks olulisest infist saab teha kasutades selle akna "Seaded" ikooni.

Muudatus on vajalik ennekõike perioodide tunniplaani, Kalendri mooduli kasutajatele.

Täiendused moodulites

Lesson Planning

 • Maatriksit on täiendatud - tunnirühma read kuvatakse nüüd samas lahtris
 • Täiendatud on lisaülesannete akent. Lisaülesanded on tegevused, mille eest õpetaja koormusesse arvestatakse lisatunde.
 • Koormuste aruandele saab nüüd lisada ka klassidele antud tundide eest arvestatud koormuse vähendused (mõne klassi või aine tunnid võivad olla arvestuses vähendatud koormusega)
 • Tunni tegelik kestvus võetakse õpetaja koormuse arvestamisel arvesse.
 • Õpetajate koormuse aruandesse arvutatakse ka seni tunniplaani järgi antud tunnid, väljatrükk ka iga õpetaja eraldi lehele


Mitmenädala (perioodide) tunniplaan

 • Tunnirühmadele saab nüüd lisada toimumise õppenädalad kohe tundide tabelisse
 • Mitu ajamaatriksit koolis lubab Untis nüüd lahendada olukordi, kus õpetajate tundidega sidumisel tekib konflikt.


Info-Timetable

 • Uus nupp html ekspordiks, on kohe menüüst leitav


Vahetunni korrapidamine

 • Vahetunni korrapidamise aruandeses on lisatud nädalate kaupa kokkuvõte (asendusi saab määrata ka nädalate kaupa)
 • Korrapidamiste arvu saab näidata õpetaja baasandmete tabeli ühe veeruna


Kursuste planeerimine

 • Tunniplaani on lisatud kobaravaade. Kobar on samaaegselt toimuvad valikainete vms tunnid
 • Tunniplaani juures saab kuvada kursuse õpilaste lühinimekirja
 • Lisatud on uus optimeerimine: intergraalne optimeerimine
 • Kursuste eemaldamine tundide tabelist on muudetud mugavamaks
 • Käsitsi plaanimine; lisatud on õpilaste osas tekkiva konflikti lahendamine
 • Plaanimisdialoogi on lisatud kobarate plaanimine


Kalender

 • Plaanimata toimumiste filter on lisatdu aasta kalendri vaatele
 • Nüüd on võimalik õpetajate ajutine muutmine (avades selle nädala tunniplaani)
 • On vüimalik ruumide muutmine järjestikustel nädalatel (nädala tunniplaani vaates)
 • Terve aasta plaanimise aken on muudetud kasutajale mugavamaks:
  • Erinevate ajaprobleemide (nt õpetaja puudumine) kuvamine värvikoodiga
  • Ühe nädala teisele kopeerimine
  • Uued veerud: kirjeldused, ainegrupp
  • Selgitav info kui hiirega liikuda lahtrile või veeru pealkirjale


Asendused

 • Asenduste statistika kogutakse tunniplaani kantud asendustest
 • Asenduste soovitused antakse nüüd koos ruumi pakkumisega
 • Õpetaja-ruumi põhimõtet jälgitakse ka asendustes
 • Lisatud on klahvikombinatsioonid asenduste tabelis liikumiseks: homme (ctrl+M)/eile (ctrl+G)
 • Iseseisva õppimise tunnid saab klassi ajamaatriksis planeerida: määrata, mis tunnid tuleb ära jätta, millised asendada ja m,illistel toimub õpilaste iseseisev töö.
 • Asenduse eemaldamine toimub ainetundi tunniplaanist välja vedades
 • On saavutatud parem koostöö kursuste planeerimise ja asenduste moodulite vahel