Untis 2013

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Eesti kasutajate jaoks on muudetud ekspordi failides kasutatavat kodeeringut - nüüd on see UTF8 ja sellega kõik susisevad ja katustega tähed korras.
U2013 1.png
U2013 2.png
U2013 3.png
U2013 4.png
U2013 5.png
U2013 6.png
U2013 15.png
U2013 17.png


Üldised muudatused

Teksti murdmine lahtris

Vahetevahel juhtub nii, et lahtrisse tuleb sisestada rohkem infot kui sinna ühele reale mahub. Et osa infost kaduma ei läheks, siis saab rida murda. Vajuta hiire parema klahviga veeru päises ja vali "Murra rida" avatavast menüüst. Nüüd näidatakse lahtris mitu rida kui sisu pikkus seda nõuab.

Teine võimalus pikema teksti nägemiseks on hiirega tekstile liikumisel avatav spikri-aken, kus kuvatakse kogu lahtri sisu.


Erinevate valikutega drop-down menüüde laius

Baasandmete, tundide, tunniplaani ja plaanimisdialoogi aknas saab teha valikuid (klassid, õpetajad, ained, ruumid) mida näidatakse drop-down menüüna. Sellise menüü laius oli fikseeritud, see aga tekitas näiteks pikkade klassi nimede puhul segadust. Untis 2013 lubab selliste menüüde laiust määrata igal koolil: Seaded / Mitmesugust / Kohenda aknast leiad valikud menüüde laiuse määramiseks.

Baasandmed / tunnid aknad

Tunnirühmale saab lisada mitu ruumi

Juba Untis 2012 lubas mitu tundi paigutada samasse ruumi, aga see oli ebamugav (iga ruumi jaoks tuli lisada uus tunnirühma kuuluv rida). Untis 2013 lubab Sul kirjutada ruumid vastavasse lahtrisse üksteise järel, eraldades nad komadega.

Uutele baasandmete elementidele saab määrata värvi automaatselt

Baasandmeid sisestades saab nüüd kasutada <Elemendi värvi> nuppu vastavas aknas, märkides, et iga uue lisatava elemendiga seotakse kohe värv (tunniplaanis ja tabelites kuvamiseks).Õpetaja staatus

On riike, kus õpetaja staatus on palga arvutamisel oluline (näiteks nooremõpetaja, õpetaja, vanemõpetaja...). Staatust oli võimalik õpetajaga siduda igaks perioodiks eraldi. Nüüd on igale õpetajale lisatud väljad <Staatus>, <Staatus alates> ja <Uus staatus>. See lubab ka perioodi keskel muuta õpetaja staatust. Lisatdu info võetakse arvesse õpetajaga seotud arvestustes


Andmete täieliku vaate (vormi) oleku meeles pidamine


Untis 2013 peab meeles, millises olekus (avatud või suletud) oli vormi vaade baasandmete ja tundide aknas. Kui vormi vaade oli näiteks Õpetajate baasandmete aknas avatud kui aken suleti, siis on see avatud ka järgmisel korral, kui õpetajate andmetega tegelete.
Klassi tundide planeerimine järjestikusteks päevadeks

Kutsekoolides võib juhtuda, et rühmal on tunnid ainult kahel päeval nädalas. Millised need nädalapäevad on, ei ole nii tähtis. Siiski peaksin tundidega päevad olema järjest, sest nii saab kokku hoida õpilaste sõidukulusid. Untis 2013 on lisanud klassiga seotud määratlustesse võimalus emärkida, et <Tunnid 2-l järjestikusel päeval> mis saab kasutusse alles siis, kui vajalikud tingimused on täidetud (näiteks klassi ajamääruse osas)


Ruumide grupid

Klassiruumile saab määrata alternatiivse ruumi ning sellised ruumid seotakse tavaliselt ruumide ringiks, lisades ka mõned pseudoruumid. Tekkida võib aga olukord, kus tegelikult võrdse mahutavuse ja eesmärgiga ruumidel on mõned eripärad, mistõttu neid saab tundide läbi viimisel kasutada erinevalt. Näiteks arvutiklassid, kus erinevad tarkvaralised lahendused. Valides Baasandmed /Eriandmed / Ruumide grupid lubab Untis 2013 defineerida ruumid egruppe, kus üks ruumides on täielikult võimeline asendama teisi.

Ruumide gruppe saab ainetundiega sidua kas "aineklassi" või "koduklassi" veergude kaudu. Optimeerimisel valitakse siis üks selle grupi ruumidest.

Oluline: KÕIKI ruume grupid võetakse võrdselt - ei ole tähtis, millisesse just tund paigutatakse. See lihtsustab selliste tundide planeerimist, kus ruum tõepoolest ei ole oluline.

NB! Ajanõuete sisestamise aken on saanud väga põhjaliku uuenduskuuri!
U2013 7.png
U2013 8.png
Untis2013 16.png


Ajanõuded

Ajanõuete sisestamise aken on teinud läbi päris põhjaliku uuenduse ja muutunud palju arusaadavamaks. Määratlemata ajanõuded (need, mille puhul ei ole teada, mis nädalapäeva vabaks või kasutusse soovitakse) asuvad nüüd määratud ajanõuete all. Seega alguses määrate, et õpetaja soovib olla vaba reedeti terve päeva ja esmaspäeva hommikupooliku ja aknas allapoole liikudes saate teatada, et ta soovib veel ühte vaba õhtupoolikut.

Muutunud on määratlemata ajanõuete sisestamise aken - olulisuse valik toimub rippmenüüst ja on selgelt märgistatud ka sõnadega ("-2 Hoia vaba, keskmiselt oluline"). Määrtaletud ajanõuete sisend käib endiselt ikooniribal olevate ikoonide valikuga.Koolis viibimise aja pikkus

Mõnes riigis jälgitakse, et õpetaja ei viibiks koolis liiga palju, seega lisas Untis 2013 võimaluse määrata see tundide arv, mis õpetaja maksimaalselt võib koolis olla (esimese planeeritud tunni alguse ja viimase planeeritud tunni lõpu vahe). Optimeerimisel arvestatkse seda ajanõuet; lisatud on selle nõude kaal ja diagnoos nõude rikkumise leidmiseks.

NB! Tunniplaani aknas tundide ümber paigutamine ja lahenduste leidmine muredele on nüüd mugavam!
U2013 10.png
U2013 12.png
U2013 20.png
U2013 29.png

Tunniplaani muutmine tunniplaani aknas

Tunniplaanis oleva "augu" täitmise võimaluste hindamine

Tunniplaanis on auk ja osa tunde on paigutamata. Ükski paigutamata tund sinna auku ei sobi. On loomulik küsimus, et ehk saab mõne juba tunniplaanis oleva tunni ümber paigutada ja sel moel leida koht paigutamata tunnile ja ühtlasi täita auk. Plaanimisdialoogiga on see võimalik, aga seda akent väga ei kasutata.

Nüüd on ülesande lahendamiseks uus võimalus - vajuta hiirega "augul", hoia hiire klahvi all ja liiguta hiirt pisut. Rohelisega märgitaks eneed tunnid, mida on võimalik konflikti sattumata ümber paigutada.Muudatuste ahela pakkumine Tunniplaanis ebasobivalt paikneva tunni ümberpaigutamiseks tuleb see tund märkida, ja alustada hiiirega lohistamist. Kohe ilmuvad mõnede teiste tundide juurde sinised nooled, mis märgivad, et nende tundidega oleks vahetsu võimalik. Kui nüüd halvasti paigutunud tund vedada sinise noolega tunni kohale, siis joonistatakse võimalike ümberpaigutuste ahel, mis ei pruugi koosneda kahest muutusest, vaid võib olla ka pikem.Klahvikombinatsioonid

Kogenud Untise kasutajad on omaks võtnud erinevad klahvikombinatsioonid, Untis 2013 annab mõned veel lisaks:

  • <CTRL> + R: avab igas vormingus tunniplaani aknas ruumide lisamise akna
  • DEL: Avatud tunniplaani aknas kustutab märgitud tunni toimumise (nagu seni toimis tunniplaani aknast välja vedamine)
Tunniplaani aknas olevad valikud

Tunniplaani aknas olevad valikud on saanud selgema ja loogilisema vormi. Nii on kergem liikuda kogu aasta valikust õppenädala valikusse, avada ja sulgeda detailvaate akent ja võrrelda erinevaid tunniplaane.

Individuaalse tunniplaani kuvamisel valik "kõik elemendid" Lisatud on nupp "Kõik ainetunni elemendid" mis avab eraldi lehed samas tunniplaani aknas seotud õpetajate, klasside, ruumide tunniplaanide kuvamiseks.

NB! Plaanimisdialoog on saanud mõned täiendused!
U2013 9.png
U2013 11-png.png

Plaanimisdialoog

Õpetajate asendamine

Nupp <Õpetaja asendamine> on plaanimisdialoogi aknas ka baasmooduli kasutajatele; annab võimaluse otsida tunnile õpetaja, kes on tunni ajal vaba või kes õpetab sama ainet või kellel on pädevus õpetada sama ainet. Pädevus on märgitud linnukesega vastavas veerus.

Kui aga on soov vaadata ka neid õpetajaid, kelle on samaks ajaks tund tunniplaani paigutatud, saab lisada linnukese tingimusele <Näita õpetajid, kelle ainetundides on kattuvus>. N'idatakse õpetajat ja millise tunniga hõivatud on.Plaanimisdialoogis tehtud muudatuste logi

Muudatuste logi on täiendatud muudetud tunni klassi ja õpetajaga. Ehk muudab see plaanimisdialoogi pisut sõbralikumaks ja selle kasutamise lihtsamaks.

NB! Diagnoos näitab tundide sisestamisel tekkinud vastuolusid ja vigu!
U2013 13.png
U2013 14.png


Diagnoosid

Diagnooside trükkimine

Nüüd saab diagnoosi aknas kuvatavaid veakirjeldusi ka trükkida, et neid siis rahulikult lahendada püüda. Selleks tuleb valida rikkumise liik ja seada kursuse detailide aknasse; trükitakse Printeri ikoonil vajutades.

Mõnikord on hea trükkida välja KÕIK diagnoosi aknas olevad vead. Selleks sea hiir diagnoosi akna vasakule poole ja vajutada <Print>. Avatud valikuaknast tuleb valida parameter <Trüki kõik rikkumised> ja rikkumised trükitakse.

NB! Tunniplaani kujundamiseks ekraanil ja trükkimiseks ning veebis avaldamiseks on nüüd mitmeid lisavõimalusi!
U2013 24.png
U2013 21.png
U2013 22.png
U2013 23.png
U2013 25.png
U2013 26.png
U2013 27.png
U2013 28.png

Tunniplaanide kujundamine

Lõunavaheaja märkimine tunniplaanis

Kui varasemates versioonides tuli lõunavaheaja tunniplaani märlkimiseks lisada "pseudo-tund" vastava nimetusega, siis nüüd saab lõunavaheajamärkimiseks kasutada <Määratlused> ja <Ajanõuded> akna tesit vahelehte - Vahetunnid. Lisage sinna see märksõna, mis Teie kooli tunniplaani speaks lõunavaheaega märkima ja see sõna kuvatakse tunniplaanides, kehtib kõigi tunniplaani vormide kohta.


Tunniplaani koondvormid: sobivate tundide ühendamine

Alates Untis 2013 on lisatud parameeter, mis määrab et tunniplaani väljundis ühendatakse need lahtrid, mis kuuluvad samasse tunnirühma. Vajuta tunniplaani aknas ikooni <Määratlused>, vali "Kujundus 2" ja lisa linnuke tingimuse "Liida sobivad toimumised" ette.


Õpetaja tunniplaan: näita tunnirühmas samal ajal tundi andvat õpetajat Kui õpetaja tunniplaani tunni lahtrisse lisada andmeväli "Õpetaja", siis näidatakse sama tunnirühma teist õpetajat õpetaaj tunniplaanis.


Pealkirja lisamine ka koondtunniplaanidele

Väljatrükis ilmuvaid pealkirju sai lisada üksik-tunniplaanidele, nüüd siis ka koondplaanidele. Tuleb valida printimise või trüki-eelvaate ikoonid, valida nupp "Prindi detailid" ja sisestada pealkiri, mis trükile lisatakse.


Uus tunniplaani formaat

Uues koondvormis kuvatakse perioodide tunniplaani mooduli kasutajatele klasside koond koolinädalate kaupa. Kindlasti on tegu väiksema kooli jaoks vajaliku formaadiga, suure kooli suur tunniplaan niimoodi ülevaatlik ei jää.


Tunniplaani akna elementide sorteerimine

Kui kasutate tunniplaanis vormingut "Standard" siis saab määrata, kuidas elemendid (klassid, ruumid, õpetajad) on sorteeritud. Seda ka väljundis.