Perioodide tunniplaan

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Kui baaspakett koostab igale õppeaastale ühe ainsa tunniplaani, siis perioodide tunniplaan annab koolile võimaluse koostada erinev tunniplaan kasvõi igaks õppenädalaks.
U2013 30A.png

Perioodide tunniplaan (sisaldab ka mitmenädala tunniplaani, kokku nimetatakse MultiWeek module) on üks gpUntise väikestest lisamoodulitest. Kui põhipakett lubab teha 1 tunniplaani õppeaasta kohta, siis perioodide tunniplaan koostab tunniplaanid 1...n perioodi kohta kas korraga või ükshaaval, lubaba jagada õppeaastat kas korrapäraselt vahelduvateks või suvaliselt kestvateks õppenädalateks ning seada kuupäevapiiranguid kõigile baasandmetele ning tundidele. Lisaks sisaldab moodul klassidele erinevaid ajamaatrikseid (tundide alguse ja lõpuaega).

Gümnaasiumis ja kutsekoolis pole tunniplaan aasta kõikidel nädalatel sama. gpUntis eristab kolme põhisituatsiooni:

 • Kuupäevadega piiritletud tunniplaan: Õppeaasta jagatakse perioodideks, määrates algus- ja lõppkuupäeva.
 • Mitme nädala tunniplaan: Tunde plaanitakse regulaarsete intervallidega (näit.iga 3 nädala tagant)
 • Korrapäratu tunniplaan: Õpetus toimub mingil kuupäeval algavate ja lõppevate tsüklitena.

Näiteks: - teatud kursus toimub klassile iga 2 nädala tagant -teine kursus algab 10.dets ja lõpeb 13.mai. - kursus toimub 3 nädalal oktoobris, 5 nädalal novembris/detsembris ja 4 nädalal mais.


Kõiki kolme põhilist vormi (kuupäevadega piiritletud, mitme-nädala ja korrapäratu tunniplaan saab ühendada vastavalt vajadusele, aga selleks on vaja lisaks põhipaketile hankida vastav moodul.

NB! Jaga oma kooli tunniplaan korrapäraselt vahelduvateks nädalateks ning määra, et igal nädal vahelduvad tunnid toimuvad samal ajal.
U2013 30.png
U2013 31.png
U2013 32.png
U2013 33.png
U2013 34.png
U2013 35.png

Nädalate kaupa erinev tunniplaan

Nädalate arv määratakse <Määratlused> ja <Kooli andmed> aknast. Maksimaalne nädalate arv on 16, nädalaid nimetatakse tähestiku järgi (A, B, C.... nädal).


Tunnigrupid

Igale ainetunnile saab sisestada, millisel perioodil või nädalal see toimub. Info grupeerimiseks kasutatakse tunnigruppe:

 • määra kooli andmetest, mitu korduvat nädalat Sinu koolis on
 • lisa kummagi nädala jaoks tunnigrupp (<"Tunnid"> ja <"Tunnigrupid">). Nimeta need oma kooli traditsioonidest lähtuvalt
 • määra tunnigrupile, millisel nädalal see toimub (veerud tabelis).
 • kui tahad toimumise aega korrigeerida, vajuta kalendri ikoonil tabeli kohal. Tunnigrupid on erinevalt märgitud.

Tunnigruppe võetakse arvesse tunniplaani optmeerides.Ainetunni sidumine tunnigrupiga

 • lisa tundide aknasse veerg tunnigrupi jaoks (tabeli kohendamine ja lisada tunnigruppe näitav veerg)
 • kirjuta neile tundidele, mis toimuvad perioodiliselt sinna veergu tunnigrupp. Saad selle nimetuse kas sisestada või valida rippmenüüst.
 • Ülejäänud tunnid paigutatakse tunniplaani õppenädalatest sõltumatult.
 • vajuta Tunnid aknas kalendrit, et näha millal see tund toimub.Ainetunnid kindlal ajavahemikul

Lisa tunni sisestamise aknasse veerud "Alates" ja "Kuni" (tabeli kohendamine),

Toimumise aja lisamine üksikule tunnile:

 • lisa Iga tunni jaoks, millel on kindel toimumise ajavahemik alguse ja lõpu ajad
 • Kui muudatus on tehtud, kantakse tund tunniplaani ainult selleks ajavahemikuks.Toimumise aja lisamine tunnigrupile:

Kindlal ajavahemikul toimuvad tunnid saad koguda tunnigruppi (näiteks õuesõppe nädal mai alguses, kus toimuvad teatud tunnid, mis muul ajal ei toimu):

 • lisa tunnigrupp (<"Tunnid"> ja <"Tunnigrupid">). Nimeta see oma kooli traditsioonidest lähtuvalt
 • määra alguse ja lõpu kuupäev
 • kui tahad toimumise aega korrigeerida, vajuta kalendri ikoonil tabeli kohal. Tunnigrupp on kalendris erinevalt märgitud.
 • lisa tundide aknasse veerg tunnigrupi jaoks (tabeli kohendamine ja valida seade)
 • kirjuta neile tundidele, mis toimuvad perioodiliselt sinna veergu tunnigrupp. Ülejäänud tunnid paigutatakse tunniplaani õppenädalatest sõltumatult.
 • vajuta Tunnid aknas kalendrit, et näha millal see tund toimub.
Ainetundide järgnevus

Üle nädala toimuvad ainetunnid on hea paigutada tunniplaani samale ajale, et kogu muu tunniplaani osas säiliks järjepidevus. Näiteks toimuvad 6a klassi käsitöö ja kodunduse tunnid klassi jaoks üle nädala: A nädalal käsitöö ja B nädalal kodundus. Tunniplaanis peaksid nad paiknema samal aja, näiteks olema kolmapäeval 6 ja 7 tund. Seda saab saavutada ainetundide järgnevust määrates.

 • Ava <Tunnid> menüüst <Ainetundide järgnevus>
 • sisesta järgnevuse nimetus
 • sisesta nende tundide numbrid, mis peaksid järgnevuses osalema (6a klassi käsitöö tunni number ja 6a klassi kodunduse tunni number)


NB! Perioodide defineerimisega saad võimaluse muuta iga perioodi jaoks nädalatundide arvu ja miks mitte ka õpetajat. Kui mingit ainet sel perioodil ei õpetata, märgi nädala tundideks 0.
U2013 37.png


Perioodi tunniplaan

Perioodide sisestamine

 • Kontrolli üle, kas õppeaasta andmed on korrektsed (<Määratlused> ja <Kooli andmed>
 • Sisesta koolivaheajad ja pühad - <Baasandmed> ja <Vaheajad> või kasuta kalendrit
 • Ava <Moodulid> <Perioodi tunniplaan> ja <Õppeperioodid>
 • alati on olemas baasperiood, mille algus ja lõpp on vastavalt õppeaasta algusele ja lõpule.
 • vajuta nuppu "Uued perioodid selles <Vanem perioodis>"
  • sisesta uue perioodi lühinimi ja täisnimi
  • vali kalendrist sellele alguse ja lõpu kuupäev. Uus kuupäev ilmub tabelisse peale perioodil vajutamist.
 • järgmise perioodi sisestamiseks:
  • vali välja õppeaasta pikkune "baas-periood"
  • vajuta nuppu "Uued perioodid selles <Vanem perioodis>"
  • sisesta nimi ja lühinimi
  • vali kalendrist sellele alguse ja lõpu kuupäev. Uus kuupäev ilmub tabelisse peale perioodil vajutamist.

Sisesta sel moel kõik vajalikud perioodid.

Ühe, õppeaasta pikkuse vanem-perioodi valimine tagab, et kõik vanem periooid muudatudes (näiteks klassile uue tunni lisamine) jõuavad alam-perioodidesse, alamperioodide muudatused aga ei kandu teistesse alam-perioodidesse.

Perioodide vahetamine gpUntise aknas

Peale perioodide moodustamist lisandub gpUntise tööriistaribale pisike aken perioodide valikuks ja vahetamiseks. Peale perioodi valikut kuvatakse tundide ja tunniplaani aknas ainult valitud perioodi kohta käiv info. Tundide paigutus tunniplaani, optimeerimine, diagnoosid jne. kehtivad ANTUD PERIOODILE. Järgmise perioodi määrangute juurde saamiseks tuleb uuesti perioodi vahetada.

Muudatuse liikumine perioodide vahel

oleneb muudatusest:

 • Ainult ühes perioodis (muutused copy-paste):
  • muudatused tunniplaanis
  • muudatused ajanõuetes
  • alias nimed
  • asenduste ajamaatriks
 • Muudatuste kohta esitatakse küsimus: "kas lisada ka teistesse perioodidesse?"
  • muudatused baasandmetes
  • muudatused tundides (ka ajanõuded ja värv; nädala tundide arv)
 • Perioodist sõltumatud, kohe kõigisse perioodidesse kantavad muudatused andmetes: ajamaatriks, kaalumine, osakonnad, vaated, õpilaste andmed, kooli kalender.....

Optimeerimine, Planeerimisdialoog, Diagnoos, Ruumide optimeerimine, Andmete import/eksport, Tunniplaani kustutamine ja muud tegevused toimuvad ALATI ainult hetkel valitud, jooksva perioodi kohta.

Tunniplaani kuvamise ja trükkimise jaoks on spetsiaalsed vormingud, mis oskavad lisada tunniplaanile õppenädalate infot ja lubavad väljastada korraga terve aasta tunniplaani.

U2013 38.png

Muudatused tundide toimumises erinevatel perioodidel

Kui õppeaasta pikkune baas-periood on vanemaks kõigile "tütar-perioodidele", siis on kõigis neis samasugused tunnid ja samas nädalatundide toimumise mahus. Seetõttu on hea enne perioodide lisamist teha korda klasside tundide tabelid (kui tuuakse üle eelmisest aastast, siis enne periooide lisamist võtta maha sel aastal mitte toimuvad tunnid ja lisada uued tunnid).

Muudatusi tundides saab teha perioodide <Tunnid> tabelites - vahetada ära käsitletav periood Untise päises ja kanda sisse muutused.

Mugavam on seda korraldada aknaga <"Õppeperioodide ülevaade">:

 • <Moodulid> - <Perioodi tunniplaan> ja valida <Õppeperioodide ülevaade>
 • avatavas aknas on iga ainetunni jaoks täielik info kõigi defineeritud perioodide jaoks.
 • muuta ära näiteks nädala tundide arv perioodis (kui ei toimu, on tundide arv 0); õpetaja, ainekabinet vms
 • muudatus kehtib ainult ühe perioodi jaoks (kui ei ole määratdu teisiti).

Tundide jaotamine perioodide vahel

Vali <Moodulid> ja <Perioodi tunniplaan> ja <"Aasta jagamine perioodidesse">

Avaneb aken, kus vasakul on juba sisestatud tunnid ja paremal on kontrolltabel, klasside, õpetajate, ainete, ruumide kaupa kokku arvestatav koond selle elemendi koormustest. Tabelis on näha planeeritud ainetunnid ja nii mitu veergu nagu perioode loodud on. Tundidest on näha planeerimata tunnid ja tunnijaotus perioodide vahel. Sisesta tundide toimumised igaks perioodiks. Pane tähele, et koondtabel paremal kajastab iga muutuse!

NB! Punaselt ja hüüumärgiga on märgitud tunnid, mida on perioodis liiga vähe - nt 2 või 1 või mõnel juhul ka 3.

NB! Filter vasakul lubab koguda ülevaatlikkuse huvides vaid õpetaja, klassi või aine tunnid. Vastavalt tuleb muuta ka paremal oleva kontrolltabeli sisu!

U2013 36.png

Diagnoos perioodi tunniplaani jaoks

Perioodi tunniplaani diagnoos koostatakse eraldi iga perioodi jaoks, seega tuleb diagnoosi uurides olla tähelepanelik.


Perioodide tunniplaani kuvamine

Nädalate kaupa muutuvat tunniplaani näitavad mitmed valmisformaadid


NB! Kui koolil toimub söögivahetund erineval ajal, siis saab klassidele määrata erinevad ajamaatriksid ning õpetajate koormatuse algust ja lõppu arvestatakse tunniplaani optimeerimisel.

Klassi ajamaatriksi lisamine

U2013 39.png
U2013 40.png

Perioodi tunniplaani moodul lubab kooli jaoks defineerida mitu ajamaatriksit.

 • ava <Määratlused> ja <Kooli andmed>
 • lisa linnuke välja <"Mitmik-ajamaatriks"> ette
 • salvesta
 • Ava <Määratlused> ja <Ajatabel>
 • vaikimisi on igal kooli üks ajamaatriks - "Põhiline ajamaatriks"
 • Vajuta <"uus">
 • sisesta ajamaatriksi nimetus
 • muuda ära tundide ajad, jaotus enne- ja pärastlõunaseks tundideks, lõunavaheaja asukoht.
 • Salvesta


Klassile ajamaatriksi määramine

 • ava baasandmed ja klassid
 • Valik "kohanda tabel" ja lisa veerg ajamaatriksi kuvamiseks
 • vaikimisi kasutavad kõik klassid "põhilise ajamaatriksi"
 • vaheta klasside ajamaatrikseid

Tunniplaanid ja optimeerimine käivad nüüd uue ajamaatriksi alusel, samuti klassi ajanõuded. Õpetaaj ajanõuetes toimub muudatus:

kasvõi ühe ajamaatriksi lisamine tekitab õpetaja ajanõuetele kellaajad - tunnid ja minutid ning neid peab arvestama ajanõuete sisestamisel.