Põhikooli riiklik õppekava

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Põhikooli riiklik õppekava (kehtivuse algus 1.09.2011) võiks eKoolis olla kirjeldatud järgnevalt.

1. Õppekava nimetus: Põhikooli õppekava (2011)

2. Ained õppekavas: Riiklikus õppekavas on esitatud järgmised kohustuslike õppeainete ainekavad; esmalt on toodud eKooli mitte sisestatavad ainevaldkondade nimetused ja siis selle ainevaldkonna eKooli kantavad ained. Ained peavad olema esmalt Püsiandmed > Ained tabelis kirjeldatud.

3. Iga aine alla defineerite ainekaardid erinevate klasside kursuste kohta. Kursuste loetelu on esitatud aine nimetusele järgnevalt.


Keel ja kirjandus eesti õppekeelega koolis

 • eesti keel
  • Eesti keel (1.klass); Eesti keel (2. klass); Eesti keel (3.klass); Eesti keel (4. klass); Eesti keel (5.klass); Eesti keel (6. klass); Eesti keel (7.klass); Eesti keel (8. klass); Eesti keel (9.klass)
  • Kui kolmanda kooliastme eesti keele tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.
 • kirjandus
  • Kirjandus (4.klass); Kirjandus (5. klass); Kirjandus (6.klass); Kirjandus (7. klass); Kirjandus (8.klass); Kirjandus (9. klass)
  • Kui teise või kolmanda kooliastme kirjanduse tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.

Keel ja kirjandus vene õppekeelega koolis

 • vene keel
  • Vene keel (1.klass); Vene keel (2. klass); Vene keel (3.klass); Vene keel (4. klass); Vene keel (5.klass); Vene keel (6. klass); Vene keel (7.klass); Vene keel (8. klass); Vene keel (9.klass)
  • Kui kolmanda kooliastme eesti keele tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.
 • kirjandus
  • Kirjandus (4.klass); Kirjandus (5. klass); Kirjandus (6.klass); Kirjandus (7. klass); Kirjandus (8.klass); Kirjandus (9. klass)
  • Kui teise või kolmanda kooliastme kirjanduse tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.


Võõrkeeled

A-võõrkeelena õpitakse inglise, vene, saksa või prantsuse keelt. B-võõrkeelena õpitakse inglise, vene, saksa või prantsuse keelt või muud võõrkeelt. Eesti keelest erineva õppekeelega põhikoolides õpitakse üldjuhul eesti keelt teise keelena. Õpilase puhul, kes õpib eesti keelt teise keelena, ei ole kohustuslikku B-võõrkeelt. A- ja B-võõrkeele valib põhikool, arvestades kooli võimalusi ning õpilaste soove. Erinevaid võimalusi keelte esitamiseks loe võõrkeeled. Näites on a-võõrkeeleks inglise ja b-võõrkeeleks vene keel.

 • A-võõrkeel
 • Inglise (vene, saksa, prantsuse) keel (1.klass); Inglise keel (2. klass); Inglise keel (3.klass); Inglise keel (4. klass); Inglise keel (5.klass); Inglise keel (6. klass); Inglise keel (7.klass); Inglise keel (8. klass); Inglise keel (9.klass)
  • Kui esimese kooliastme a-võõrkeele keele tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.
  • Kui koolil on kaks (kolm) a-võõrkeelt, siis tuleb kas lisada kaks (kolm) a-võõrkeele ainet või defineerida kursused iga õpetatava a-võõrkeele kohta ühisesse ainesse "A-võõrkeel"; loe võõrkeeled.
 • B-võõrkeel
 • Vene (kooli valitud keel) keel (4.klass); Vene keel (5.klass); Vene keel (6. klass); Vene keel (7.klass); Vene keel (8. klass); Vene keel (9.klass)
  • Kui teise kooliastme b-võõrkeele keele tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.
  • Kui koolil on kaks (kolm, neli) b-võõrkeelt, siis tuleb kas lisada kaks (kolm,neli) b-võõrkeele ainet või defineerida kursused iga õpetatava b-võõrkeele kohta ühisesse ainesse "B-võõrkeel"; loe võõrkeeled.
 • eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis)
 • Eesti keel (1.klass); Eesti keel (2. klass); Eesti keel (3.klass); Eesti keel (4. klass); Eesti keel (5.klass); Eesti keel (6. klass); Eesti keel (7.klass); Eesti keel (8. klass); Eesti keel (9.klass)
  • Kui esimese kooliastme eesti keele tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.
NB! eKool soovitab defineerida aineid "õigete" ainenimedega, s.o. inglise keel (mille seotud RÕKi aine on "A-võõrkeel"), vene keel, saksa keel...


matemaatika

 • matemaatika
  • Matemaatika (1.klass); Matemaatika (2. klass); Matemaatika (3.klass); Matemaatika (4. klass); Matemaatika (5.klass); Matemaatika (6. klass); Matemaatika (7.klass); Matemaatika (8. klass); Matemaatika (9.klass)


loodusained

 • loodusõpetus
  • Loodusõpetus (1.klass); Loodusõpetus (2. klass); Loodusõpetus (3.klass); Loodusõpetus (4. klass); Loodusõpetus (5.klass); Loodusõpetus (6. klass); Loodusõpetus (7.klass); Loodusõpetus (8. klass); Loodusõpetus (9.klass)
  • Kui esimese või kolmanda kooliastme loodusõpetuse tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.
 • bioloogia
  • Bioloogia (7.klass); Bioloogia (8. klass); Bioloogia (9.klass)
  • Kui kolmanda kooliastme bioloogia tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.
 • geograafia
  • geograafia (7.klass); geograafia (8. klass); geograafia (9.klass)
  • Kui kolmanda kooliastme geograafia tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.
 • füüsika
  • füüsika (7.klass); füüsika (8. klass); füüsika (9.klass)
  • Kui kolmanda kooliastme füüsika tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.
 • keemia
  • keemia (7.klass); keemia (8. klass); keemia (9.klass)
  • Kui kolmanda kooliastme keemia tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.


sotsiaalained

 • inimeseõpetus
  • inimeseõpetus (1.klass); inimeseõpetus (2. klass); inimeseõpetus (3.klass); inimeseõpetus (4. klass); inimeseõpetus (5.klass); inimeseõpetus (6. klass); inimeseõpetus (7.klass); inimeseõpetus (8. klass); inimeseõpetus (9.klass)
  • Kui mõne kooliastme inimeseõpetuse tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.
 • ajalugu
  • ajalugu (4. klass); ajalugu (5.klass); ajalugu (6. klass); ajalugu (7.klass); ajalugu (8. klass); ajalugu (9.klass)
  • Kui mõne teise kooliastme ajaloo tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.
 • ühiskonnaõpetus
  • ühiskonnaõpetus (4. klass); ühiskonnaõpetus (5.klass); ühiskonnaõpetus (6. klass); ühiskonnaõpetus (7.klass); ühiskonnaõpetus (8. klass); ühiskonnaõpetus (9.klass)
  • Kui mõne teise kooliastme ühiskonnaõpetuse tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.


kunstiained

 • muusika
  • muusika (1.klass); muusika (2. klass); muusika (3.klass); muusika (4. klass); muusika (5.klass); muusika (6. klass); muusika (7.klass); muusika (8. klass); muusika (9.klass)
  • Kui mõne kooliastme muusika tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.
 • kunst
  • kunst (1.klass); kunst (2. klass); kunst (3.klass); kunst (4. klass); kunst (5.klass); kunst (6. klass); kunst (7.klass); kunst (8. klass); kunst (9.klass)
  • Kui mõne kooliastme kunsti tunnid ei toimu kõikides klassides, siis jätke vastava klassi kursus defineerimata.


tehnoloogia

NB! Lisandunud uus tegevus: projektitöö veerandid. Nende jaoks saab kas avada eraldi kursused ja päeviku või jagavad käsitöö ja kodunduse ning tööõpetaja õpetajad sel ajavahemikul päevikuid.

Riiklik õppekava ütleb, et: "II kooliastmest jagunevad õpilased oma soovide ja huvide põhjal õpperühmadesse, valides õppeaineks kas käsitöö ja kodunduse või tehnoloogiaõpetuse. See võimaldab õpilasel süvendatult tegelda teda huvitava õppeainega. Õpperühmadeks jagunemine ei ole soopõhine. Õpilased vahetavad vähemalt 10% õppeks õpperühmad. Tehnoloogiaõpetus asendub kodundusega ning käsitöö ja kodundus tehnoloogiaõpetusega. Nii käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse ainekava sisaldavad igal aastal ühe õppeveerandi pikkust ning ühel ajal toimuvat projektitöö osa, mille puhul saavad õpilased kahe õpperühma vahel valida vastavalt huvidele, olenemata sellest, kas nad õpivad tehnoloogiaõpetust või käsitööd ja kodundust. "

 • tööõpetus
  • tööõpetus (1.klass); tööõpetus (2. klass); tööõpetus (3.klass)
 • käsitöö ja kodundus
  • käsitöö ja kodundus (4. klass); käsitöö ja kodundus (5.klass); käsitöö ja kodundus (6. klass); käsitöö ja kodundus (7.klass); käsitöö ja kodundus (8. klass); käsitöö ja kodundus (9.klass)
  • Kui kool soovib, võib lisada projektitöö kursuse iga klassi jaoks, nt. Käsitöö ja kodunduse projekt (4. klass)
 • tehnoloogiaõpetus
  • tehnoloogiaõpetus (4. klass); tehnoloogiaõpetus (5.klass); tehnoloogiaõpetus (6. klass); tehnoloogiaõpetus (7.klass); tehnoloogiaõpetus (8. klass); tehnoloogiaõpetus (9.klass)
  • Kui kool soovib, võib lisada projektitöö kursuse iga klassi jaoks, nt. Tehnoloogiaõpetuse projekt (4. klass)

Riikliku õppekava nõuete täitmiseks:

 • lisate sildi õpilase valikuga (käsitöö ja kodundus või tehnoloogiaõpetus), sest soo alusel õpperühma määramine ei ole enam kohustuslik.
 • Lahendate ainete-vahelise projektitöö eKooli kandmise, lisatud võimalikud stsenaariumid:
  • lisate projektitöö kursused mõlemasse ainesse; lisate õpilastele valiku sildid (sest ei pea valima "oma" ainest projekti, on soovitatav, et käsitööd õppivad õpilased soovivad liituda tehnoloogia aine projektiga ning vastupidi); avate päevikud projekti junedavale õpetajale. Puudus - projektitöö perioodihinde kandmine põhiaine päevikusse tuleb teha eraldi.
  • lisate projektitöö kursused ja päevikud ühele ainetest, määrate päevikusse kogu klassi ja lubate mõlemal õpetajal seda peävikut täita. Puudus - projektitöö perioodihinde kandmine põhiaine päevikusse tuleb teha eraldi; mõlema grupi õpetajate tunnikirjeldused ja ülesanded on kogu klassile näha ja võivad segada.
  • ei lisa projektitöö kursuseid mõlemale ainele, lisate mõlemad õpetajad projektitöö veerandiks mõlema päeviku õpetajaks. Kannavad projektitöö tunnid sisse vajadusel kahte päevikusse ja oma juhendatud projektides saavutatud tulemused vastavalt õpilase põhivalikule samasse päevikusse. Puudus - õpetaja jaoks tekib lisatöö. sest tunnid tuleb lisada kahte päevikusse, segi läheb koormuse arvestus.
  • ei lisa projektitöö kursuseid, aga avate lisapäeviku põhikursusele ja kogute sinna õpilased vastavalt nende valikutele jamäärate õpetaja (nt. võib mõne õpilase jaoks olla 2 tenoloogiaõpetuse päevikut ja mõnel nii tehnoloogiaõpetuse kui ka käsitöö päevikud). Õpetajad kannavad sisse projektitöö ülesanded ja tulemused. Puudus - projektitöö perioodihinde kandmine põhiaine päevikusse tuleb teha eraldi.

kehaline kasvatus

 • kehaline kasvatus
  • kehaline kasvatus (1.klass); kehaline kasvatus (2. klass); kehaline kasvatus (3.klass); kehaline kasvatus (4. klass); kehaline kasvatus (5.klass); kehaline kasvatus (6. klass); kehaline kasvatus (7.klass); kehaline kasvatus (8. klass); kehaline kasvatus (9.klass)

valikained

 • kooli poolt õpetatavad ained, iga aine eraldi õppekavasse kantud.