Opilasraamat

From eKool wiki
Revision as of 23:46, 25 August 2018 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
NB! Õpilasraamat kogub HTM määrusega ette nähtud info sama määrusega kinnitatud vormis.
Or leht1.png


Õpilasraamat on paigutatud koolijuhi ja klassijuhataja jaoks:

 • "Otsused" menüüpunkti alla. Leiate selle teiselt lehelt. Klassijuhataja jaoks on selles aknas ainult tema klass(id), koolijuht näeb kõiki klasse ja saab teha otsingut.
 • galeriis õpilase kaardile - vastav ikoon on menüüribal olemas

Õpilasraamat õpilase enda ja tema vanemate jaoks:

 • õpilase lehel - vastav ikoon on menüüribal olemas. Kuvatakse vaid nende koolide õpilasraamatuid, kus õpilasel on kehtiv roll. Artikli leiate Opilasraamat kodule.


Õpilase otsing

Õpilast otsitakse üle kõigi nende laste, kes kunagi on teie koolis õpilase rollis olnud. Seega on võimalik leida infot nende õpilaste kohta, kes koolist lahkunud on või kooli lõpetanud on. Otsing toimub:

 • õpilase perekonnanime järgi; sisestada tuleb täpne nimi, suur- ja väiketähed ei pea olema täpselt õigesti.
 • õpilase isikukoodi järgi, esitada tuleb täpne isikukood.
 • õpilase numbri järgi

Õpilasraamatu sisukord klassi järgi

Koolis praegu õppivad õpilased on sorteeritud klasside kaupa. Klassi nimetusel vajutades avaneb klassi nimekiri: õpilase nimi, isikukood, õpilase number ja praegune staatus "Aktiivne". Kui õpilane on koolist lahkunud, siis staatust ei ole. Iga õpilase real on nupp "Ava õpilasraamat"


Õpilase andmete lehekülg

Õpilase isikuandmed

NB! Õpilase ja tema vanemate andmete muutmine toimub õpilase kaardilt galeriist või Õppeaasta lehelt, mitte õpilasraamatust.

Iga õpilase andmete kokkuvõte algab andmete lehega, kus kirjas:

 • nimi, isikukood (õpilasraamatu päises)
 • muudetavate andmete plokk: õpilase number õpilasraamatus, sünnikoht, kodune keel
 • Õpilase kontaktandmete leht
 • kuvamise ajal kehtiva rolliga lapsevanemad
 • võimalus lisada lapsevanemate andmed, kes ei ole eKooli kasutajad

Lapsevanemate lisamine

Õpilasraamatusse saab klassijuhataja või koolijuht lisada neid lapsevanemaid, kes ei ole eKoolis õpilase vanema rollis. Nende lisamine täiendab koolis nõutud andmeid, aga ei anna neile juurdepääsu lapse õppeinfole.

Lapsevanema lisamiseks:

 1. vajutage lingil "+Lisa" lapsevanemate sektsiooni päises
 2. valige lisatava vanema roll lapse suhtes
 3. sisestage otsingusse lapsevanema nimi või osa sellest ja käivitage otsing. See on vajalik, et kontrollida lisatava lapsevanema võimalikke juba olemas olevaid seoseid koolis. Otsing tuleb teha ka siis, kui olete kindel, et seda vanemat koolis enne ei ole olnud.
 4. kui leiate õige inimese, märgistage tema ees olev väli ja vajutage "Lisa". Vanem lisatakse õpilasraamatusse ja õpilase kaardile seos.
 5. Kui Te õiget inimest ei leia, siis valige nimekirja all olev uue vanema lisamise link "Kui Sa ei leidnud õiget vanemat, lisa palun uus".
 6. Uue vanema lisamine avatakse uues aknas, seal olevad väljad tuleb täita infoga. Kohustuslikud väljad on: lapsevanema roll õpilase suhtes; tema nimi, isikukood, välja-andja riik. Kõigi teiste väljade täitmine on vabatahtlik. Kui mingi info saab teatavaks hiljem (aadresis muutus näiteks), siis saab seda muuta Õppeaasta > Õpilase kaardilt avataval lapsevanema kaardil.
 7. salvestage lapsevanem.

Kooli astumise ja koolist lahkumise info

Õpilase andmete lehe järgmine tabel lubab lisada ja muuta kooli tulemise ja koolist lahkumise kohta käivat infot.

 • Kooli astumine, mis on toimunud peale sügist 2015, on tabelis olemas, saab muuta andmeid ning märkida eelmise kooli või lasteaia nimetus vabatekstina. Muudatusi saab teha klassijuhataja ning koolijuht. Varasemaid kooli asumisi saab lisada.
 • koolist lahkumine, mis on toimunud peale sügist 2015 on samuti tabelis olemas, sellele kirjele saab Muuda nupuga lisada infot nagu koolist lahkumisel saadud dokumendid, järgmise kooli nimetus jms.

Kooli astumised ja lahkumised on ajalises järjetuses ja neid võib olla mitu.

Õppekavad ja klassid

Järgmises plokis esitatakse need andmed, mis eKoolis selle õpilase õppekavade kohta on. Õppekavadel õppimised kogutakse kokku õpilase isikukoodi alusel, sarnaselt õpimapile. Iga õppekava jaoks on eraldi rida, lisaks õppekava nimetusele kuvatakse klassid, milles õpilane sellele õppekaval on õppinud ning märgitakse praegu aktiivne õppekava. Iga õppekava hinnetelehe avamine toimub selle õppekava realt nupuga <Näita>.

Tunnustused

Õpilase andmete lehe allosas saab lisada õpialsele tunnustusi, neid võib olla mitu.


Lõputunnistuse andmed

Kui õpilane saab kooliastme lõputunnistuse, saab sellel lehel lisada tunnistsue numbri ja välja-andmise kuupäeva.

Trükivaates lisandub õpialse allkirja koht, seega saab õpilasraamatu lehe koos kõigi vajalike andmetega välja trükkida ning sinna allkrija võtta ning siis raamatu lehe "igaveseks säilitamiseks" allaes hoida.


Teisest koolist saabunud või saadetud hinnete väljavõtted

Õpilase andmete lehe lõpetab teise kooli saadetud või sealt saadud hinnete väljavõtete tabel. Tabelit kuvatakse vaid siis, kui sellisesid väljavõtteid on olemas. Kuvatakse kooli nimi, väljavõtte koostamise või saamise aeg ning võimalus seda avada ja seal olevaid andmeid vaadata.

Hinneteleht

NB! Hinneteleht on gümnaasiumi ja põhikooli õppekavadele erinev. Vormi valik oleneb õppekava toimumise viisist: kursustena või perioodides.
Or leht2 pk.png
Or leht2 gymn.png
Or41.png

Gümnaasiumi õppekava hinneteleht sisaldab kursuse, eksami ja lõpuhindeid ning riigieksamite punkte. Tabelis on ainult kõigi päevikute kokkuvõtvad hinded. Lukustamata päevikute hinded on mustad, lukustatud päevikute hinded on sinised ja toimivad lingina, hindel vajutades näeb selle detailset infot.

Põhikooli õppekava hinneteleht on avatav kahes vaates: vaikimisi näidatakse ainult aastahinnete (ja eksamihinnete) vaadet; soovi korral saab avada täpsema vaate (nupp <Näita perioodihindeid>)

Ridades kuvatakse ainult need ained, kus on saadud vähemalt 1 hinne. Iga õppeaasta kohta avatakse veerg, mille päises näha nii õppeaasta nimetus kui ka mitmendas klassis õpilane sel aastal õppis. Kui ta õppis kahes klassis, siis on aasta kohta kaks veergu.

Eraldi tabelina on õpilasraamatus iseseisva töö hinded. Tabelis on töö tüüp, hinne, teema ning muu hindega seotud info.

Kui õpilasel on hindeid, mille seos õppekavaga puudub (näiteks teisest koolist üle kantud hinded, millel ei ole vastavust uue kooli õppekavaga), siis on need toodud hinnete tabeli all eraldi tabelina. Iga hinde saab aine seose muutmise kaudu põhitabelisse üle viia.


Hinnete muutmine ja kustutamine

Igal lukustatud päeviku (sinisel) hindel vajutamine avab selle hinde detailvaate. Aknas on näha ka hinde muutmise ja kustutamise lingid.

NB! Õpilasraamatust ei saa muuta hinde väärtust, saab muuta tema seost õppekavaga (ainekursus, aine).


Teise kooli hinnete lisamine

Teisest koolist paberil saabunud õpilasraamatu väljavõttel olevate hinnete sisestamiseks tuleb vajutada vastaval nupul tabeli üleosas. Avatakse lisaaken, kus saab:

 • päises vahetada õppeaastaid (loetelus on need aastad, mille jooksul kool on eKooli kasutanud)
 • tabeli ridades on õppekava ained. Kui teise kooli väljavõttel olevat ainet tabelis ei ole, tuleb selle hinne lisada kui õppekavaga mitte seotud hinne teisel tegevuse kaudu
 • tabelis on 2 veergu:
  • perioodide toimuva õppekava jaoks (põhikool) aastahinde ja eksamihinde veerud
  • kursustena toimuva õppekava jaoks (gümnaasium) kursusehinde ja eksamihinde veerud. Vajutus + märgil lisab uue kursusehinde jaoks veeru.

Hinded kannab õpilasraamatusse vajutus nupul "Salvesta". Kohe kantakse hinded õpilasraamatusse. Korraga saab sisestada mitme aasta hinded.

Kool saab saata oma hinded teise eKooli kasutavasse kooli eKooli abil. Selleks tuleb vajutada Hinnetelehel olevat nuppu "Koosta õpilasraamatu väljavõte". Lahkunud õpilase õpilasraamatu väljavõtte koostamine on selgitatud eraldi artiklis.

Hinnete vastu võtmine algab koolijuhi rollis kasutaja jaoks Taotlused aknast. Hinded kantakse kohe õpilasraamatusse.

Õppenõukogu otsused

Hinnetelehe allosas on õppenõukogu otsuste loetelu.

Õpilasraamatu trükkimine

Õpilasraamat on välja trükitav sellisena, et nii andmete leht kui ka hinneteleht paigutuks mõlemad samale leheküljele ja mahutatakse sinna info hulgast hoolimata.