Nousolekud

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Koolile: Kool haldab nõusolekuid isikuandmete töötlemiseks

NB! Et täita isikuandmete kaitsega seotud nõudeid on koolil nüüd võimalik koguda erinevaid nõusolekuid nii lapsevanematelt nende laste kohta kui ka kooli personalilt.
Nõusolekute kogumiseks on hea teada:
 • Kooli juhtkond või klassijuhataja lisab nõusoleku
 • Lapsevanemad näevad oma lapse kohta küsitud nõusolekuid tema profiilis
 • Nõusolekut saab kinnitada või tagasi võtta ainult turvaliselt logitud kasutaja
 • Kooli juhtkonnal ja klassijuhatajal on ülevaade nõusolekutest reaalajas
Nousolek feed.png
Nousolekud12.png


Isikuandmete kaitse üldmäärus ([1]) ja Eesti vastav seadus sätestavad juhtumid, millal isikuandmete töötlemine on seaduslik. Enamik andmeid, mida koolid eKooli kasutades koguvad, on "vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks" (Isikuandmete kaitse üldmäärus, artikkel 6.1 punkt e). Siiski on koolielus tegevusi, mille jaoks on vajalik õpilase, õpilase seadusliku esindaja (lapsevanema) või personali liikme nõusolek just selle konkreetse tegevusega.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 7 on toodud tingimused, millele selline nõusolek peab vastama:

 • koolil (vastutaval töötlejal) peab olema võimalik tõendada, et andmesubjekt (õpilane, tema esindaja ehk lapsevanem või koolipersonali liige) on nõustunud oma isikuandmete töötlemisega.
 • nõusoleku küsimine peab olema esitatud viisil, mis on muudest küsimustest selgelt eristatav,
 • nõusoleku küsimine peab olema arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul,
 • nõusoleku küsimisel peab kasutama selget ja lihtsat keelt
 • andmesubjektil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 • nõusoleku tagasivõtmine peab olema sama lihtne kui selle andmine.

eKooli lisati nõusolekute haldus septembris 2021. Selle koostamisel järgiti GDPR'i seatud nõudmisi.

 • Kui õpilase kohta küsitud nõusolek on veel vanemate või õpilase enda poolt kinnitamata, siis on see võrdväärne keeldumisega - ilma selge kinnituse lisamiseta ei ole selle õpilase isikuandmete töötlemiseks sellel konkreetsel eesmärgil nõusolekut olemas.
 • Iga nõusolek loetakse antuks, kui selle on kinnitanud üks lapsevanematest. Teine sama õpilase lapsevanem võib sama nõusoleku märkida keeldutuks, siis kehtib tema otsus. Kehtib viimane muudatus.
 • Kõik nõusolekute nimekirja avamised, kinnitamised, keeldumised logitakse. Logi näeb kool.
 • Nõusolekud lisab ja sõnastab iga kool ise ja vastutab nende selguse ja mõistetavuse eest.
 • Kool saab nõusoleku kustutada, kui sellele ei ole vanemad lisanud nõusolekuid ja keeldumisi.Nõusolekud lapsevanemale ja üle 18 aastasele õpilasele

Kui kool on lisanud uue nõusoleku küsimise, siis saavad vanemad teavituse oma uudisvoogu. UUsi ja kõik eelnevaid oma laste kohta küsitud kooli nõusolekuid näevad lapsevanemad oma lapse Profiilis, eraldi menüüpunktina.

NB! Lapsevanem näeb nõusolekuid vaid nende laste kohta, kes on nooremad kui 18 aastat.


NB! Kooli personal ning täisealine õpilane näevad kooli küsitud nõusolekuid oma Seaded aknas (ikoon eKooli lehel päises)


Oma täisealise lapse profiilist Nõusolekute nimekirja avades saab vanem teate selle kohta, et tema laps on juba piisavalt vana, et ise oma isikuandmete üle otsustada.

NB! Nõusolekute nimekirja näeb kõigi autentimise meetoditega sisse logimisel.

Iga nimekirjas oleva nõusoleku kohta näeb:

 • kas selle staatus on "Vastuse ootel" - kinnitust või keeldumist ei ole veel lisatud
 • Nõusolek on kinnitatud ja kes selle kinnitas
 • Nõusoleku andmisest on keeldutud ja kes keeldus


Nousolek2.png Nousolek3.png Nousolek done.png

NB! Nõusoleku andmiseks või selle tagasi võtmiseks peab olema eKooli logitud turvalisi autentimise meetodeid (ID-kaart, mobiil-ID, SmartID) kasutades.

Loe edasi: Kool haldab nõusolekuid isikuandmete töötlemiseks