Lisa päevikusse sündmus

From eKool wiki
Revision as of 19:48, 17 March 2020 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
P51.png

Klassipäevikusse kannad kogu ainetunnis kogunenud info: kes puudus, mida tunnis tegite, millised ülesanded tuleb õpilastel teha, kellele on tisiklik teade (märkus) saadetud, millised tulemused õpilased said ja kuidas Sa nende edukust oma aines kommenteerid.

 1. Ava kooli leht, näed seal kohe oma päevikute nimekirja.
 2. vajuta päeviku nimetusel - päevik avaneb

Päeviku kohal olevast filtrist saad muuta päeviku vaadet: ainult toimunud ainetunnid / ainult kontrolltööd / ainult (kokkuvõtvad)hinded / kogu info näitamine

 1. vajuta päeviku kuupäevade real olevat risti - <Lisa uus sündmus>
 2. vali sündmus, mida lisada soovid: tund, ülesanne, kokkuvõttev hinne
NB! Igas päevikus kasutatavad hindetüübid ja skeemid defineerib kooli juhtkond <Õppekavas>;

päevikus näidatakse alati just sellel momendil sinna kuuluvaid õpilasi, lahkunud õpilaste hinnete / puudumiste nägemiseks kasuta filtrit „aktiivsed õpilased“ / „endised õpilased“; eraldi veeruna kuvatav ülesanne onkontrolltöö siis, kui lisad ta kontrolltööde plaani, ilma selle "linnukeseta" ülesannet näidatakse õpilastele kui "ülesannet"

Muuhinne2.png


Tunni lisamine

P53.png
 1. vali sündmus, mida lisada soovid: <Uus ainetund>
 2. lisa kuupäev ja tunni järjenumber päevas (kohustuslikud väljad)
 3. lisa tunni teema - kohustuslik väli
 4. kirjuta tunnikirjeldus (kui soovid)
 5. avalda tund: vajuta <Salvesta>. Kui soovid kohe liikuda edasi koduse ülesande lisamise juurde, vali <Salvesta ja lisa kodune ülesanne> - eKool viib kohe järgmise tegevuse juurde.
A41.png

NB! Kui päevikuga on seotud õpetaja töökava, saad tunni teema ja kirjelduse valida oma töökavast!

 1. vajuta peale tunni kuupäeva ja numbri lisamist sinisele nupule "Vali töökavast"
 2. vali teema, millega seotus tunnikirjeldust vajad
 3. vali alamteema, mille nimetus kantakse tunni teemaks ja kirjeldus tunnikirjelduseks.

Ainetunnile hinnete / puudumiste lisamiseks veeruna vajuta selle kuupäeval.

P54.png

NB! Mõne õpilase nime taga võib päevikus olla näha märget "eemalviibiv".

Sellisele õpilasele saab lisada hindeid, ta näeb oma päevikute tunnikirjeldusi, materjale, koduseid ülesandeid. Õpetaja ei saa teda märkida puudujaks, kuvatakse vastav veateade.

Avatakse lisaaken (see on päisest hiirega nihutatav!)

 • Akna ülemises osas on näha tunni info, tunni numbrit päevas saab muuta.
 • Päises kuvatakse tunni teema
 • rohelisel nupul "Kogu puudumised" vajutus kontrollib klassi puudumiste päevikut ja leiab need õpilased, kellel on selleks tunniks sisse kantud puudumise põhjus. Lisatakse viimane selle tunni puudumiste kogumise päev ja kellaaeg.
 • kui õpilane on tegelikult kohal, siis saab lisatud puudumise märgi kustutada.

Hinde ja puudmise märgi saab kirjutada otse õpilase nime taga olevasse ruutu. Pikem väli on ette nöhtud hinde kommentaari lisamiseks. See väli pikeneb vastavalt sinna kirjutatavale tekstile.

Lisaks hindele puudumise sisestamsiel tuleb vajutada + märgile kommentarai veeru taga

Kahe hinde lisamiseks tuleb samuti vajutada + märgile.

Juba lisatud hinde muutmine ei ole siit võimalik - päeviku ruudustikus hindel vajutades tuleb avada selle detailvaade ja seal teha muudatus.

Kontrolltöö (hindelise ülesande) lisamine:

Kodune34.png
 1. vali sündmuseks, mida lisada soovid: <Uus hindeline ülesanne / kontrolltöö>
 2. Kontrolltööd saab lisada päevikuga seotud õpetaja töökavast - vajutada nupul "Vali töökavast"; valida teema ning teha valik selle teemaga seotud kontrolltööde hulgast.
 3. lisa ülesande nimetus (pealkiri; kohustuslik väli) või on see lisatud õpetaja töökavast ja seda saab muuta.
 4. määra, kas ülesanne kantakse kontrolltööde plaani
 5. vali, kui kaua kontrolltööks õppimiseks või hindelise ülesande täitmiseks eeldatavalt aega kulub. See on abiks teistele õpetajatele kalendris näha olevate ülesannete arvesse võtmisel
 6. lisa tähtaeg (kuupäev) (kohustuslik väli) või vali ülesannete kalendrist.
  1. kalendris kuvatakse nädala kaupa selle klassi teised kodused ülesanded ja kontrolltööd. Iga ülesande jaoks kuvatakse tema aine, teema, eeldatav kestvus, lisamise aeg
  2. kui päevikus on mitme klassi õpilased, saab näidatavat klassi vahetada
  3. ülesande kannab kalendrisse vajutus vajaliku päeva lahtril
  4. nädalaid saab vahetada kuupäevade real olevate nooltega
 7. vali, kas soovid saada ülesande vastust failiga (linnuke valiku "Õpilased saavad lisada ülesande vastuse failiga" ees)
 8. Hindelise ülesande või kontrolltöö hinde avaldamist saab edasi lükata - aga mitte rohkem kui 2 nädalat! Selleks lisada linnuke edasi lükkamise tingimuse ette, valid avaldamise kuupäev ja kellaaeg.
 9. kontrolltööle saab lisada faili materjalidega - otsi fail (Browse) ja vali.
 10. kirjuta ülesande kirjeldus või on see lisatud õpetaja töökavast ja seda saab muuta.
 11. avalda ülesanne: vajuta <Salvesta>

Kontrolltöö lisamisel toimub kontrolli - kui lisatav töö on märgitud kontrolltööks (plaani lisatud) ja kui selles päeviks olevate õpilaste klassidel on selleks päevaks juba kontrolltöö(d) lisatud, siis saab õpetaja peale “Salvesta” nupu vajutamist hoiatusakna koos lisatud tööde loeteluga (õpetaja ja päevik).

Nüüd on kolm valikut:

 • aken ristist kinni panna - töö lisamine tühistatakse;
 • vajutada Katkesta - saab tagasi kontrolltöö lisamsie aknasse ja saab vajadusel kuupäeva ära muuta;
 • vajutada “Salvesta” ja töö lisatakse soovitud päevaks (ning õpilased saavad mitmeks kontrolltööks valmistuda)

Veerus hinnete lisamiseks vajuta uuesti veeru päises oleval Kontrolltöö kuupäeval. Päeviku kohal avaneb lisaaken hinnete sisestamiseks. Sisesta hinded ja vajuta <Salvesta>

NB! Kontrolltöö hindamiseks peab olema määratud päeviku aluseks oleva kursuse ainekaardis, et kontrolltöö hinnete lisamine on lubatud.

Kontrolltöö veergu ei saa sisestada puudumisi - puudumiste märkimiseks ja oma koormusesse tunni saamiseks tuleb lisada paralleelselt ainetund. Kontrolltööle lisatava faili maksimaalne suurus on 1 MB; kui tahad lisada üle 1 faili, siis pead kontrolltöö defineerimise lõpetama ja selle uuesti muutmiseks avama. Kontrolltööle lisatavate failide tüübid on õpetaja enda otsustada.

Õpilase tegemised tunnis:

P55.png
 1. vajuta õpilase real vajaliku tunni lahtril; avaneb lisaaken õpilase tegemiste märkimiseks tunnis
 2. vaikimisi on kõik tunni sisse kandmise hetkel õpperühma kuulunud õpilased tunnis; kui ta aga seal ei ole, tuleb ta märkida puudujaks - eemaldada kohal oleku "linnuke" ja valida puudumise põhjus
 3. <Lisa hinne> lubab sisse kanda hinde ja selle kommentaari. Kommentaari pikkus on kuni 4000 märki, seega on õpetajal võimalik lapsele anda juhiseid nii pikalt kui ta soovib.
 4. <Salvesta> kannab hinde päevikusse
 5. <Alla> või <üles> või nool alla ja üles liigutavad sisestamise akent piki nimekirja üles / alla

Kokkuvõtva hinde lisamine:

NB! Kokkuvõtvad hinded lisatakse päevikusse õpetaja poolt ja siis, kui õpetaja vajalikuks peab. eKool leiab veerandid / perioodid kooli defineeritud perioodide alusel. Kui veerandi hinne on juba "kasutatud" siis selle veerandi jaoks hinnet enam valikus ei ole. Hindetüübid, mida päevikus kasutada saab, peavad olema määratud päevikuga seotud ainekursuse ainekaardis.
Oa31.png
Muuhinne3.png

1. vali sündmus, mida lisada soovid: <Perioodihinne: 1.veerand> (ainekaardis selleks kursuseks lubatud hindetüüpide ja perioodide hulgast); kui kool hindab hoolsust või käitumist, siis on ka nende hinded valikus.

2. sisesta hindele lisatav kuupäev

3. Kui valitud hindetüübiks on "Teist tüüpi kokkuvõttev hinne" siis pead lisama pealkirja, mis näitab hinde sisu (uurimistöö, loovtöö, suvetöö vms). Seda nimetust kasutatakse päeviku veeru päises, kõigis aruannetes ja õpilasele hinnet kuvades.

4. avalda kokkuvõtvad hinded: vajuta <Salvesta>

Kokkuvõtva hinde veerus sisestamiseks vajuta selle nimetusel päeviku veeru päises. Lisa kuupäev ja <Salvesta>. Veerandi ja aastahindeid saad lisada veerus - vajuta veeru päises oleval nimetusel "Perioodihinne" ja hinnete lisamise aknad avatakse nagu tavaliste hinnete jaoks. Kirjuta hinded ja vajuta <Salvesta>.

P56.png

Kokkuvõtva hinde ükshaaval sisestamiseks vajuta õpilase lahtril hinde veerus.

Hinde ja kommentaari lisamine käib samamoodi nagu jooksvatel hinnetel; hinde aknas näidatakse veerandi jooksul saadud hindeid. Kontrolltööd on alla joonitud;lisatud on keskmine hinne (kui Sinu kool seda kasutab).

Sul on võimalik lisada kokkuvõtvale hindele kuni 4000 märgi pikkune kommentaar - eriti soovitatav on kommentaar kirjutada siis, kui lapse hinne on kehv või on tema suhtumine ja tulemused võrreldes eelmiste perioodidega halvemaks muutunud.

Kokkuvõtva hinde detailvaate aknas on näha jooksvad hinded KUNI eelmise perioodihinde veeruni. S.o. Kui veerandihinded lisatakse iga veerandi lõpul, siis selle veerandi hinded; kui veerandihinded lisatakse kord poolaastas, siis 2 veerandi jooksvad hinded (kuni eelmise perioodihindeni).

Märkuse lisamine

A47.png
 1. vajuta päevikus õpilase nimel; avaneb õpilase kaart Sinu rollist sõltuva infoga (õpetaja näeb hindeid, märkusi; klassijuhataja ja koolijjuht ka puudumiste lehte; administraator õpeilasega seotud gruppe ja päevikuid)
 2. vajuta <Märkused>, näed selle õpilase kas iseenda poolt sisestatud (õpetaja) või kõiki märkusi (klassijuhataja ja koolijuht)
 3. sisesta märkus
 4. vali märkuse tüüp: kas tegu on kiituse, teate või märkusega
 5. avalda märkus: vajuta <Salvesta>
 6. vaheta päeviku vaade tabeli kujule kasutades paremas nurgas olevaid ikoone.

Märkuse MUUTMINE on võimalik vajutades ise-enda lisatud märkuse real oleval lingil <Muuda>.

Märkuse KUSTUTAMINE ei ole võimalik - selle saab ainult tühistada - avada muutmiseks ja enne lisatud tekst asendada uuega - nt. "Märkus tühistatud" või "Vabandan, märkus lisatud eksikombel" vms.

Koduse ülesande lisamine

Kodune31.png
Kodune32.png
Tund45.png
Tund47.png

1. vajuta päeviku kohal pluss märki ja vali : <Uus kodune ülesanne>

2. sisesta ülesande pealkiri (teema). Saad ülesande valida ka päevikuga seotud õpetaja töökavast - selleks vajuta nupul "Vali töökavast"; vali teema ning selle teemaga seotud koduste ülesannete hulgast vajalik.

NB! Töökavast valimise järel tuleb täita äta ülesande teema väli, sest töökavast ei lisata.

3. vali, kui kaua kontrolltööks õppimiseks või hindelise ülesande täitmiseks eeldatavalt aega kulub. See on abiks teistele õpetajatele kalendris näha olevate ülesannete arvesse võtmisel

4. lisa tähtaeg (kuupäev) (kohustuslik väli) või vali ülesannete kalendrist.

 1. kalendris kuvatakse nädala kaupa selle klassi teised kodused ülesanded ja kontrolltööd. Iga ülesande jaoks kuvatakse tema aine, teema, eeldatav kestvus, lisamise aeg
 2. kui päevikus on mitme klassi õpilased, saab näidatavat klassi vahetada
 3. ülesande kannab kalendrisse vajutus vajaliku päeva lahtril
 4. nädalaid saab vahetada kuupäevade real olevate nooltega

5. Lisa koduse ülesande täpsem kirjeldus, seleta lahti ülesande sisu. Ülesande kujundamiseks saad kasutada põhilisi kirja kujundamise meetodeid (rõhutatud kiri, kursiiv, alla joonitud); saad kasutada üla ja alaindekseid. Ülesandele saab lisada lingid.

Kui kasutasid ülesande kirjelduse koostamisel kopeeri-kleebi tehnikat, siis võisid koos näha oleva teksti ja üle kantud linkidega saada oma ülesandesse selliseid html koode, mida seal vaja ei ole. Kui Sinu ülesannde oli kopeeritud ja sisaldas sarnaseid lisakoode, siis on enne ülesande lõplikku salvestamist vaja astuda veel üks samm: kontrollida üle eKooli poolt puhastatud tekst. Tulemus kuvatakse Sulle eelvaates.

5. Kontrolli oma ülesande teksti eelvaates ja kui see on korras, lõpeta ülesande lisamine vajutades <Salvesta>. Kui soovid tehtut muuta, vajuta lingile <Tagasi>

6. kui soovid, võid ülesandele lisada faili. Vajuta <Lehitse> dokumendi valikuks (standardne faili valik). Lisatava dokumendi tüüpi eKool ei kontrolli, selle avamiseks peab õpilase arvutis olema vajalik tarkvara olemas. Maksimaalne maht on 1 MB; kokku üles laetavate dokumentide mahtu hetkel eKool ei kontrolli.

7. avalda ülesanne: vajuta <Salvesta>

Õpilane näeb oma ülesannete loetelus lisatud faili ikoonina, ülesande detailvaadet avades on näha faili avamise nupp. Sellel vajutamisel avatakse ülesandele lisatud fail eraldi aknas, vajalik failitüübist sõltuv tarkvara peab õpilase arvutis olemas olema.