Lõpuhinnete sisestamine

From eKool wiki
Revision as of 12:06, 24 May 2019 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


eKoolis on kooliastmehinnete sisestamiseks kasutuses Lõpupäevikud. Nende defineerimist vaata artiklist Kooliastmehinded

NB! Lõpupäevikus on iga valitud klassi nimekirjas näha kõik selle klassi õpilased, ka kui nad õpivad erinevates õppekavades. Õpilaste õppekavad on märgitud klassi nimekirjas. Kui klassis on mitme õppekava õpilased, siis tuleb lõpuhinnet lisada või muuta mitmes erinevate õppekavade kooliastmehinnete päevikus.
NB! Lõpupäevikus on näha kahe eelmise õppeaaasta hinded ning käesoleva õppeaasta kursusehinded. Kui õpilane on vahepeal aasta eemal olnud (vahetusõpilaseks), siis on osa tema kursusehindeid nähtavad õpilase detailvaates.
NB! Kursuste arv leitakse vaid lukustatud päevikutes olevate kursusehinnete põhjal. Kui on vaja EHISesse kanda erinev kursuste arv, tuleb see sisestada vastavasse veergu. Uuendus alates kevadest 2019.
Lpaevik191.png
Ehis2019.png

Seega - kui avate lõpupäeviku; ei näe seal õpilaste hindeid siis pole vaja muretseda enne, kui olete üle vaadanud ka teiste sama klassiastme õppekavade lõpupäevikud.


 • õpetaja näeb lõpupäevikut kooli lehe õppekavade sektsioonist aine lehte avades - Lh99.png
 • õpetaja avab päeviku, valib klassi ja näeb selle klassi õpilaste 3 viimase aasta kokkuvõtvaid hindeid ning juba sisestatud lõpuhindeid.
 • Eksamihinnetele on joon alla tõmmatud. Kui hiirega peatuda mõnel hindel, siis avatakse spikri-aknake: näha on hinde tüüp ja kursus, mille eest saadi.
 • viimane veerg on kursusehinnete arv (aine maht kursustes).
 • käesoleva õppeaasta kursusehinded on lõpupäeviks näha ainult siis, kui õpetaja on päeviku lukustanud:
  • õpetaja avab päeviku ja valib viimase menüüelemendi : "Lukusta päevik"
  • päevikus olevad kokkuvõtvad hinded kantakse kokkuvõtvate hinnete andmeaita. Selles päevikus ei saa õpetaja teha enam mitte mingeid muudatusi.
  • päeviku lukustab lahti kooli administraator. Selle päeviku kokkuvõtvad hinded võetakse andmeaidast ära ja neid ei ole enam näha lõpupäevikus!
  • päeviku uus lukustamine kannab hinded andmeaita tagasi.
 • õpilase nimel vajutades näeb õpilase KÕIKI kokkuvõtvaid hindeid selles koolis.


Õpilaste hindeid näeb õpetaja AINULT siis, kui administraator on ta lisanud selle aine jaoks kooliastmehinnet sisestavaks õpetajaks!

Lpaevik6.png
Lpaevik7.png
 • lõpuhinnet (kooliastmehinnet) saab lisada kas veerus või hinde detailvaates:
  • veerus lisamiseks vajutada aine nimega veeru päisel - avatakse tuttav töövahend hinnete lisamiseks.
  • detailvaates hinde lisamiseks tuleb vajutada õpilase nime taga oleval lahtril. Lisaks hindele saab sisestada kommentaari.
 • lõpuhinnete muutmine, kustutamine käib täpselt samamoodi nagu tavalises päevikus.
 • õpilaste vanade kursuse- ja eksamihinnete vaatamiseks tuleb vajutada õpilase nimel - avatakse detailvaade.


Kursuste lisamine

Et kanda sisse teisest koolist saadud või õiges päevikus lisamata unustatud hindeid, on lõpupäevikule lisatud tegevus hinnete lisamiseks. Vajalikuks sai, sest nüüd saab EHISesse kanda üle kohustuslike ja valikainete mahud ja see number kogutakse automaatselt õppekava kursuste arvust.

Hinded lisatakse õpilastele ükshaaval. Õpilase detailvaates on link "Lisa" mis avab hinde lisamise vormi. Iga hinde kohta:

 • ei saa muuta õppekava ega ainet - tulenevad lõpupäevikust, kus vorm aktiveeritud;
 • saab valida selle õppekava selle aine kursuse, millega hinne seotakse
 • saab sisiestada hinde väärtuse ja kommnetaari
 • saab lisada hinde kuupäeva ja hinde algselt lisanud õpetaja nime. Viimane on vajalik, kui hinne on saadud teises koolis.

Kui kasutate teisest koolist saadetud õpilasraamatu väljavõtet või olete hinded lisanud õpilasraamatusse, on hinded juba õiges kohas ja kujul olemas!

Hinnete muutmisest õpilasraamatus saab lugeda Õpilasraamatu hinnete muudatused


Kursuste arvu muutmine

EHISesse lõpuhinnete üle kandmiseks nii, et õpilasega EHISes seotud mall muutub, võib olla vajalik hindega siduda kursusehinnete põhjal kokku loetud arvust erinev kursuste arv. Näiteks on mõned hinded saadud teistest koolist või on koolis ainetega tekknud mingi aeg tagasi segadus. Sellisel juhul saab lõpupäevikusse sisestada erineva kursuste arvu veergu "EHISe kursuste arv". Kui selles veerus on number, võetakse hinnete üle kandmiseks kursuste arv sealt, kui veerus numbrit ei ole, kasutatakse Kursuste arvu veergu.