Difference between revisions of "Lõpuhinnete eksport EHISesse"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
[[category: eKool3.0]]
 
[[category: eKool3.0]]
{{panetahele|sisu= Kevadel 2019 sai EHISe lõpuhinnete impordi xml fail olulised täiendused: lisati ka kohustuslike ainete kurssute arv; ainete laiendid.}}
+
{{panetahele|sisu= Kevadel 2019 sai EHISe lõpuhinnete impordi xml fail olulised täiendused: lisati ka kohustuslike ainete kursuste arv; RÕK ainete laiendid; faili koostamine paralleelide kaupa.}}
  
 
[[image: ehis311.png|500px|right]]
 
[[image: ehis311.png|500px|right]]

Revision as of 09:20, 24 May 2019

NB! Kevadel 2019 sai EHISe lõpuhinnete impordi xml fail olulised täiendused: lisati ka kohustuslike ainete kursuste arv; RÕK ainete laiendid; faili koostamine paralleelide kaupa.
Ehis311.png

Eeldused lõpuhinnete ekspordiks:

 • EHISes peavad olema korda tehtud mallid; peavad olema lõpetajad lõputunnistuste registrisse loetud
 • eKoolis peavad olema määratud RÕKi ainete vastavused.
 • Hinded peavad olema eKoolis korras ja kontrollitud (abiks kooliastme hinnete aruanne Kokkuvõtvate hinnete tabel)
 • kui kasutate EHISe mallide muutmist (gümnaasiumis), siis peavad olema üle kontrollitud valikainete kursuste arvud (Lõpuhinnete sisestamine)

Ainete nimetused.

Vastavuse määramine kooli ainete ja riiklikus õppekavas (ning EHISes) olevate ainete vahel toimub samas kohas kus lõpupäeviku avamine - õppekava > õppekava aine lehel.

endiselt on valik "Kooli valikaine" tulemuseks, et võetakse ÕPPEKAVA AINE nimetus ja kantakse EHISe ekspordifaili ja peab olema mallis defineeritud, et see laps õppis seda ainet.

Näide:

 • kooli ainete klassifikaator - aine = "Graafiline disain algajatele"
 • gümnaasumi õppekava - aine õppekavas "Graafilise disaini alused" (seotud klassifikaator "Graafiline disain algajatele" ja "Kooli valikaine").
NB! EHISe impordifailis saab aine nimetuseks "Graafilise disaini alused" ja kui EHISe mallis on defineeritud "Graafiline disain" siis saate veateate.

Ekspordifaili koostamine

Ehis52.png

Avate aruannete lehelt jaotuse EHIS ja "Hinnete eksport" ja valite eksporditavate hinnete tüübi:

 • Kooliastme- ja eksamihinded:
  • eksamihinded (EH) on jooksval aastal saadud eksamite hinded (ükskõik mis aines);
   • kui ainele, mille päevikus eksam on, on lisatud Nimekirjad > Ained listis RÕKi aine, siis saab see <aine_tyyp> - K ehk kohustuslik ja aine nimetus võetakse sealt nimekirjast;
   • kui RÕKi aine on valikaine (aine-tyyp V), siis:
    • "riiklikud valikained" ehk siis RÕK klassifikaatoris olevad valikained saavad nimetuse klassifikaatori järgi;
    • "kooli valikained" ehk siis kooli enda koostatud õppekavaga valikained saavad just sellise nimetuse nagu Õppekava > Õppekava aine kirjas on.
  • kooliastme hinded (LH) on 3 viimase aasta jooksul õpilasele lõpupäevikutes sisestatud hinded;
   • kui lõpupäevikule on lisatud RÕKi aine, siis võetakse nimetus sealt ja kui
   • "Kooli valikaine", siis ainenimetus, mis on Klassifikaatorid > Ained tabelis.
 • Aasta- ja eksamihinded
  • aastahinded (AH) on jooksva aasta aastahinded, Aine tüübi valik ja nime lisamine samamoodi nagu eksamihindel.
  • eksamihinded (EH)
Ehis41.png

Peale hinnete valiku tegemist saab määrata, millise õppeaasta hinded kogutakse (lõpuhinded ja iseseisvate tööde info kogutakse ALATI üle kogu õppekava)

Lisaks saab määrata, kas kogutakse vaid aktiivsete õpilaste info; koolist õppeaasta jooksul lahkunud õpilaste info; kõigi õpilaste info, kes sellel aastal neis klassides on õppinud.

Viimase parameetrina tuleb eKoolis valida lõpuhinnete ekspordil klassiaste (nt. 12) kelle hinnete ekspordi fail tellitakse.

Alates 2015 a kevadest saab märkida, et hinnete EHISesse kandmisel soovite muuta lõputunnistuse hinnetelehe malli. Selle valiku tegemisel:

 • saate hoiatuse, et oma otsust kinnitada saaksite
 • hinnete ekspordifailide listi lehele lisandub link valikainete nimekirja avamiseks. Nimekirjas on õpilaste kaupa valikainete kursused, saadud hinded ja kursuste mahud.
 • faili EHISesse lugemisel kirjutatakse KÕIK õpilase seni sissestatud või mallis määratud valikained ja eksamid üle failis oleva infoga.
 • Kohustuslikud ained ja nende mahud jäävad samaks või asendatakse failis oleva infoga.
NB! Oluline on panna paika valikainete õiged kursuste arvud, seda saab teha lõpupäevikust.
NB! Failis olevad valikained ei pea olema eelnevalt EHISes defineeritud. Kui failist leitakse uus valikaine, siis lisatakse see Teie kooli valikainete loetelule.
Ehis43.png

Kõik koostatud hinnete ekspordi failid on leitavad Aruanded > EHIS lehel. Nende failide jaoks, mille koostamisel valiti mallide muutmine, on näha html vormigus aruanne selles failis olevate õpilaste valikainete kohta:

 • hinne,
 • kursuste arv,
 • aine tüüp (V),
 • aine info. Aine info lahtris on kaks elementi:
  • aine nimetus õpilase õppekavas (õppekava aine)
  • õppekavas ainega seotud RÕK aine ja selle aine kood. Aine kood aitab vajadusel Teil xml failist vajalikku andmeelementi leida.

Samal lehel on näha ootel olev fail: zip konteineris on kõigi ekspordi tellimisel märgitud klassiastmete hinnete kohta eraldi failid.

Ehis315.png

xml formaadis ekspordi fail

Nupule vajutades tekitatakse zip fail, mis sisaldab endas kindlaks määratud struktuuriga xml faile. Täpse faili struktuuri ja väljade kirjeldused leiate EHISe lehelt.

NB! Hinne võetakse otse eKooli päevikust ning lõpupäevikust, seega lisage lõpuklasside aastahinded ja kooliastmehinded kohustuslikus 5, 4, 3, 2 süsteemis!


NB! "Arvestatud" ja "mitte arvestatud" hinded tuleks ümber nimetada - EHIS eeldab, et need hinded on kujul "ar" ja "ma".

IGA klass saab oma faili, paralleelid on koos samas failis.


EHIS

on lõpudokumentide registris Väljundid aknas nupp: "Loe xml failist". Samal lehel on ka xml struktuuri määravad klassifikaatorid. Ehis12.png

NB! 1. pakkige see fail, mille eKool annab lahti ja

2. tõstke EHISesse ükshaaval seal leiduvad klassi nimega xml failid!

Seejärel tuleb valida klassi xml fail ja info sisse lugeda. Ettevalmistustest loe artikli järgmises osas.

Mis peale sisselugemist juhtub:

 • kui mõni eKooli lõpuklassi nimekirjas olev õpilane EHISest puudub või on segadus isikukoodidega, siis kogu faili ei loeta. Saate xml editoriga üleliigse eemaldada ja / või korrigeerida. Info probleemse õpilase ja / või aine(te) kohta antakse veateates. EHISe veateated hinnete ekspordil on kokku võetud selles artiklis.
 • kui õpilane leitakse, siis loetakse sisse iga aine kohta eraldi hinne. Kui aine-tyyp on K, siis otsitakse vastava kohustusliku aine rida. Ainetyyp V (ehk valikained) leitakse vastavus aine nime järgi. Eksamihinded kantakse malli järgi defineeritud eksamite väljadele.
NB! * Kui väljas on juba info olemas, kirjutatakse see üle;
 • kui mõnda ainet xml failis ei ole, jääb see koht EHISes tühjaks;
 • kui vastava nimega välja ei leita, ei lisata seda ja saate veateate;

KUI SAATE KASVÕI ÜHE VEATEATE; SIIS EI LOETA EHISESSE ÜHEGI ÕPILASE ÜHTEGI HINNET!

 • hinnete eksporti võite teha nii mitu korda kui soovite....

EHISe mallid

Enne andmete importi eKoolist tuleb teha ära järgmised tegevused:

 1. lugeda sisse lõpetajate andmed
 2. korrastada oma kooli mallid
 3. omistada õpilastele vajaliku mallid

seega vajalik ettevalmistustöö mis nii kui nii teha tuleb.

Mis peale eKoolis saadud hinnete sisselugemist juhtub:

1. loetakse sisse iga aine kohta eraldi hinne.

 • Kui aine-tyyp on K, siis otsitakse vastava kohustusliku aine rida.
 • a ja b võõkeeled loetakse vastavasse välja ja see, mis just see keel on, tuleb mallist külge.
 • Sama inimeseõpetusega.
 • ainetyyp V (ehk valikained) jaoks leitakse vastavus aine nime järgi - seega:
  • valikaine peab olema malliga määratud;
  • eKooli Nimekirjad > Ained peab olema just samasugune nimi nagu te EHISesse valikainele defineerisite.
 • Eksamihinded kantakse malli järgi defineeritud eksamite väljadele.

2. Kui väljas on juba info olemas, kirjutatakse see üle;

3. kui vastava nimega välja ei leita, ei lisata seda, saate veateate ja kogu faili info jääb üle kandmata;

4. Kui olete valinud, et kirjutate EHISes oleva info üle, siis:

 • kustutatakse kogu senine mallis olev sisu valikainete ja eksamite kohta - eraldi hoiatust ei anta!
 • asendatakse see hinnete ekspodi failis olevate valikainete ja eksamitega
 • kui valikaine Teie koolis seni puudus, siis lisatakse see valikainete nimekirja
 • oluline on kontrollida, kas valikainete kursuste arv on õige.

4. kui mõnda ainet xml failis ei ole, jääb see koht EHISes tühjaks. Kui puudub valikaine või eksam ja Te olete valinud malli muutmisega ekspordi, siis kustutatakse see valikaine või eksam, ka siis kui sellele oli juba hinne lisatud. Hoiatust ei saabu!

Ehis3.png

eKooli ainete nimetused:

NB! Kui koolis on võimalik õppida erinevaid keeli A, B või C keelena, siis tuleb lisada Nimekirjad > Ained uusi aineid!

NÄITEKS: A-keel on inglise keel; B-keel võib olla vene, saksa ja prantsuse keel; C-keel võib olla vene, saksa, rootsi, hispaania keel. Ained:

 • inglise keel - RÕKi aine a-võõrkeel
 • vene keel b-võõrkeel
 • saksa keel b-võõrkeel
 • prantsuse keel b-võõrkeel
 • vene keel (C) Kooli valikaine
 • saksa keel (C) Kooli valikaine
 • rootsi keel RÕK valikaine "rootsi keel"
 • hispaania keel Kooli valikaine

KUI C keelt ei ole 9nda klassi lõpetanutel, siis gümnaasiumi lõpuhinnete puhul saab selle valiku teha ka lõpupäevikutele erinevaid RÕKi aineid määrates, nt. üks vene keele päevik saab "b-võõrkeele) ja teine vene keele päevik "Kooli valikaine" külge.

2014.a. kevadest on EHISe ainete klassifikaator uuendatud ja sinna on lisatud need valikained, mille õppekava on RÕKis olemas. Nende valikainete puhul otsustab kool - kas aine seotuakse RÕK valikainega või kooli valikainega.