Difference between revisions of "Kooliastmehinded"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
[[kategooria: eesti]]
+
[[category: eesti]]
[[kategooria: kasutajale]]
+
[[category: kasutajale]]
[[kategooria: koolile]]
+
[[category: koolile]]
  
 
Korraldab Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41: ''Õpilase hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord''
 
Korraldab Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41: ''Õpilase hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord''

Revision as of 15:55, 24 March 2008


Korraldab Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41: Õpilase hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord

§ 9. Kokkuvõttev hindamine gümnaasiumiastmel (1) Gümnaasiumiastmel hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt kursuse- ja kooliastmehindega. Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud hinnete alusel. Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10.–12. klassi kursusehinnete alusel.

eKoolis on kooliastmehinnete sisestamiseks koostatud Lõpupäevikud.

Üldine tegevuste järjestus:

  1. administraator - Lõpupäevikute lisamine: klassi; õpetaja; ained ja RÕKi aine viiakse kokku ühte lõpupäevikusse.
  2. õpetaja avab <Päevik> , <Lõpupäevik>; näeb seal 3 viimase aasta perioodi, aasta, eksami hindeid ja sisestab kooliastmehinded selles aines.
  3. klassijuhataja avab <Õpinguraamatud> , <Lõpuhinded>; näeb seal sisse kantud kooliastmehindeid ja saab lisada käitumise hinded ja medali või kiituse saamise
  4. õpilased, lapsevanemad näevad lõpuhindeid hinnetelehel ja õpinguraamatus
  5. Klassijuhataja ja kooli juht näevad lõpuhindeid aruanetes - tabelis Koondhinded ja Õppeedukuse aruanne.
  6. Administraator saab lõpuhindeid eksportida <Koondhinded> valiku abil.