Kooli põhiandmed

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Tegevsuteni jõudmine on erinev Untis 2015 varasematel ja sellest alates versioonidel!
U2015 kool.png

Kooliaasta

Untis 2015 varasem:

Kooliaasta alguse ja lõpu ning muu kooli kohta käiva info lisamiseks ja muutmiseks kasuta menüüd Määratlused > Kooli andmed

Untis 2015 alates:

Kooli kohta käiva info lisamiseks ja muutmiseks tuleb valida Start menüü Seaded nupu all olev lisamenüü (avaneb noolekesega).

Vali ja sisesta selle kooliaasta algus ja lõpp, mille tunniplaani koostama hakkad. Suvevaheaeg ei ole gp-Untise jaoks osa kooliaastast! Mitme nädala defineerimise võimalus on näha sel juhul, kui kasutatav gp-Untise litsents sisaldab vastavat moodulit.

NB! kui koolil on kasutada Mitmenädalase tunniplaani moodul, siis saab siin määrata, mitmest nädalast tsükkel koosneb.

Kooli andmete koond (<Overview>) näitab igal hetkel statistilist ülevaadet sissekantud põhiandmete kohta Tunniplaani kvaliteedi kohta käiv statistika ei ole põhimooduli omanikele nähtav. Lõpeta kooli andmete sisend <OK> vajutusega.

NB! Igas gp-Untise failis on tegu vaid 1 kooliaastaga. Seega salvesta eri aastate kohta käiv info eri failidesse. Õppeaasta vahetamise võimalust sama faili sees ei ole!

Pane tähele:

Ajamaatriks

Ajamaatriks on vahend selleks, et määrata, millistel päevadel kool toimub, kui palju on päevas tunde ja kuidas need jagunevad enne- ja pärastlõunasteks. Samuti saad siin määrata aega nädalas, millal kogu koolis ei toimu õppetööd. (kui kasutasid andmete sisendiks nõustajat, on selles tehtud määratlused juba näha).

Ajamaatriksi määramiseks kasuta menüüd Määratlused > Ajamaatriks (enne 2015 versiooni) või valida Start menüü Seaded nupu all olev lisamenüü (avaneb noolekesega) <Ajamaatriks> (2015 ja hilisem). Olulised määratlused on:

 • <Üldine> määrad nädala ja päeva mudeli: tööpäevi nädalas; maksimaalselt tunde päevas; nädala esimene tööpäev; tundide alguse ja lõpuajad; koolipäeva jagunemine enne- ja pärastlõunasteks tundideks; aeg, millal kogu koolis tunde ei toimu.
  • Tunni liigi muutmiseks (enne- või pärastlõunane, vaba) märgi tund (tunnid) ära ja vajuta seejärel vajalikule nupule. Kuigi Eesti koolis võib selline jagamine tunduda ebatraditsiooniline, kasutab gpUntis saadud infot laialdaselt ja võimaldab seada vastavaid tingimusi – vabu tunde õpetajatele, klassidele, täpsustada tundide asukohti erinevate ainete jaoks. Ka on seda jaotust vaja teada lõunavaheaja seadmisel.
  • Kui näiteks reedel ei toimu viimaseid tunde, siis tuleb need märkida ja vajutada <Vaba>. Esmaspäeva esimest tundi (koolinädala esimese päeva esimest tundi) ei saa vabaks määrata.
  • Iga tunni pikkuse määramiseks sisesta vastavasse välja selle algus ja lõpp. See võimaldab vajadusel määrata erinevaid tundide pikkusi näiteks enne- ja pärastlõunal, kui vaja. Samamoodi saad sa seada pikema ajalise vahe enne- ja pärastlõunaste tundide vahele kogu koolile.
 • <Vaheajad> saad määrata, milliste tundide vahel on sinu koolis lõunavaheaja koht. Automaatselt paigutatakse see enne- ja pärastlõunaste tundide vahele. Sisestades esimese ja viimase tunni, millede vahel lõunavaheaeg võiks paikneda ja mitu klassi korraga võib lõunal olla. See intervall peab alati paiknema hommiku- ja õhtupoolsete tundide piiril. Näites on 5.tund esimene ja 6.tund viimane, mida võib kasutada lõunavaheaja planeerimiseks. Valged ruudud ajatabelis näitavad lõunavaheaja asukohta Lõunavaheaja pikkus (1 või 2 tundi) määrad hiljem igale klassile või õpetajale eraldi.
NB! Saab igale klassile anda eraldi klassi baasandmete lehelt.

<Asendused> saad määrata kas tund kuulub asendamisele või võib selle õpetaja puudumisel ära jätta. Töötab koos lisamooduliga Asendused.

NB! Pea meeles:
 • Ajatabel kehtib KOGU koolile;
 • tundide pikkused on muudetavad.
 • gpUntis eeldab, et kooliaastal kehtib üks ja ainus tunniplaan. Muutused saab salvestada eri nimede all. Lisamooduliga Perioodidega tunniplaan saab jagada aasta perioodideks ja koostada neile erinevad tunniplaanid.

Koolivaheajad, pühad

Et saada korda koolipäevade ja õpetajate koormuse arvestus on hea kanda sisse ka koolivaheajad, pühad ja muu õppetöö korraldamist puudutav eriinfo. Selleks kasuta menüüd Baasandmed > Vaheajad (2015 varasem versioon) või valida Start menüü Seaded nupu all olev lisamenüüst (avaneb noolekesega) <koolivaheajad), kus antakse koolivaheaegade, perioodide ja katkestuste graafiline pilt.

Gpvaheajad.png

Aken on jagatud kolmeks osaks:

 • keskel on graafiliselt kujutatud kogu kooliaasta;
 • ülemises osas on vaheaegade ja pühade määramiseks antud info kokkuvõte tabeli kujul ning võimalus infot muuta. Päevad kuulutab vabaks linnuke valikus Gpvaheaeg1.png. Legend lubab muuta värvikoodi.
 • allosas olev statistiline info on nähtav ainult osade moodulite omanikele.

Iga üksikut päeva saab vabaks muuta hiireklikiga. Uus vajutus muudab selle tagasi koolipäevaks. Kalendri võib välja trükkida. Kui oled vajutanud Gptrykk.png, saad valida eri trükiformaate: kalender, koolipäevad, vabad päevad.

Litsentsi andmete sisend

gp-Untise litsents annab õiguse kasutada programmi ka mitmes arvutis. Tihti on kasulik kanda kooli andmed üle kodusesse arvutisse, et saaksid tunniplaaniga töötada kodus. Tunniplaani saab koostada ainult koolile, millel on litsents ja see vastab kindla õpilaste arvuga koolile. Programm määrab kooli litsentsiga kaasas käivad lisamoodulid automaatselt, nende kirjeldus on juhendi viimasest jaotusest. Näiteks: Minuti tunniplaani litsents lubab töötada tunnipaanidega, mis õppetundide ja vahetundide pikkusega on täielikult varieeritavad (näiteks, inglise keele tund kestab 40 minutit, aga kehalise kasvatuse tunnid kestavad 50 minutit kaasa arvatud 20 minutiline paus enne ja pärast). Litsentsi andmed peab sisestama enne gp-Untise kasutamist. Uue faili avamiseks vali Fail > Uus (või vajutada <Uus> tööriistaribal) ja sisestada litsentsi andmed.

NB! Litsents koos kõigi vajalike numbritega saadetakse kooli elektrooniliselt kohe peale tellimuse täitmist Gruber & Petters Software poolt ja lisaks saab kool selle ka paberil koos arvega.

On tähtis, et andmed oleksid sisestatud õigesti - olge hoolikas!

 • Kooli nimi on kindlasti sama ja samamoodi ridadele jaotatud, mida on kasutatud litsentsis (isegi kui seal on viga), aegumiskuupäeva ja 3 litsentsinumbrit.
 • Pea meeles, et litsentsi lõpptähtaeg on osa litsentsi infost! Kui kasutad ajutist litsentsi, pead sisestama selle aegumise tähtaja, tähtajatul litsentsil jääb see väli tühjaks.
 • Sisestamise lõpetab <OK>.
 • Moodulid märgib gp-Untis ise litsentsi numbritest saadud info alusel.

Veateade: Litsentsi andmed ei ole õiged Kontrolli veel kord üle oma sisendid, võrdle neid oma litsentsil olevatega ja paranda vajadusel. Vahet ei ole suur- ja väiketähtedel, aga iga märk sinu kooli nimest, litsentsi numbrist ja litsentsi kehtivuse tähtajast peab olema kopeeritud litsentsi aknasse korrektselt. Vajuta uuesti <OK>.

Kokkuvõtteks:

 • Litsentsi andmed käivad failiga kaasas!
 • Kui on avatud litsentsiga fail, siis New - tunniplaanifaili avamine kopeerib ka litsentsi info sinna.
 • Kehtivuse aeg: tähtajatu litsentsiga jääb see väli tühjaks.
 • Litsentsi info vaatamine / muutmine: Häälestus > Litsentsi andmed

Gp-Untise andmete sisendi nõustaja stardib automaatselt kohe peale uue kooli litsentsi andmete sisendit. Nõustaja on valmis sind aitama esimestel alates kooli õppeaaasta määratlemisest kuni tundide andmete sissekandmiseni. Nõustaja on teadlikult püütud hoida lihtne ja aitab andmete põhiväljade sisendil. Ka saab sel moel hea pildi tegevuste järjekorrast ja andmete seostest. Nõustaja saab igal hetkel sulgeda ja sisestada oma andmed tavalisse gp-Untise aknasse.