Klassirühmad

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Klassirühmad on tööriist, millega saab tunniplaani paigutada optimaalsetele aegadele tunde, millal klass on jagatud eri õpetajatega eri aineid õppivateks rühmadeks (Eesti koolides näiteks B ja C keeled). Tavaliselt lahendab kool ülesande nõnda, et paigutab keeletunnid tunniplaanis samale ajale (tunnirühmad, vaata ainetundide sisend). On lihtne sisestada, aga tundidele aja leidmiseks on vaja arvestada paljude õpetajate ja võib-olla ka paralleelklasside ajapiiranguid ja soove ning kokkuvõttes võib kogu ülejäänud tunniplaan kannatada. Kogenum kasutaja saab anda optimeerimise algoritmile ülesande leida igale keelerühmale sõltumatult sobiv koht ning seada tingimuseks, et samal ajal kui toimuvad rühma(de) tunnid, ei tohi olla terve klassi tunde. Nii võib kokkuvõttes saada õpetajate ja klassi huve paremini arvestava tunniplaani.


Klassirühmade defineerimine

Klassirühmade kasutamiseks tuleb vajalikud rühmad gpUntise jaoks defineerida. Klassi rühmatunnuse veeru ekraanile saamiseks vali <Tabeli kohandamine> Lisavaljadenupp.png ja sealt tunnus <Klassi rühm> ning aktiveeri see.

Klryhm1.png
NB! Kõik need rühmad peavad Baasandmed – Klassid loetelus JÄRGNEMA klassile, mille põhjal nad moodustati..
Klryhm2.png

Näitel õpib osa 11a klassist süvendatult matemaatikat, osa käib autokoolis ja osa tikib. Rühmad: 11amat, 11aauto, 11ati on moodustatud nagu klassi 11a alamhulgad. Rühmade nimed peavad olema unikaalsed. Kui räägime C keelest, mille rühmad on koostatud paralleelklasside õpilastest, siis tuleb luua need rühmad kõigi klasside jaoks eraldi C-keele rühmad on 7a, 7b, 7c klassidest moodustatud ja neid on 2 vene keele, 3 saksa keele, 1 prantsuse keele ja 1 hispaania keele jaoks. Rühmad vk1-7a, vk2-7a, sk1-7a, sk2-7a, sk3-7a, pr-7a, hk-7a , vk1-7b, vk2-7b….  Et saavutada olukorda, kus paralleelrühmade tunnid ei toimu kunagi samal ajal kui kogu klassi tunnid, peab klass saama klassigrupi numbri 1 ja rühmad grupinumbri 2. Kui rühmad omakorda moodustavad rühmi, siis nende numbrid on 3 jne. Võib olla kuni 9 eri taset.


Klassirühmadele tundide sisestamine

Kui klassirühmad on moodustatud, siis neile tundide sisestamine toimub nagu tavalise ühe õpetajaga ühe klassiga ühe ainega toimuvale tunnile.

Klryhm3.png

Meeldetuletus: osa 11a klassist õpib süvendatult matemaatikat, osa käib autokoolis ja osa tikib. Rühmad: mat-11a, auto-11a, ti-11a on klassi 11a alamhulgad. Tikkijad õpivad veel oma rühmas joonistamist , autojuhid füüsikat ja matemaatikud muusikat

Klryhm4.png

Iga tund kantakse sisse kui tavaline eraldi seisev tund. Samale klassirühmale võib sisestada erinevaid ainetunde. Sellise klassirühmade määramise tulemusi ehk siis optimeeritud tunniplaani 11a klassi jaoks näeb järgnevalt, tunniplaani vormingute juures. Seal on näidatud ka selliste tunniplaanide trükkimise võimalused.


Mitu klassi samas tunniplaanis

Kui klass on jagatud osadeks või on kasutatud eelpool kirjeldatud klassirühmade võimalust, võib olla kasulik kuvada ja väljastada samasse tunniplaani erinevate klasside tunniplaanid. 

Klryhm5.png

Selliste tunniplaanide kuvamiseks tuleb läbi viia mõned lisategevused. Sobiva trükiformaadi saamiseks tuleb muuta tunniplaani määratlusi sel moel, et oleks võimalik kuvada korraga tunniplaani nii palju klasse, nagu klassirühmas on osalisi (11a näitel 4) või klasse soov koos näidata on. Mõistlik on muuta iga välja jaoks kuvatavate märkide arvu ja %, millega kirja suurus arvutatakse.

NB! Korraga tunniplaani sattuvate klasside jaoks tuleb määrata samasugune nimetus välja Baasandmed > Klassid > Koondklass (Tplaani trükil). Seda klassi tunniplaani trükik valides tulebki väljund, kuhu kõik sama nimega klassid on kokku kogutud.