Klassipäevik

From eKool wiki
Revision as of 21:22, 2 August 2018 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! Seni oli päevik jagatud laiali erinevatele ekraanidele, nüüd leiad kõik vajaliku samast aknast!
Paevik5.png

Päevik koosneb:

  • Uue veeru lisamine tabelisse ning tabeli päis filtriga: näita ainult mõne veerandi hindeid / lahkunud õpilaste hindeid / kokkuvõtvaid hindeid / tunnihindeid / kontrolltööde hindeid - loe edasi Lisa päevikusse sündmus
  • tabel õpilaste nimedega ja nende hinnete / puudumistega toimunud ainetundide / kontrolltööde ja lisatud koondhinnete veergudes; võimalus lisada hindeid või puudumisi - loe edasi Täienda päeviku sündmust ja Muuda hinnet
  • päeviku statistika
  • õpilase nimel vajutades avada tema kaardi, kus lisaks andmete vaatamisele saad lisada märkusi - loe edasi Õpilase kaart
  • saata päevikus olevatele õpilastele teateid - loe edasi Teade
  • lisada ja lõpetada asendusi selles päevikus

Päevikus saad:

1. lisada ainetunde. Tunni teema ja kirjelduse saab valida õpetaja töökavast.

2. ainetunni kuupäeval vajutades lisada veerus hindeid ja puudumisi. Saab koguda ja kuvada klassijuhataja poolt ette sisse kantud, teada oleva puudumise phjusega õpilasi.

3. kui aine(kaardi)s on ette nähtud kontrolltööde hinded, lisada eraldi veeruna kontrolltöid ja suuremaid ülesandeid; kanda need kontrolltööde plaani. Kontrolltöö teema ja kirjedluse saab lisada õpetaja töökavast.

4. lisada koduseid ülesandeid. KOduseid ülesandeid saab lisamiske svalida õpetaja töökavast,

5. lisada ainekaardis ette nähtud kokkuvõtva hindamise veerge: perioodihindeid, aastahinnet, kursusehinnet;

6. kui kool hindab käitumist ja hoolsust, lisada nende kokkuvõtvaid hindeid;

7. lisada ainetundidele infot õpilaste tunnist puudumise kohta;

8. muuta ja kustutada kõiki oma lisatud hindeid;

9. IGALE hindele saad lisada kommentaari, mis informeerib õpilast ja lapsevanemat ning teisi lapsega tegelevaid inimesi koolis selle hinde kujunemisest; hinde kommentaari lisamisel saab teha valiku kommentaaride kogust.

10. vaadata päeviku hinnete ja puudumiste statistikat;

11. Hallata kommentaaride kogumikku. Kopeerida sinna lauseid, neid kustutada.

12. vaadata kõiki sisestatud tunnikirjeldusi, neid muuta ja kustutada;

13. lisada ainetunnile rohkem kui ühe tunnikirjelduse;

14. vaadata kõiki kontrolltööde kirjeldusi, näha kontrolltöö keskmist hinnet; tööde kirjeldusi muuta;

15. kustutada ainetunde, kokkuvõtvaid hindeid ja kontrolltöid, kui nende hinded on eelnevalt kustutatud;

16. vaadata koduseid ülesandeid ja neid muuta ning kustutada;

17. avada õpilase nimel vajutades tema kaart;

18. näha kaardil oma päeviku hindeid ja kommentaare;

19. lisada õpilasele märkus;

20. saata päevikus olevatele õpilastele teade;

21. lisada päevikule asendusi või neid lõpetada;

22. noppida päevikusse õpilasi kooli õpilaste nimekirjast;

23. näha neid õppematerjale, mida oled selle päeviku õpilastega jaganud

24. lisada ja / või eemaldada õppematerjale