Difference between revisions of "Klassifikaatorid"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Ainete haldus)
Line 2: Line 2:
  
 
Vaata videojuhendit:  
 
Vaata videojuhendit:  
[http://vimeo.com/12584004 Kooli püsiandmete ja õppekava lisamine]
+
 
  
 
{{panetahele|sisu=Kooli klassifikaatorid on koht oma kooli õppetööd kirjeldavate elementide lisamiseks ja muutmiseks. Pea meeles: kustutada saab ainult neid püsiandmeid, mida Sinu kolleegid ei ole veel kasutanud! }}
 
{{panetahele|sisu=Kooli klassifikaatorid on koht oma kooli õppetööd kirjeldavate elementide lisamiseks ja muutmiseks. Pea meeles: kustutada saab ainult neid püsiandmeid, mida Sinu kolleegid ei ole veel kasutanud! }}
  
[[image: Ad55.png|500px|right]]
+
[[image: skeem2020.png|500px|right]]
[[image: Ad56.png|500px|right]]
+
[[image: hinne2020.png|500px|right]]
  
 
=== Hinnete ja hindeskeemide haldus ===
 
=== Hinnete ja hindeskeemide haldus ===

Revision as of 14:58, 18 August 2020


Vaata videojuhendit:


NB! Kooli klassifikaatorid on koht oma kooli õppetööd kirjeldavate elementide lisamiseks ja muutmiseks. Pea meeles: kustutada saab ainult neid püsiandmeid, mida Sinu kolleegid ei ole veel kasutanud!
Skeem2020.png
Hinne2020.png

Hinnete ja hindeskeemide haldus

eKoolis on Sul võimalik kirjeldada mitmeid erinevaid hindeskeeme, näiteks erinevad skeemid tunnihinnetele, koondhinnetele, kontrolltööde hinnetele, käitumise hinnetele, põhikooli hinnetele ja gümnaasiumi hinnetele.

 1. Vajuta <Hindeskeemid>
  1. Avaneb koolis defineeritud hindeskeemide loetelu koos neisse kuuluvate hinnete tabeliga. Tabeli igal real saad redigeerimiseks vajutada <Edit>
Hindeskeem.png
 1. Uue hindeskeemi lisamiseks vajuta <Lisa uus hindeskeem>
 2. Sisesta hindeskeemi nimetus
 3. Sisesta, kas selles skeemis on võimalik “läbi kukkuda” ehk siis saada puudulik hinne ja millisest soorituse tasemest allapoole kuuluvad hinded loetakse puudulikeks (% maksimaalsest võimalikust)
 4. Sisesta, mis on selles skeemis "heade" hinnete alumine piir. Seda kasutatakse klassi kokkuvõtte aruandes.
 5. Kui oled määranud, et Sinu koolis hinnatakse käitumist ja hoolsust, saad määrata. et lisatavat hindeskeemi kasutatakse ka selleks otstarbeks.
 6. Avalda muudatused: vajuta <Salvesta>

Järgnevalt sisesta ükshaaval hinded:

 1. vajuta <Lisa hinne>
 2. sisesta hinde märkimiseks päevikusse kirjutatav märk
 3. sisesta hinde nimetus
 4. sisesta hinde väärtus keskmise hinde arvutamisel (GPA, võib olla ka kümnendkohaga arv) ja kas see hinne lülitatakse keskmise hinde arvutusse
 5. sisesta hinde asukoht hindeskeemis ehk millisest sooritusest alates sellist hinnet määratakse
 6. Avalda muudatused: vajuta <Salvesta>
NB! Käitumise ja hoolsuse hinnete saamiseks tuleb vähemalt ühe hindeskeemi defineerimisel märkida, et seda kasutatakse käitumise ja/või hoolsuse hindamisel.
NB! Puudlike hinnete aruanne ja murelaste aruanne hakkavad toimima ainult siis, kui on määratud puuduliku hinde piir ehk suurim väärtus, mis juba on puudulik.

Puudumiste märkide haldus

Ukla1.png
Pp35.png

See klassifikaator võimaldab määrata koolis kasutatavate puudumiste ja hilinemiste tähistused

 1. vali <Puudumiste tüübid>
  1. Näed koolis defineeritud puudumiste märkide tabelit, mille igal real saad redigeerimiseks vajutada <Edit>

uue puudumise märgi lisamiseks vajuta <Lisa tüüp>

 1. sisesta puudumist tähistav märk päevikus
 2. sisesta puudumise kirjeldus
 3. määra, kas tegu puudumise või hilinemisega ning kas see toimus põhjusega või ilma põhjuseta
 4. Avalda muudatused: vajuta <Salvesta>

Ainepäevikus saab õpetaja määrata puudumise põhjuse ja üks põhjuseta puudumine on alati vaikimisi valitud. See vaikimisi valitud puudumise põhjuse on esimesena nimekirjas olev põhjuseta puudumise tüüp. Puudumiste järjestuse muutmiseks vajutada "Järjesta ümber" ja vedada puudumise tüübid vajalikku järjekorda.

Liiga palju põhjuseta puudunud õpilaste aruannete jaoks vajalikud määratlused:

 1. Ava Klassifikaatorid ja vali "Puudumiste tüübid"
 2. Vajuta märkeruudul "Puudumiste info" ees
 3. Vajuta märkeruudul "Kool summeerib puudumiste sündmusi". Avatakse lisainfo.
 4. Vali, kas summeerid sündmusi ainete kaupa või kokku tundidest.
 5. Vali, kas puudumisi kontrollitakse ainetundide arvu järgi või osakaaluna toimunud tundidest (protsentides)
 6. Sisesta, kui suur peaks olema puudumiste arv või protsent, et õpilane "suurpuudujate" aruandesse satuks.
NB! Puudumiste kogumise reeglid mõjutavad otseselt seda, kuidas õpilasi leitakse "Põhjuseta puudumiste" aruandesse.

Ainete haldus

Ained31.png
 1. Vali <Ained>
  1. Näed koolis defineeritud ainete tabelit, mille igal real saad redigeerimiseks vajutada <Edit>
 2. Uue aine lisamiseks vajuta <Lisa aine> tabeli allservas
 3. sisesta aine nimetus
 4. sisesta aine lühinimi
 5. Avalda muudatused: vajuta <Salvesta>

Ainete järjekorra aruannetes määrab nende järjestus ainete tabelis. Selle muutmiseks vajuta <Järjesta ümber> ja vea ained õigesse järjekorda.

Asenduste põhjuste haldus

Ase1.png

Asenduste klassifikaator määrab, milliseid asenduste põhjuseid saab koolis valida ning milliste põhjuste lõikes koostatakse aruanded. Põhjuse tekst on vabalt muudetav; juba kasutuses olevat põhjust enam kustutada ei saa.

 1. Uue põhjuse lisamiseks vajuta <+ Lisa järgmine> tabeli allservas
 2. sisesta põhjuse nimetus
 3. Avalda muudatused: vajuta <Salvesta>

Kooli baasseaded

Vali ikoon <Klassifikaatorid> ja vajuta "Õppimise korraldus" ning ikoon <Muuda> Kooli klasside määramine

NB! eKool sobib väga erineva suurusega ja õpisüsteemiga koolidele. Iga kool saab ise määrata, mitmesse klassijärku (õppimise aastasse) tema õpilased jagunevad.
Kl55.png
  • sisesta oma koolis õpetatav madalaim ja kõrgeim klass (näiteks gümnaasiumis 10 ja 12)

Paralleelklasside tunnused

  • Sisesta, kas Sinu koolis jagatakse õpilased paralleelklassidesse
  • sisesta järjest paralleelide nimetused.
  • <Lisa järgmine> avab uue sisestusrea, - kustutab mitte vajaliku tunnuse.

Ainetüübid

 • Sisesta, kas Sinu koolis kasutatakse ainete sellist liigitamist
 • sisesta järjest ainetüüpide nimetused.
 • <Lisa järgmine> avab uue sisestusrea, - kustutab mitte vajaliku tüübi.

Käitumise ja hoolsuse hindamine

 • Kui Sinu koolis sellist hindamist ei tehta, pole ka siin vaja midagi määrata
 • Kui hindate, siis vali <Meie hindame käitumist ega hoolsust> ja saad määrata, kes hindab
  • Kui valid, et hindavad õpetajad, siis lisatakse nende pandud käitumise ja/või hoolsuse hinded ainepõhiselt tunnistusele
  • kui valid, et hindavad õpetajad ja klassijuhataja, siis saab klassijuhataja kokkuvõtte õpetajate hinnetest ning kujundab nende põhjal oma hinde, mis siis lisatakse tunnistusele.
 • Avalda muudatused: vajuta <Salvesta>

Õppeperioodid

 • lisa linnuke, kui Sinu koolis kasutatakse erinevatele klassidele erinevaid õppeperioodideks jagamist

Nimekirjade sorteerimine

Nimekirjade sorteerimise muutmiseks vali <Klassifikaatorid> ja <Nimekirjade sorteerimine>

 • Koolis kasutatava nimekirjade sorteeringu muutmiseks vajuta <Muuda>
 • määra sorteerimise järjestus (eesnime järgi või perenime järgi)
 • nimekirjade näitamise järjestus (eesnime esimesena või perenimi esimesena)
NB! Kõigi nimekirjade sorteerimine toimub selle keele reeglite järgi, mis Teie arvutis on Microsoft Windowsi juhtpaneelil käskude Regionaalsed sätted või Regionaalsed suvandid abil valinud olete. Mac OS kasutajad valivad System Preferenses ja International.


Kalendri seaded

 1. Tunniplaani sisestamiseks ja kuvamiseks tuleb esmalt määrata, kuidas koolis algavad ja lõpevad tunnid: kõigil klassidel ja iga päev samal ajal või on siin erinevusi.
 2. Vali tundide alguse tüüp (samal ajal või erinevatel aegadel) ja vajuta <Salvesta>
 3. Kui valikuks oli <samal ajal>, avatakse eKooli poolt defineeritud tundide tabelit, mille igal real saad redigeerimiseks vajutada <Edit>
 4. Uue tunni lisamiseks vajuta <Lisa ainetund> tabeli allservas
 5. Avalda muudatused: vajuta <Salvesta>