Klassi kokkuvõte

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Klassi kokkuvõte kogub info erinevatest aruannetest ja lisab mõned uued jaotused. Selles aruandes kogutakse ainult kokkuvõtvaid hindeid.
Klkokku1.png


Kokkuvõte

Klassi kokkuvõte on klassijuhataja ja koolijuhi jaoks koostatud väljavõte klassis veerandi või õppeaasta jooksul juhtunust. Aruande jaoks valitud periood määrab ka, milliste hinnete kohta see koostatakse:

 • kui valite mõne veerandi, siis otsitakse tublid ja mitte nii tublid õpilased just selle konkreetse veerandi hinnete põhjal;
 • kui valite Kõik, siis kasutatakse tublide ja puudulike hinnetega õpilaste leidmiseks kõiki kokkuvõtvaid hindeid.

Aruandes esitatakse info järgmistes jaotustes:

 • õpilaste arv ja sugu
 • hinnete statistika
 • heade hinnetega õpilased
 • puudulike hinnetega õpilased
 • puuduliku käitumise hindega õpilased
 • puuduliku hoolsuse hindega õpilased
 • puuduvad hinded
 • õpilased, kes astusid kooli veerandi/aasta jooksul
 • õpilased, kes lahkusid koolist veerandi/aasta jooksul
 • otsused ja käskkirjad
 • arenguvestlused, mis veerandi/aasta jooksul läbi viidi.
NB! Kui mõnes jaotuses info puudub, siis seda ei kuvata. Kui ei ole märgitud "hea hinde" piir, siis heade hinnetega õpilasi ei näidata. Kui ei ole defineeritud puudulik hinne, siis puudulike hinnete osa ei kuvata.
NB! Klassi kokkuvõtte aruandes näidatakse ainult kokkuvõtvaid hindeid! Kogutavate hinnete tüüp oleneb valitud perioodist.
NB! Gümnaasiumi kursusõppel õppekavade jaoks peab olema valitud perioodiks Kõik, sest kursusehinded on oma tüübilt aastahinded.

Aruanne algab traditsiooniliselt päises oleva klassi ja perioodi valikuga.


Statistika

Järgmisena kuvatakse klassi õpilaste arv, kui palju on klassis poisse, kui palju tüdrukuid. Õpilaste arv on aruande koostamise hetke seisuga!

Kõik järgnevad %-d arvutatakse hetkel klassis olevate õpilaste arvu põhjal! Kui see on muutunud ja teete aruannet kaugema perioodi kohta, siis tuleb ekraanil olevasse % suhtuda ettevaatlikult.

Järgnevalt kuvatakse aruannetes kasutatav hinde tüüp ja õpilaste kokkuvõte seda tüüpi hinnete põhjal. Õpilased on jagatud kolme gruppi:

 • Head hinded - õpilaste arv ja % kellel on ainult sellised hinded, mis ületavad hindeskeemides seatud "hea hinde" piiri.
 • Positiivsed hinded - õpilaste arv ja % kellel ei ole ühtegi puudulikku hinnet
 • Puudulikud hinded - õpilaste arv ja % kellel on kasvõi 1 puudulik hinne
 • klassi käitumise ja hoolsuse hinnete sagedustabel.
Klkokku2.png

Head hinded

Jaotuses kuvatakse õpilaste nimekiri, kelle kõik hinded on hindeskeemis kõrgema väärtusega kui "heade hinnete" piir. Näidatakse "heade hinnete" alumist %-piiri ja hinnete sagedust.

See parameeter on eKoolis uus, selgitused leiab artiklist Klassifikaatorid. Kui seda parameetrit lisatud ei ole, siis õppetöö kvaliteeti ehk "heade hinnetega" õpilasi ei leita.

Iga õpilase jaoks on toodud tema hinnete sagedus. Et me ei soovinud lisada kahte erinevat hindepiiri (heade hinnete ja väga heade hinnete jaoks), siis leiab väga hästi õppivad õpilased selle tabeli abil üles.

Puudulikud hinded

Tegu on veerandi/kogu aasta väljavõttega puudulike hinnete aruandest. Ülevaate saamiseks on aruannet täiendatud:

 • on välja toodud puudulike hinnete % õpilase kõigist hinnetest (sele veerandi hinnetest, mis valitud on või kogu aasta kokkuvõtvatest hinnetest)
 • puuduliku hinde real on link <Lisainfo>, mis avab õpilase selle päeviku valitud perioodi hinnete detailvaate.

Puudulikud käitumise hinded

kui kool hindab käitumist ja hoolsust (on määratud hindeskeem(id)) ja kui selles skeemis on defineertud puuduliku hinde piir, siis kogutakse mitterahuldavad hinded sellesse jaotusse.

NB! Kokku loetakse ainult klassijuhataja lisatud käitumise ja hoolsuse hindeid.
Klkokku3.png


Puuduvad hinded

Puuduvad hinded on uus aruanne. Leitakse need õpilased, kellel puudub mõni kokkuvõttev hinne ja näidatakse päevikud ja õpetajad, kelle poolt hinne lisamata on. Puuduv on selline hinne, kus päevikus on perioodihinde või aastahinde või eksamihinde veerg olemas, aga õpilasel selles veerus hinnet ei ole.

Õpilaste liikumine

Siin tuuakse välja need õpilased, kelle kohta leiti aruande ajavahemikul kas kooli astumise või koolist lahkumise otsus. Kui otsus on korrektselt vormistamata (ei ole lisatud kuupäeva) siis õpilasi aruandesse ei kuvata.

Klkokku4.png

Otsused ja käskkirjad

väljavõte õppenõukogu otsuste aruandest. Kuvatakse valitud perioodi kuupäevadel või terve aasta jooksul klassi õpilastele sisestatud otsused.

Arenguvestlused

On praegu kättesaadav arenguvestluse moodulit testivatele pilootkoolidele. Näidatakse õpilased, kellega valitud perioodil on läbi viidud arenguvestlus ning vestluse toimumise kuupäev.

Aruannete trükkimine

NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.


Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

  • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
  • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"