Revision history of "Klassi ajatabel"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:19, 14 May 200882.131.91.101 (Talk). . (482 bytes) (+482). . (New page: Koolipäeva jagamine lõikudeks - nii paaritundide jaoks sobivate ajalõikude määramine kui ka nende tundide märkimine, kus kindlasti üksiktund peab olema, muutub järjest olulisemaks...)