Hinnete vastu võtmine

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Õpilasraamatu väljavõte sisaldab aasta- ja kursusehindeid ning eksamite ja iseseisvate tööde hindeid. Õpilaste hindeid võtab vastu ja seab vastavused ainetega kooli juhtkonna rollis kasutaja.
Or vv4.png
Or vv5.png
Or vv6.png
Or vv7.png
Or vv8.png
Or vv9.png
Or vv10.png


Kui kooli on saabunud taotlus õpilase eelmise kooli õpilasraamatu väljavõttega (hinnetega), siis avatakse kooli juhtkonna jaoks ikoon "Taotlused" ja seal näeb eraldi jaotusena hinnete väljavõtteid.

Erinevalt liitumistaotlustest ei kao hinnete väljavõtte taotlused peale kinnitamist ning neid saab korduvalt käsitleda.

Sarnaselt liitumistaotlusega ei saa vastu võtta nende õpilaste hindeid, kes ei ole (veel) kooli õpilaste nimekirjas. Vastavust kontrollitakse isikukoodi alusel. Taotlus ei kao kuni kool seda tagasi ei lükka.

Nupp "Näita hindeid" lubab enne taotluse vastu võtmisele asumist kontrollida, millised hinded selles õpilasraamatu väljavõttes on ja kas neid soovitakse vastu võtta. Tabelis on iga hinde kohta esitatud:

  • hinde tüüp,
  • õppeaine,
  • hinde väärtus, hinde nimetus eelmises koolis (nt. "hea"), hinde väärtuse alumine piir %-des, GPA, eelmise kooli puuduliku hinde piir (%)
  • ülesanne (iseseisva töö hindel ülesande liik ja teema)
  • autor (hinde lisanud õpetaja), lisamise kuupäev, nimetus (teist tüüpi kokkuvõtva hinde veeru pealkirjas olev nimetus)
  • ainekursus,mille eest hinne saadi, päeviku nimetus,kus hinne saaadi, ainekursusega seotud RÕK aine nimetus,
  • õppeaasta, õppekava aine nimetus, hindele lisatud õpetaja kommentaar.

Nupp "Võta hinded vastu" avab hinnete uue kooliõpilasraamatusse paigutamiseks vajalike seoste määramise protsessi. See koosneb kuuest sammust nagu piltidel on näidatud ja igale sammule on lisatud lühike selgitus.

1. Sissejuhatus - annab teada, et saate alustada hinnete üle kandmisega, edasi viib nupp "Jätka"

2. Õppeaastatele vastavuste seadmine

Üle kantakse ainult nende õppeaastate hinded, millele on vastavused seatud. Kui eelmises koolis on olnud pikem eKooli kasutamise aeg, siis võib juhtuda, et osa hindeid ei saagi õpialsraamatusse lisada. Üks lahendus on lisada enne hinnete avstu võtmist oma kooli lisaks varasemaid õppeaastaid.

Vaikimisi püütakse õppeaastate alguse päevade järgi vastavused täita, palun kontrollige üle, kas kõik on õige. Võib olla, et õpilase eelmine kool on oma õppeaastate defineerimisel kasutanud teisi kuupäevi kui teie kool.

Ilma vastavuseta õppeaastate hindeid üle ei kanta!

3. Hinnetele vastavuste seadmine

Vaikimisi täidetakse vastavused vastavalt hinde märgile. Kontrollige üle nii vastavusse seatud hinded kui ka hindeskeemid.

Kui vastavus on seadmata, kuvatakse õpilasraamatus täpselt selline hinne nagu see eelmises koolis märgiti!

4. ainetele vastavuste seadmine

Nimekirjas on ainult need ained, mille hinded õpilasraamatu väljavõttes on. Vaikimisi kuvatav vastavus seatakse õpilase praeguse õppekava ainete alusel. Saab vahetada õppekava ja leida teisi aineid, aga vastavuse saab jätta ka määramata.

Määramata jäänud vastavusega ained kuvatakse õpilasraamatu alla eraldi tabelisse täpselt sellise nimetusega nagu see eelmises koolis märgiti!

5. hinnete valik

Tabelis on kuvatud kõik õpilasraamatu väljavõttes olevad hinded, iga hinde ees on märkeruut. Vaikimisi on kõik hinded üle kandmiseks valitud. Tabeli all on tegevuste nupud, vajutus niupul "Ülekanne" käivtiab info õpilasraamatusse kirjutamise.


6. lõpetamine

Arvuline kokkuvõte hinnete ekspordist.

NB! Üle kantud hinded leiad õpilase õpilasraamatus. Õpilase andmete lehel on näha õpilase kohta saadud ja saadetud hinnete väljavõtted.
Or vv11.png

Hindeid saab üle kanda korduvalt, siis lisatakse need õpilasraamatusse mitu korda.

Õpilase andmete lehel on kaks väljavõtte rubriiki - saabunud väljavõtted ja saadetud väljavõtted.

Oluline on teada, et nende õppeaastate kohta, millal õpilane koolis ei õppinud, ei ole õpilasraamatu tabelis näidatud klassi. Tabeli all on näha need hinded, mis olid väljavõttes, aga millega seotud ainetele ei ole vastavust Sinu kooli õppekavas seatud. Nende tabelisse paigutamiseks tuleks iga hinde jaoks nupuga "Muuda" määrata aine vastavus.

Õpilasraamatus saab hinnete seost ainete, ainekursuste ja õppeaastatega muuta - täpsemalt saab lugeda Õpilasraamatu hinnete muudatused