Hinded uues eKoolis

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Vaata videojuhendit: Hinded eKooli uues versioonis

NB! eKooli hinnete sisestamisel on võimalik täita uuenenud Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses ja Riiklikes õppekavades seatud tingimusi.
Hinded56.png

Põhikooli ja gümnaasiumi seadus ütleb, et: § 29. Õpilase hindamine (1) Hindamise eesmärk on:
 1) toetada õpilase arengut;
 2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;
 3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
 4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul;
 5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
 6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

Mõlemas riiklikus õppekavas (nii põhikooli kui ka gümnaasiumi omas) defineeritakse järgnevad hindamise viisid:

  • Kujundav hindamine - õppe kestel toimuv hindamine, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed.
  • Õpilase ainealaste teadmiste ja oskuste hindamine - võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega.
  • Kokkuvõttev hindamine on hinnete koondamine poolaastahinneteks ning poolaastahinnete koondamine aastahinneteks või õpitulemusi õppeaines hinnatakse kokkuvõtvalt kursusehinnetega ning kursusehinnete alusel kooliastmehinnetega.

Järgnevalt anname ülevaate eKooli hindetüüpidest: tunnihinded, ülesande hinded, kokkuvõtvad hinded (perioodihinded, aastahinded, kursuse hinded, eksamihinded, käitumise ja hoolsuse hinded)

Tunnihinded

Tunnihinded on kõige tavalisemad hinded koolis ja eKoolis. Tunnihinde lisab õpetaja, kui ta on õpilase kutsunud vastama, teinud tunnikontrolli, hindab kodust ülesannet või mõnda tunnis valminud tööd. Tunnihinded on kindlasti kujundava hindamise võimalus.

Hinded76.png

Et õpilasele tagasiside andmine, tema tulemuste ja vajakajäämiste kohta info jagamine oleks võimalikult lihtne, oleme muutnud tunnihinnete sisestamise lihtsalt veerus hinnete sisse kirjutamisest loomingulisemaks tegevuseks. Õpetaja saab kohe igale hindele kirjutada kommentaari, selleks on KOHE lisaks hinde aknale avatud kommentaari väli.

Iga tunni kohta saab lisada 2 hinnet, loomulikult neid hindeid hiljem parandada, lisada, kustutada. Hinde lisamiseks vajalikule tunnile ei ole enam vaja avada selle tunni muutmist veerus - piisab hiireklikist õpilase lahtril selle tunni veerus ja hinde lisamise aken avatakse.

Ka ei pruugi õpetaja enam karta, et veergu kirjutatud hinded ei salvestu, kui ta mõne hinde üle pikemalt mõtlema jääb - iga hinne kantakse nüüd andmebaasi eraldi ja hinde salvestamise käivitab nii vajutus <Tab> klahvil (avab järgmise õpilase hinde sisestamise akna); <Enter> klahvil või siis aknas oleva nupu <Salvesta> vajutus. Loe ka Lisa päevikusse sündmus ja Muuda hinnet

NB! Iga hinne salvestatakse eraldi. Seega on õpetajal piisavalt aega iga lapse hinde üle aru pidada ja talle hinde kujunemist selgitada.
Hinded86.png

Suur muudatus on selles, kuidas õpilased / lapsevanemad ja ka õpetaja ise neid hindeid näevad. Päevikus on hinded muidugi ainult hindena näha, aga kõigi õpilase hinnetelehel ja ka kaardil näeb hinnet koos kommentaariga.

Ülesannete hinded

Suuremate ülesannete, iseseisvate ülesannete, referaatide, grupitööde, kontrolltööde hinded vastavad kõige paremini õpilase ainealaste teadmiste ja oskuste hindamise osas seatud tingimustele. eKooli eelmises versioonis vastas sellele "arvestuslik hinne". Nüüd asuvad ülesannete hinded eraldi veerus, ei ole seotud ühegi ainetunniga. Uue veeru lisamsiel klassipäevikusse valib õpetaja ise, kas soovib lisada ainetundi või uut ülesannet. Ülesannete hinded sisestatakse sarnaselt tunnihinnetele, selles aknas pole võimalik märkida õpilast puudujaks - sellised ülesanded tuleb tavaliselt "järgi teha".


Kokkuvõttev hindamine

Kokkuvõtva hindamise tüübid olenevad kooli tehtud valikutest. Olulisim on õppekava tüüp.

Hinded66.png
  • KUI õppekava tüüp on "perioodides" (põhikooli õppekava) siis on ainekaardilt võimalik valida, et kasutatakse perioodihindeid ja aastahindeid. See valik kehtib nende päevikute kohta, mis selle ainekaardi põhjal tehtud on. Kui plaanitakse lisada perioodihindeid, on õpetajal valikus nii mitu perioodihinnet kui palju kool on perioode defineerinud. Iga perioodihinnet saab lisada 1 kord. Siis kaob see selle päeviku valikutest ära.
  • KUI õppekava tüüp on "kursustena" siis saab kokkuvõtva hindena valida ainult kursusehinnet
  • KUI kool on märkinud, et hindab käitumist ja hoolsust siis ilmuvad õpetaja jaoks päevikus valikusse ka nende hinnete lisamise võimalused.

Kooliastmehinne ehk "aine hinne õppekavas"

Õppekava iga aine kohta saab märkida, kas selle aine kohta on vaja lisada kogu õppekava jooksul tehtud töö kokkuvõttena aine hinne õppekavas ehk kooliastmehinne (gümnaasiumis) ehk mooduli hinne (kutsekoolides) ehk lõpuhinne (rahvasuus).

Loe täpsemalt Lõpuhinnete sisestamine

Hoolsuse ja käitumise hinded

Kool teeb oma otsuse õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise viisi kohta. Kui on otsustatud kasutada selleks hindeid, tuleb kooli profiili alt määrata, et:

1. kool kasutab käitumise ja hoolsuse hindamist;

2. peale ruudu märkimist saab valida kahe hindamise meetodi vahel.

A) õpetajad lisavad oma päevikutesse käitumise ja hoolsuse hindeid ning nende põhjal lisab klassijuhataja koondhinde, mis läheb ka õpilase tunnistusele.

B) õpetajate päevikutesse lisatud hinded lisaatkse kohe tunnistusele, s.o. õpilane saab tagasiside oma käitumis ekohta igas aines.

Hindeskeeme defineerides saab märkida, millist neist kasutatakse hoolsuse ja käitumise hindamiseks.

Kui kool on otsustanud käitumist hinnata, saavad kõik päevikud automaatselt külge võimaluse neid hindeid lisada. Klassijuhataja näeb saadud hinnete kokkuvõtet oma päevikus ja saab lisada omapoolse koondhinde.