Hinded

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Jooksvate hinnete aruannete kaudu saad jälgida veerandi jooksul tehtud tööd ning õpilaste tulemusi.

Hinneteleht

Hleht3.png

Hinneteleht on igapäevase õppetöö tulemuste jälgimise kõige olulisem töövahend. Koolijuht valib klassi ja õpilase, kelle hindeid vaadata soovib. Klassijuhatajal on ainult oma klassi õpilaste valik.

Järgnev filter "Kõik" "Kehtiv" "Endised" lubab näha ka nende õpilaste andmeid, kes klassi enam ei kuulu aga sel õppeaastal seal on olnud. On vajalik nt koolist lahkunud õpilaste aruannete saamiseks.

Perioodide filter lubab vaadata hindeid kas kogu õppeaasta jaoks korraga ("Aasta") või perioodide kaupa. Hinnetelehe perioodid leitakse kooli määratud kuupäevade järgi.

Perioodide filter saab nähtavaks, kui olete esimese õpilase nime valinud; vaikimisi on valikus käimas olev periood!

Filtriga "Selgitus" on võimalik juhtida hinnete ja puudumiste selgituste kuvamist. Samal real on puudumiste kuvamise sisse / välja lülitamise valik.

Iga päeviku jaoks on rida hinnetega, eraldi on välja toodud kokkuvõtvad hinded (aasta või kursuse hinded, veerandihinded). Lisaks on näha selle perioodi märkused õpilastele.

Hinnetelehti saab välja trükkida veebilehitseja Print käsuga nagu allpool selgitatud.
Murelapsed

Mure11.png

Murelaste aruanne on klassijuhataja jaoks oluline töövahend.

Aruandesse kogutakse klassi päevikutest need lapsed, kellel on selles päevikus saadud hinnetest vähemalt 33% puudulikud või kes on puudunud (põhjusega või põhjuseta) vähemalt 50% tundidest.

Koolijuht saab valida klassi ja vaadata murelapsi klasside kaupa. Pane tähele - klassi nimekirja ilmuvad ainult need õpilased, kellel kasvõi 1 päevikus on muret tekitav seis.

Lisaks on filter "Aasta" ja veerandid - seega saab ka aasta kokkuvõttes muret tekitavas seisus olevaid õpilasi. OLULINE on, et gümnaasiumi ehk kursusõppel olevate klasside jaoks peakski olema selles aruandes valitud "aasta" - muidu ei saa nende kursuste päevikutes toimuvast ülevaatlikku pilti.

Aruande all on legend - loetelu koolis kasutatavatest hinnete ja puudumiste märkidest. Et need õpetajale tuttavad, siis saab legendi soovi korral välja lülitada. Määra, et Selgitust ei näidata.


Kogu klassi murelapsed kuvatakse samale ekraanile, neid saab ka eraldi avada (õpilaste nimed klassi filtri all) ja trükkida (veebilehitseja Print käsuga).

NB! Kui Sinu koolis ei leita üldse murelapsi, on määramata puuduliku hinde piir kooli klassifikaatorite alt. Palun pöördu oma kooli eKooli administraatori poole! On muidugi võimalik, et kõik lapsed õpivad hästi!

Märkused

Ma31.png
Ma32.png


Märkuste aruanne koostatakse alati vaikimisi jooksva veerandi kohta; perioode saab vahetada vastavast filtrist aruande esimesest valikust.

Koolijuhi jaoks algab märkuste aruanne 2 tabeliga:

1. Kooli märkuste edetabel - 20 kõige rohkem märkusi saanud õpilase nimed ja nende märkuste arv.

2. Klassside tabel koos iga klassi märkuste arvuga.

Need kaks tabelit lubavad kiirelt otsustada, millise klassi märkustele peaks pilgu heitma.


Klassi nimetusel vajutades avatavas tabelis on märkusi saanud õpilaste nimed ja nende kolm viimast märkust; kui õpilasel on üle 3 märkuse, tuleb need avada sealsamas oleva lingiga.

Märkuste aruande saab trükkida veebilehitseja Print käsuga nagu allpool selgitatud.

Jooksvate hinnete statistika

NB! Hinnete aruannetes olevad väärtused tulenevad Klassifikaatorites määratud GPA (hinde väärtus keskmises hindes) väärtusest. Kui see on määrmata, siis eKool seda hinnet keskmisse ei lülita.
Jh31.png

aruanne hinnete statistilise kokkuvõttega. Avaneb praeguse õppeaasta õppekavade järgi kokkuvõte hinnete keskmise, ning erinevate saadud hinnete arvukusega (sagedusega). Järgnevalt soovitused kuidas filtritega valikuid tehes soovitud tulemus saavutada jooksvate hinnete jaoks.

Valikud <Õppekava> ja <Klassid> lülitavad üksteist välja (s.o. need mõlemad korraga ei saa olla valitud).

Et saada jooksvate hinnete kokkuvõtteid, vali hindeliigiks <Muud>.Klasside keskmised jooksvad hinded

Jh33.png

Valikud: Hindetüüp: <Muud>

Periood: vastavalt vajadusele: Aasta; kooli defineeritud perioodid

Õppekava: on valimata

Klassid: <Kõik>

Saab jooksvate hinnete esinemise sageduse ja keskmise hinde kogu kooli klasside kaupa.Klassi õpilaste keskmised jooksvad hinded

Jh32.png

Valikud: Hindetüüp: <Muud>

Periood: vastavalt vajadusele: Aasta; kooli defineeritud perioodid

Õppekava: on valimata

Klassid: valida konkreetne klass

Saab jooksvate hinnete esinemise sageduse ja keskmise hinde klassi õpilaste kaupa.Päevikute keskmised jooksvad hinded

Jh34.png

Valikud: Hindetüüp: <Muud>

Periood: vastavalt vajadusele: Aasta; kooli defineeritud perioodid

Õppekava: valida vajalik õppekava

Klassid: on valimata

Saab jooksvate hinnete esinemise sageduse ja keskmise hinde õppekava kursustega seotud päevikute kaupa.Aruannete trükkimine

NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.


Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

    • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
    • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"