GpUntis 2012

From eKool wiki
Revision as of 13:43, 16 March 2012 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
NB! Eesti kasutajate jaoks on võetud kasutusele uus uuenduste tellimise meetod: kool saab teha kokkuleppe, et tellib uuendusi igal aastal ning saada allahindluse aasta uuenduse hinnast. Täpsemalt saab lugeda Litsentsid ja uuendused.

"Susisevad" tähed on korras

Lõpuks ometi saab sisendis ja väljatrükkides katusega tähti ehk siis ž ja š sisaldavaid niemsid korrektselt vaadata!


Aruannetel on uus kujundus

Aastaid muutumatuna püsinud kujundus on uuenenud, muutunud leheruumi paremini kasutavaks.

U20121.PNG


Ainetunni aknad

Kuigi paljudele inimestele ei meeldi klahvikombinatsioonidega otseteed, on ainetundide sisestamise aknas võimalik kasutada kahte uut võimalust: <CTRL> + R : avab märgitud ainetunni rea nii, et saab kohe lisada tunnirühma uue tunni <CTRL> + <SHIFT> + R : avab vaatatava akna kõik tunnirühma read.

<Kalendri> või <Perioodi tunniplaani> moodulite kasutajad saavad nüüd lisada ainetundide toimumiste algust ja lõppu kalendrit kasutades otse tunni defineerimise aknast.

<Tundide planeerimise> mooduli kasutajad saavad nüüd ainetundide maatriksi aknasse kuvada õpetaja koormuse veeru. <Tundide planeerimise> mooduli tõlge on põhjalikult uuendatud ning on koostatud uus juhendmaterjal.

U20122.PNG

Tundide käsitsi tunniplaani lisamine

Tundide hiirega tunniplaani vedamisel pakutake nüüd lisavaadet: avatakse kõik klassi / õpetaja tunnid kastikestena tunniplaani all, näidatud on veel paigutamata tundide number. Kui kõik selle aine tunnid on paigas, siis kast kaob. Paigutamata tundide kastikesi saad ümber korraldada; hiire parema nupuga tastada esialgse kujunduse ("Grupeeri uuesti paigutamata tunnid").

Et lisavaadet sisse / välja lülitada, kasuta ikooniribal olevat esimest ikooni <Täielik kuva> (pildil ikoon 1).


Klassiruumide määramine ainetunnile

Seni oli võimalik kasutada ruumi määramise dialoogiakent (avaneb tunniplaani aknast ikoonil 2 vajutades) ainult siis, kui kas klassil, ainel või õpetajal oli määratud "koduklass". Nüüd saab ruumi lisada kõigile tundidele, klassiruum lisatakse igale tunniplaani kantud tunni toimumisele eraldi. valiku son kõik sellel ajal vabad ruumid.


Diagnoosid on täpsemad

U20123.PNG

Untis 2012 alates on tunniplaani algandmete diagnoosi aken täielikult muutunud.

  • Eristatud on sisendandmete vead ja tunniplaani vead. Nii on lihtsam vigu analüüsida.Kumbki avaneb eraldi lehel.
  • Diagnoosi aknale on lisatud oma menüüriba, näiteks akna suuruse seadmine ja kuva värskendamine.
  • Akna paremale paanile on lisatud selgitav tekst iga vea olemuse selgitamiseks.
  • lisatud on link <Näita kahjustatud aknaid> mis muudab tunniplaani ja baasandmete aknad selle vea näitamiseks.
  • On selliseid sisendandmete vigu, mida vältida ei saa, aga mdia pidevalt lahendada ei soovita. Nii saab Diagnoosi akna tunni vaate esimeses veerus (valgusfoor) hiire parema klahviga seada tingimuse "Ignoreeri seda viga". Et aga neid vigu edaspidi ka ignoreerituna kuvad, peaks võtma ära linnukese tingimuse eest "Ära näita ignoreeritud konflikte" (samas menüüs).


Klasside ja õpetajate lõunapaus

U20124.PNG

Vanemates versioonides olnud kood <M> on asendunud lisaväljaga "Lõuna" kuhu tuleb sisestada minimaalna ja maksimaalne väärtus. Lõunapausi pikkuse välja leiab õpetaaj detailandmete "Tunniplaani" lehelt ja seda saab lisada tabeli vaatesse.

  • Kui sisendit ei ole, siis pole õpetajale lõunapausiks eraldi vaba tundi ette nähtud.
  • sisend on "0-0" siis ei tohiks lõunapausiks vaba tundi seada, kaalukuse saab määrata kaalumise aknast "Söögivahetund õpetaja soovi kohaselt" ja klassidele "Järgi söögivahetunni nõuet".


Paaristundide optimeerimine

Kui koolis on defineeritud vähemalt 80% tundidest kui paaristunnid, siis saab käivitada spetsiaalse paaristundide optimeerimise reziimi, leiate selle Optimeerimise akna allosast. Samas on kirjas, kui palju on igal koolil paaristunde seatud.


NB! Igaks juhuks meeldetuletus - detailne vaade avaneb kõigil akendel tabeli ALL olevast noolekesest ja on vaikimisi suletud. See on nii Untis 2011 alates.
U20125.PNG

Kaalumine

Kaalumise akna analüüsi lehel saab nüüd lisaks erinevate kaalude arvukusele ülevaate, kus nee dkaalud seatud on - liikuge hiirega tulbale ja lisaaknas avatakse loetelu selle kaaluga parameetritest.


Tunniga tunniplaanis seotud tekst

Kui tunniplaani kans klikata hiire parema klahviga ainetunni toimumisel, saab teha valiku menüüst, kus ka valik "Tunni akna tekst". Avatakse lisaknake, kuhu saab sisestada selle tunni jaoks kommentaari vm. olulise info.

Selle lisateksti näitamiseks tunniplaani väljundites vali tunniplaani aknast "Seaded" > "Tunni aken" > "uus väli" > märgi "Tunni akna tekst".

NB! Vaikimisi on valitud tunni aknas valik "Standardformaat", s.o. akna väljad ei ole muudetavad. Linnkese eemaldamine lubab teha oma valikuid.