GpUntis 2010

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Muudetud help süsteem

Gphelp.PNG
Väga ammusest ajast muutmatuna püsinud help on nüüd tänaste võimaluste järgi ümber ehitatud ja integreeritud juhenditega.

Kindlasti harjumuspärasema ja mugavam vajalikku leida ;) Abi saab endiselt kas vajutades F1, nuppu <Abi> või valides menüüst <Abi>. Paljudele teemadele on lisatud flash-demofailid, kõigil on kenad pildid et selgitada erinevaid võimalusi.

NB! On osaliselt inglise keeles; kahjuks võtab eestikeelsete siin wikis leiduvate juhiste help-failidesse ümber tõstmine veel vähemalt aasta.
Gp10 1.png

"tiibadega" aknad

eesmärk lihtsamalt nähtavaks teha mingi muudatuse/otsuse tegemiseks vajalik info Reeglina asuvad tunniplaani erinevaid elemente defineerivad read erinevates akendes. Seni oli võimalik neist korraga avamiseks moodustada "akende gruppe", nüüd on osadele akendele lisatud ikoonid tavapäraselt seotud info avamiseks. Näiteks on vaja teha klassi tunniplaanis pisiparandus, kohe selle akna kõrvale oleks hea avada õpetaja tunniplaani aken ja tundide definitsioonid. Nüüd leiate klassi tunniplaani ikoonide seast need, mis sarnased lisaaknad avavad. Variandid korraga avamiseks:

  • Baasandmed/klassid <-- Klassi tunniplaan; Baasandmed/õpetajad <-- Õpetaja tunniplaan
  • Klassi tunnid <--klassi tunniplaan --> õpetaja tunniplaan; õpetaja tunnid <-- õpetaja tunniplaan --> klassi tunniplaan; ruumi tunnid <-- ruumi tunniplan --> klassi tunniplaan
  • õpetaja tunniplaan <-- õpetaja tunnid -->Baasandmete koondaken; ruumi tunniplaan <-- ruumi tunnid -->Baasandmete koondaken


Tunniplaani kujundamine

Gpuus3.PNG

Kui on avatud tunniplaani akna <Tunniplaani sätted> nupp (Settingsnupp.png) siis saad lisaks eelmistes versioonides pakutavatele võimalustele:

 • kopeerida juba kujundatud õpetaja, klassi, aine, ruumi välja Ctrl+C ja Ctrl+V nuppudega. Lisaatkse sama ressursi väli mille saad hiirega sobivasse kohta lohistada.
 • lisatud on tunni info tunniplaani lahtrisse paigutamisel tesentreerimine nii horisontaalselt kui ka verikaalselt.


tunniaegade nimekiri

Gp104.PNG

Mõnikord on mugavam jagada mitte nädala tunniplaani tabelina, vaid tundide kuupäevalist nimekirja - näiteks õpetajatele on nii ülevaatlikum, samuti mõne aine toimumisest ülevaate saamiseks. Vali <Tunniplaani> menüüst <Tundide nimekiri> ja kas soovid nimekirja ainete, õpetajate, klasside kaupa ning mis kuupäeavast alates. Nagu ikka, saad teha valikuid kuvatavate andmete (veergude) vahel ja kujundada trükipilti. Trükkimisel saad ka teada anda, kui soovid trükkida vaid muudetud tunde


Tunniplaani käsitsi tegemine / muutmine

Vahetusahelad Peamised muudatused tunniplaani käsitsi korrigeerimisel seisnevad täiesti ümber töötatud tundide omavaheliste vahetusahelate loogikas ja kuvamises ning võimaluses vedada ainetunni toimumist ringi ka nädalate vahel (kui kool kasutab erinevateks nädalateks erinevat tunniplaani).

Soovitused vahetusteks Soovitused vahetuseks antakse nüüd ka eraldi aknas, kus näidatakse iga vahetusega kaasnev tunniplaani paremaks või kehvemaks muutumine. Vajuta tunniplaani kohal olevat nuppu <Soovitused vahetuseks> ja eraldi aknatiib avatakse.

Siin on Sinu poolt soovitud vahetuste osas toodud kogu vajalik info, samuti näidatud, kus Sa seda vahetust tehes võiksid oma tunniplaani kahjustada. Kui lisad linnukese kasti <Näita detaile> siis saad iga tunni täpse info. Samal ajal näidatakse tunniplaani aknas nooltega võimalikud sihtkohad Sinu poolt valitud tunni vahetuseks.

Tihtipeale on vaja vahetusahelasse kaasata mitu klassi - lisa / eemalda linnuke valiku <Vahetus klasside vahel> eest.

Topelttundide vahetamineon nüüd võimalik kohe tunniplaanis hiirega vedades (nagu üksiktundidegi puhul)

drag/drop värvid tunniplaanisnüüdsest on võoimalik muuta ka ajasoovide värve - vali ajasoovide aken ja vajuta värvide valiku ikooni. Samade värvide tunni lohistamisel kasutamiseks vali tunniplaani akna <Tunniplaani sätted> nupp (Settingsnupp.png) ja sealt <Layout2> lehelt <Drag-Drop: värvid samad kui ajanõuetel>. Lisaks on ajasoovi (+3....-3) näha tunni detailses vaates tunniplaani akna allosas.

Optimeerimise uued parameetrid

 • Klassijuhataja annab oma klassile vähemalt 1 tunni päevas

Lehelt <Klass> saad nüüd määrata, et klassijuhatajal peab olema tund oma klassiga vähemalt korra päevas ja määrata, kui oluline see Sinu kooli jaoks on.

 • Ääretunnid õpetajale

õpetaja ei soovi esimesi JA viimaseid tunde - nüüd on selle märkimise võimalus olemas <Baasandmed> ja <õpetajad> aknas lehel <Tunniplaan> : "(R) ära kasuta 1. JA viimasel tunnil". Lisaks määrad kaalumisel õpetaja ajasoovide olulisuse.

 • Kriitilised tunniajad

Kriitilised on sellised tunniajad, kus õpetajaid on kasutada vähem kui klasse (tavaliselt erinevate ajamäärangute -3 tõttu). Leiad sellised tunniajad nüüd <Planeerimine> ja <Diagnoosid> aknast, näiteks <Sisendandmed> ja <Klass> valikust. .

 • Ääretunnid ainetele

Ääretunnid on koolipäeva esimesed / viimased tunnid ja lõunapausile eelnev tund. Nüüd on lisatud <Kaalumine> lehele eraldi ääretundidele määratavate ainetundide juhtimise võimalus - saad valikainetele ja "ääretunni" ainetele määrata nende soovitavad toimumise ajad. Loomulikult peaks nende ainete jaoks (<Baasandmed> ja <Ained> olema märgitud, et tegu on valikainega või "ääretunni" ainega!

Asenduste planeerimise mooduli uuendused

Gpuus77.PNG

Asenduste tüübid ja värvikood Seni olid erinevad õpetaja puudumiste tüübid gpUntise poolt "ette kirjutatud", nüüd on võimalik avada <Moodulid>; <Asenduste planeerimine> ja <Seaded> - lehel <Värvid ja terminoloogia> leiate koha, kuhu oma koolis kasutatavate terminite kohta sobivamad väljendid sisestada.

Samast aknast saad määrata erinevatele asenduse tüüpidele tunniplaanis kasutatavad värvid - et kogupilt selgem oleks. Nagu teistegi baasandmete värvide määramisel saad valida nii tausta kui ka teksti värvi. Asenduse näitamisel saad neid värve sisse/välja lülitada <Näita värve> nupu abil.

Asenduste arvestus erinevate ajavahemike kohta Nüüd on Sul võimalik seada asenduste loendur päeva, nädala, kuu või aasta kaupa asendusi lugema; lisaks saad ise anda ette loenduri alguse ja lõpu kuupäeva. <Asenduste planeerimine> ja <Seaded> ning uuri lehte <Loendur (asendused)>

Klassigrupid ka asendustele Baasmoodulist tuntud klassigrupid ja osaklassid on nüüd ka asenduste moodulis olemas. Kui klassile on defineeritud osaklasse, siis klassi märkimisel puuduvaks (näiteks on õppekäigul vms) esitatakse küsimus: "Kas sama kehtib ka osaklasside kohta?". Nõustuv vastus eemaldab ka nende tunnid tunniplaanist.

Klassigruppide kasutamist tunniplaani keerukamate tundide planeerimisel on selles juhendis kirjeldatud. Alates gpUntis2010 arvestatakse lisaks klassidele ka klassigruppides asendamisel tekkivaid konflikte ja need näidatakse tunniplaani koostajale.

Õpetajad, kes ei asenda tunde Alates gpUntis2010 on <Baasandmed> ja <Õpetajad> aknast võimalik lisada õpetajale kaal mis määrab tema soovitavuse asendusteks. Leia see tunnus veerust <Saadavus> ja väärtus on 0 - 9: 0 (piiramatu asendus); 9 (õpetaja ei asenda iialgi ühtegi tundi, talle on asendused keelatud). Sellise õpetaja asendajaks määramisel saad ekraanile hoiatuse. See parameeter oli seni kasutuses ainult vahetundide korrapidamise juures, nüüd laiendatud ka asenduste moodulile.

Asenduste soovitusel uued parameetrid Seda akent on täiendatud uue veeruga: <Tunde/päevas> mis näitab, palju asendajaks soovitatud õpetaja sellel päeval juba tunde annab. Lisaks saad määrata faktori <Sobivus> - gpUntis arvutab, kui hästi asendus sobib selle õpetaja selle päeva tunniplaani (ehk siis "vahemaa" järgmise planeeritud tunniga). Nendele kahele parameetrile saad seada ka faktoreid - kui oluliseks ühte või teist pead.

Asenduste nimekirjade trükkimine planeeritud asenduste nimekirjade trükk on hea võimalus tehtud muudatustest informeerida. Senistele võimalustele on lisandunud valik <Ainetunde> - sellega trükid välja asendatavate ainetundide listi.

Vahetunni korrapidamine ja asendused Nüüd on võimalik asendusõpetajate leidmist korraldada ka vahetunni korrapidamistele ja seda analoogselt tunni asendustele. Muidugi peavad olema olemas mõlemad moodulid.

Vahetunni korrapidamine

Poiste / tüdrukute koridorid koolis leidub ruume, kus korrapidamine eeldab nais- või meesõpetajat. Näiteks spordisaali riietusruumid. Nüüd saad märkida <Vahetunni korrapidamise> moodulis korrapidamist vajavale ruumile selle parameetri. Kui siis ka <Baasandmed/Õpetajad> aknas on õpetajale sugu sisestatud, saab gpUntis õigest soost õpetaja valimisega korrapidamiseks kenasti hakkama.

"Katmata" minutid igas koridoris saab nüüd nende minutite kokkuvõtte, mille jooksul iga koridor järelvalveta on.

Nädala korrapidamised html kujul Nõõd on ka nädala korrapidamiste tunniplaan saadaval Aruanded menüüst - saad selle kas läkitada soovijatele e-postiga või lisada html kujul kooli kodulehele.


Mitme-perioodi tunniplaan

Mitme perioodiliga kooli tunniplaani perioodid on nüüd selgemalt näha ka kooliaasta kalendris - erinevatele perioodidele saab määrata erineva värvikoodi ja nende pikkust muuta otse kalendri aknast (<Baasandmed> ja <Kalender>)

Perioodidega tunniplaan ja klassigrupid gpUntis2010 lubab nüüd klassigruppe võtta arvesse ka perioodidega tunniplaanis ja neile kasutada erinevaid perioode.

Info-Timetable

<Info-Timetable> moodul, mis seni tegeles tunniplaani erineval viisil trükis ja veebilehel nähtavaks tegemise ning sisse viidud muudatustest teavitamisega on nüüd saanud juurde vahendid tunniplaanis tehtud muudatuste html kujul monitoris näitamiseks. Sarnased infotahvlid on jõudunud mitmesse kooli ja liides gpUntisega on kindlasti huvipakkuv. Näidatava info struktuur on gpUntise poole määratud ja näha lisatud pildilt. Näidatavaid elemente saab lisada ja ära korjata kasutades <Monitor HTML> akent, samuti märkides parameetrit <(N) - ei trükita> baaselemetide akna vajalikele ridadele.

Kool saab defineerida oma ekraanipaigutusi (ekraani osadeks jagades) ja erinevaid väljundvorme.