Revision history of "GpUntis 2008"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:02, 14 May 200810.0.1.200 (Talk). . (853 bytes) (+853). . (New page: gpUntist arendav firma annab igal aastal välja uue versiooni, kuhu lisab uut funktsionaalsust ning muudab mugavamalt kasutatavaks olemasolevat. Ülevaade gpUntis 2008 lisavõimalustest: ...)