Gümnaasiumi riiklik õppekava

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Gümnaasiumi riiklik õppekava (kehtivuse algus 1.09.2011) võiks eKoolis olla kirjeldatud järgnevalt.

1. Õppekava nimetus: Gümnaasiumi õppekava (2011).

NB! Kui kool õpetab gümnaasiumis mitut õppesuunda, siis võib defineerida igale suunale erineva õppekava. Kui aga erinevate suundade õpilased kuuluvad samasse klassi, siis võib olla mõistlik defineerida gümnaasiumi õppekava ja suunda määravad aind sinna alla paigutada. Osa õpilasi õpib neid, osa mitte.

2. Ained õppekavas: Riiklikus õppekavas on esitatud järgmised kohustuslike õppeainete kursused; esmalt on toodud eKooli mitte sisestatavad ainevaldkondade nimetused ja siis selle ainevaldkonna eKooli kantavate kursuste ained. Ained peavad olema esmalt Püsiandmed > Ained tabelis kirjeldatud.

3. Iga aine alla defineerite ainekaardid erinevate kursuste kohta (1 kursus on 35 õppetundi). Kursuste loetelu on esitatud aine nimetusele järgnevalt.

Riiklikus õppekavas on järgmised ainevaldkonnad:


keel ja kirjandus

Kohustuslikud õppeained:

 • eesti keel,
 • kirjandus,
 • vene keel (koolis või klassis, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning õpe toimub osaliselt vene keeles),
 • kirjandus (koolis või klassis, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning õpe toimub osaliselt vene keeles);

Kohustuslikud kursused on:

 • eesti keel – 6 kursust;
  • „Keel ja ühiskond”,
  • „Meedia ja mõjutamine”,
  • „Teksti keel ja stiil”,
  • „Praktiline eesti keel I”,
  • „Praktiline eesti keel II” ja
  • „Praktiline eesti keel III”.
 • vene või muu keel gümnaasiumis, kus kooli õppekava kohaselt õpitakse eesti keelt teise keelena – 6 kursust
  • „Keel – ühiskond – kultuur”,
  • „Tekst keeles ja kõnes. Teksti stilistika”,
  • „Praktiline vene keel I (kõnekultuur)”,
  • „Praktiline vene keel II (suulise teksti vastuvõtt ja loomine)”,
  • „Praktiline vene keel III (kirjaliku teksti vastuvõtt ning loomine)”,
  • „Praktiline vene keel IV (ortograafia ja interpunktsiooni korrektsioonikursus)”.
 • kirjandus – 5 kursust.
  • „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine”,
  • „Kirjandus antiigist 19. sajandini”,
  • „Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid”,
  • „20. sajandi kirjandus” ning
  • „Uuem kirjandus”.
 • Koolis või klassis, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning kirjanduse õpe toimub osaliselt vene keeles - 5 kursust
  • „19. sajandi I poole kirjandus: romantism, realismi tekkimine”,
  • „19. sajandi II poole kirjandus: realism”,
  • „20. sajandi I poole kirjandus”,
  • „20. sajandi II poole kirjandus” ja
  • „Eesti kirjandus”.

Riiklikus õppekavas esitatud valikkursused keele ja kirjanduse ainevaldkonnas – „Kõne ja väitlus”, „Müüt ja kirjandus”, „Kirjandus ja ühiskond”, „Draama ja teater”, „Kirjandus ja film”, „Vene keel Eestis”, „Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini”, „Tänapäeva vene kirjandus”, „Tänapäeva väliskirjandus”;


võõrkeeled

Võõrkeeltes eristatakse eesti keelt teise keelena, B2 keeleoskustasemel võõrkeelt, kus lisaks kohustuslikele kursustele on kaks valikkursust, ja B1 keeleoskustasemel võõrkeelt, kus lisaks kohustuslikele kursustele on neli valikkursust. B2 keeleoskustasemel õpitakse inglise, vene, saksa, prantsuse või muud võõrkeelt. B1 keeleoskustasemel õpitakse inglise, vene, saksa või prantsuse keelt või muud võõrkeelt. Õpilasel, kes õpib eesti keelt teise keelena, on üks kohustuslik võõrkeel.

Kohustuslikud õppeained:

 • eesti keel teise keelena gümnaasiumis, kus kooli õppekava kohaselt õpitakse eesti keelt teise keelena, ning õpilaste puhul, kes on põhihariduse omandanud eesti keelest erineva õppekeelega;
 • B2 keeleoskustasemel võõrkeel;
 • B1 keeleoskustasemel võõrkeel.

Kohustuslikud kursused on:

 • eesti keel teise keelena gümnaasiumis, kus kooli õppekava kohaselt õpitakse eesti keelt teise keelena, ning õpilaste puhul, kes on põhihariduse omandanud eesti keelest erineva õppekeelega – 9 kursust;
 • B2 keeleoskustasemel võõrkeel – 5 kursust;
 • B1 keeleoskustasemel võõrkeel – 5 kursust.

Valikkursused on: B1-keeleoskustasemega võõrkeel - 4 kursust B2-keeleoskustasemega võõrkeel - 2 kursust

Kuidas just keelte kursuseid defineerida, loe võõrkeeled.

NB! eKool soovitab defineerida aineid "õigete" ainenimedega, s.o. inglise keel (mille seotud RÕKi aine on "B2 keeleoskustasemel võõrkeel"), vene keel, saksa keel...


matemaatika

Kohustuslikud õppeained:

 • kitsas matemaatika või
 • lai matemaatika

Kohustuslikud kursused on:

 • kitsas matemaatika – 8 kursust
  • „Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused”
  • „Trigonomeetria”
  • „Vektor tasandil. Joone võrrand”
  • „Tõenäosus ja statistika”
  • „Funktsioonid I”
  • „Funktsioonid II”
  • „Tasandilised kujundid. Integraal”
  • „Stereomeetria”
 • lai matemaatika – 14 kursust
  • „Arvuhulgad. Avaldised”
  • „Võrrandid ja võrrandisüsteemid”
  • „Võrratused. Trigonomeetria I”
  • „Trigonomeetria II”
  • „Vektor tasandil. Joone võrrand”
  • „Tõenäosus, statistika”
  • „Funktsioonid I. Arvjadad”
  • „Funktsioonid”
  • „Funktsiooni piirväärtus ja tuletis”
  • „Tuletise rakendused”
  • „Integraal. Planimeetria kordamine”
  • „Geomeetria I”
  • „Geomeetria II”
  • „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine”

Riiklikus õppekavas esitatud valikkursused matemaatika ainevaldkonnas – „Loogika”, „Majandusmatemaatika elemendid”, „Arvuteooria elemendid I”, „Arvuteooria elemendid II”, „Diskreetse matemaatika elemendid I”, „Diskreetse matemaatika elemendid II”, „Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria” ja „Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria”;

loodusained

Kohustuslikud õppeained:

 • bioloogia
 • geograafia (loodusgeograafia)
 • keemia
 • füüsika

Kohustuslikud kursused on:

 • bioloogia – 4 kursust
  • I kursus
  • II kursus
  • III kursus
  • IV kursus
 • geograafia (loodusgeograafia) – 2 kursust
  • „Rahvastik ja majandus” (kuulub sotsiaalainete valdkonda)
  • „Maa kui süsteem” (kuulub loodusainete valdkonda)
  • „Loodusvarad ja nende kasutamine” (kuulub loodusainete valdkonda)
 • keemia – 3 kursust
  • „Orgaanilised ühendid ja nende omadused”
  • „Orgaaniline keemia meie ümber”
  • „Anorgaaniliste ainete omadused ja rakendused”
 • füüsika – 5 kursust
  • „Füüsikalise looduskäsitluse alused”
  • „Mehaanika”
  • „Elektromagnetism”
  • „Energia”
  • „Mikro- ja megamaailma füüsika”

Riiklikus õppekavas esitatud valikkursused loodusainete valdkonnas – „Rakendusbioloogia”, „Geoinformaatika”, „Keemiliste protsesside seaduspärasused”, „Elementide keemia”, „Elu keemia”, „Füüsika ja tehnika”, „Teistsugune füüsika”, „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond”, „Mehhatroonika ja robootika”, „3D-modelleerimine”, „Joonestamine”, „Arvuti kasutamine uurimistöös”, „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused”.

sotsiaalained

Kohustuslikud õppeained:

 • ajalugu;
 • ühiskonnaõpetus;
 • inimeseõpetus;
 • geograafia (inimgeograafia).

Kohustuslikud kursused on:

 • ajalugu – 6 kursust
  • „Üldajalugu”
  • „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)”
  • „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)”
  • „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel”
  • „Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel”
  • „Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm”
 • ühiskonnaõpetus – 2 kursust
  • I kursus
  • II kursus
 • inimeseõpetus – 1 kursus
  • „Perekonnaõpetus”
 • geograafia (inimgeograafia) – 1 kursus
  • „Rahvastik ja majandus”

Riiklikus õppekavas esitatud valikkursused sotsiaalainete valdkonnas – „Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat”, „Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu”, „Psühholoogia”, „Inimene ja õigus”, „Globaliseeruv maailm”, „Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse”, „Tänapäeva filosoofilised küsimused".

kunstiained

Kohustuslikud õppeained:

 • muusika;
 • kunst

Kohustuslikud kursused on:

 • muusika – 3 kursust
  • „Muusika I"
  • „Muusika II"
  • „Muusika III"
 • kunst – 2 kursust
  • „Kunsti ajalugu ja muutuv olemus”
  • „Nüüdiskunsti sünd ja arengusuunad”

kehaline kasvatus

Kohustuslikud õppeained:

 • kehaline kasvatus

Kohustuslikud kursused on:

 • kehaline kasvatus – 5 kursust.
  • „Teadmised liikumisest ja spordist"
  • „Võimlemine"
  • „Kergejõustik"
  • „Sportmängud"
  • „Orienteerumine"
  • „Talialad"
  • „Tantsuline liikumine"

Riiklikus õppekavas esitatud valikkursused kehalise kasvatuse valdkonnas – „Kehalised võimed ja liikumisoskused”, „Liikumine välistingimustes”.


valikained

 • usundiõpetuse valikkursused – „Inimene ja religioon”, „Eesti usuline maastik”;
 • riigikaitse valikkursused – „Riigikaitse”, „Praktiline õpe välilaagris”;
 • majandus- ja ettevõtlusõppe valikkursused – „Majandusõpetus”, „Ettevõtlusõpetus”;
 • valikkursus „Karjääriõpetus”;
 • valikkursus „Uurimistöö alused”.