Baasandmed: Ruumid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


(Klassi)ruumide jaoks kohustuslikud väljad on: lühend; täisnimi. Vali igale ruumile unikaalne lühinimi (kood), ca 2 – 5 märki ja unikaalne nimetus, mis kirjeldaks ruumi otstarvet ja oleks sinu kooli sees äratuntav (nt. AK1 ja uus arvutiklass).

NB! on täiesti mõistlik mitte kasutada ainult numbrilisi ruumide lühendeid ja lisada vähemalt 1 täht (nii et mitte ruum „10“ vaid „KL10“) See aitab vältida segiminekuid ja muuta tunniplaani selgemaks ja loetavamaks. Ka ei tohiks olla ruumid nimetatud neid koduklassiks pidava klassi või õpetaja järgi, et ei oleks vaja neid igal aastal ümber nimetada.


Ruumi kustutamine

Peale ruumi rea märkimist ja <Delete> käsu andmist kuvatakse nende tundide loetelu, kus see ruum on kasutuses ja küsimus: Kas soovite kustutada? Kui <Jah>, siis alates gp-Untis2007 kustutatakse ruum kohe, varasemates versioonides peab ruumi enne vabastama – sinna määratud tundide juurest eemaldama.

Ruumipuuduses koolis on vajalik optimeerimise korrektseks toimumiseks kasutusele võtta mõned trikid:

 • Alternatiivruum ja pseudoruum
 • Ruumi mahutavuse sisestamine
 • Rändklass – ilma oma ruumita; pseudoruumide kaudu defineeritav klass.

Alternatiivruum ja pseudoruum

Ruum16 2.png

Pseudoruum on tegelikkuses mitteeksisteeriv ruum, mida saab kasutada kas selleks, et Untisele selgitada „ebatavalist“ soovi pidada mitut ainetundi samas ruumis või siis vältida ruuminappuse mõju tunniplaani optimeerimisel. Hea näide on spordisaal. Seal peetakse tavaliselt 2 – 3 klassi kehalise kasvatuse tundi korraga, aga Untise tunniplaani koostamise loogika nõuab iga tunniplaani paigutatava ainetunni jaoks eraldi ruumi määramist.

Alternatiivruum on võimalus määrata, millega asendada vajalik klassiruum, kui see on juba mõne tunni poolt hõivatud. Nii saab inglise keele tundi viia läbi mitmes sarnase mahtuvusega klassis. Alternatiivruume võib määrata kas ringina või ahelana.

Alternatiivruumide ring

Alterahel.png

Funktsionaalselt sarnaseid ruume saab kirjeldada koos, üksteisele viitavana sel moel, et lõpuks moodustub neist ruumide ring. Tunniplaani optimeerimisel asendatakse klassi koduruum R1b automaatselt ruumiga R2a, juhul kui R1b on juba mõne teise tunni poolthõivatud. Untis käib õpetajale, klassile ja ainele sobiva tunni aja leidmise järel piki sellist ringi, kuni leiab sobiva ruumi. Kasutatakse alles ruumide optimeerimise kivitamisel, tundide optimeerimisel võib osa tunde jäära ilma ruumita. Kui on moodustatud ring, paigutatakse tund sellesse ruumi ringis, mis parandab tunniplaani kvaliteeti kõige rohkem Paigutamisel arvestatakse ruumi paiknemist ringis (eelistatud on järgmine ruum)

Alternatiivruumid on mahult ja varustuselt sarnased ruumid. Ringi koostamisel peaks lähtuma nende asukohast - et üksteise järel asuvad ruumid oleksid võimalikult lähestikku. Nii saab vältida laste tormamist ühest koolimaja otsast teise.

Pseudoruumide defineerimine ja ringi lülitamine on vajalik sellisel juhul, kui arvata on, et ruumide ringist sobilikku ruumi ei leita. Sellisel juhul püüab gp-Untis leida tunnile uue aja, aga see võib muuta kogu tunniplaani kehvemaks. Võimla näide – saab defineerida ühe spordisaali asemel ruumid V1, V2, V3 (kui sinna mahub 3 klassi korraga) ja teha neist ring. Tunni kirjeldamisel öelda, et kehaline kasvatus peab toimuma ühes neist. Kui klassid võivad koos kehalises olla (7a, 7b, 12a siis on neil erinevad ruumid; kui ei või (1c,12a) siis sama (V1)

NB! ruumipuuduse leevendamiseks mõeldud pseudoruumil peab olema ajanõue kogu nädalaks -3, et Untis paigutaks sinna tunde vaid äärmise häda korral ja peamiselt üritaks ikka leida tegelikult eksisteerivat klassiruumi. Võimla näite puhul ei ole see oluline.


Alternatiivruumide ahel

Alterring.png

Kui ruume on vähem kui korraga toimuvaid tunde või on vaja Untis panna valima optimaalset ruumijaotust, tuleb koostada ahel. Ahela paremaks kasutamiseks on mõistlik lisada kuvatavate veergude hulka mahtuvus (mahutavus), baasandmete koondaknaga töötades saad lisada vaikimisi puuduva veeru tabelisse - vajutada kas <Erifunktsioonid> või <Tabeli kohandamine>. Samamoodi tuleb lisada klassidele ja rühmadele (või ka konkreetsele ainetunnile) õpilaste arv, et gp-Untis oskaks ruumi valida vastavalt klassi suurusele. Untis viib vastavuse klassi suuruse ja valib ruumi. Nii oleks R3a hõivatuse korral suuruselt järgmine sobilik ruum R2a, seejärel R2b jne. Samas ei saa R3a olla alternatiiviks ruumile R1b, sellepärast et tema mahtuvus on ainult pool suurema ruumi mahtuvusest. Selline järjest kasvava mahtuvusega ahela määramine aitab koole, kus ruumidega on kitsas, sest väldib väikeste õpilaste arvuga rühmade poolt suure mahutavusega klasside hõivamist.

Ruumi ajasoovid

Võib juhtuda, et ruume ei saa kasutada teatud kindlatel aegadel nädalas, näiteks jagate spordisaali teise kooliga. Sellisel juhul saad sellele ruumile panna teatud ajaks kasutuskeelu ja sellega keelata tunniplaani optimeerimisel sinna määratud tundide planeerimist hõivatud ajale. Selle saamiseks:

 • vali ruum
 • vajuta <Ajasoovid> Ajasoov.png aktiveeri ikoon -3; märgi hõivatud tunnid ja gpUntis täidab lahtrid -3 märkidega.

On range nõue, s.o. tunniplaani optimeerimisel ei rikuta ja neisse ruumidesse märgitud ajaks tunde ei planeerita.


Asukoha välised ruumid

Asukoha väline - ruumid, mis asuvad peahoonest kaugemal ja kuhu ei jõua tavalise vahetunni jooksul. Et tunniplaani koostamine ja optimeerimine võimalikult hea tulemuse annaks, on kasulik määrata ruumidele mahtuvused ning vajadusel selgitada nende asukohta. Optimeerimisel saab nõuda, et võetaks arvesse kaugemal asuvate ruumideni jõudmiseks vajalikku aega: “Off-site buildings by the half day”. Kui on eelnevalt määratud kaugemal asuvatele ruumidele parameetrid (Ruumid > Asukoha-väline), siis saavutad palju parema ruumide optimeerimise:

Sisesta siia:

 • numbrid 1 kuni 9 nende ruumide jaoks, millele kavatsed rakendada tundide algusaegade erinevust
 • A kuni E nende ruumide jaoks, kus seda ei ole.

Gp-Untis eeldab, et sama tunnusega ruumid asuvad samas hoones. Vaata ka kaugemal asuvad ruumid

Teised ruumide parameetrid

NB! ülejäänud atribuudid, mida ruumide kohta on võimalik sisestada, jäta esialgu täitmata. Sa võid alati oma sisendit hiljem täiendada, kui oled paremini tutvunud Untise baasfunktsioonidega ja soovid täpsustada infot just oma kooli kohta käivate määratlustega.
Ruum16 1.png

Altern.ruum - siia saab sisestada alternatiivruumi koodi (on ka vaikimisi tabelis veerg)

Ruumi kaalumine - Ruumi kaal näitab selle ruumi olulisust ainetundide jaoks, mis sinna on planeeritud. Väärtus saab olla 0…4. Ruumi kaal on range tingimus, s.t. seda võetakse tunniplaani optimeerimisel igal juhul arvesse.

 • Ruumi kaal 0 – Untis paigutab tunnid (ilma ruumita) tunniplaani ka siis kui see või selle alternatiivruumid ei ole vabad.
 • Ruumi kaal 4 – tund paigutatakse ainult sinna ruumi või selle alternatiivruumidesse
 • Ruumi kaal 1 – 3 – tunni paigutamisel arvestatakse ruumi soove

Nii saab kehalise kasvatuse tunde pidada vaid spordisaalis ja kokandus saab toimuda ainult siis, kui õppeköögis ei ole teisi tunde, samal ajal kui matemaatikat saab õpetada paljudes klassiruumides;

Mahutavus - maksimaalne õpilaste arv, kes selles ruumis tunnis saavad olla. Parameetrit on mõtet kasutada, kui klassiruumide suurus erineb oluliselt.

Et mahutatavus korrektselt töötaks, tuleb sisestada klassi õpilaste arv. Tunnirühmade jaoks (tabel Tunnid) sisestada õpilaste arv igas rühmas. Et ruumi mahutavust võetaks arvesse optimeerimisel, tuleb lisada linnuke “arvesta ruumide mahutavust” ja seada mahutavuse kaal tähtsaks

Osakond. - peamiselt väljatrükkide jaoks vajalik parameeter, osakonnale kinnitatud ruumid.Kasutatakse Osakonna tunniplaani moodulis.

Koridor - Siia saab kanda kuni 2 koridori, mis on antud ruumiga seotud, kasutatakse lisamooduli Vahetunni järelvalve jaoks.

UUS (Untis 2016 alates):

Tunde ruumis

Tunni tabeli parameeter

 • Määrab, kui palju (min, max) tuleb seda ainetundi pidada ainekabinetis
 • Untis püüab paigutada just nii mitu tundi ainekabinetti, aga mitte rohkem ;) Ülejäänud lähevad koduklassi või selle alternatiividesse.
 • Sisestatakse kas tundide arv (3) või vahemik “3-4”
 • Paigutatavate tundide arv oleneb ruumi kaalust (Baasandmed > Ruumid). Kui kaal on 3 või väiksem, siis paigutatakse minimaalne arv nõutud tunde.