Baasandmed: Klassid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Klass on grupp õpilasi, keda tavaliselt õpetatakse koos.


Mõnel puhul on kasulik kooli üks klass gp-Untisesse sisestada kui 2 klassi. Näit.: 7a klassis on täppisteaduste- ja keele haru. Rohkem kui 40% nädala tundidest jaotatakse õpilased vastavalt sellele. Ava 7a Tt ja 7a K. Ühised ainetunnid (näit.geograafiat õpetatakse mõlemas klassis) sisestatakse nagu tunnirühm 2 klassi (7a Tt,7a K) ja ühe õpetajaga. Vaata ka klassirühmad

Klassi kohta määratavate parameetrite arvu määrab kasutatavate moodulite arv. Klasside parameetrid asuvad kolmel eraldi lehel: Klass; Tunniplaan; Väärtused. Kohustuslik väli: klassi unikaalne lühinimi.

 • Klassi täisnimi - võib lisada klassijuhataja nime. See on gp-Untise poolne soovitus ja esineb ka demofailides, kuigi on Eesti koolide jaoks harjumatu. Klassi täisnime saab näidata väljatrükkides ja ekraanivaadetes.
 • Tekst - klassi kohta lisatav tekst
 • Kirjeldus - klassi kohta lisatav kirjeldus tabelist "Kirjeldused"
 • Statistiline kood - aruannetes kasutatav kood

Üldiselt ei ole vaja tunniplaani koostamiseks sisestada klass kohta mitte midagi peale nime ja täisnime. Siiski on hea tunniplaani saamiseks mõistlik sisestada täiendavat informatsiooni. Soovituslikud väljad on klassi põhiaeg (aeg, kus klass peab olema tunnis), ruum, peaaine tunde päevas.


Klassi põhiaeg (Core time)

Ajanõue +3 tuleks määrata sellistele tundidele, kus absoluutselt on vaja, et klassil oleksid tunnid, näiteks hommikusteks tundideks. Optimeerimise algoritm käsitleb selle tingimuse rikkumist nagu väga tõsist puudujääki tunniplaanis.

U2015 ajasoov.png

Ajanõuete üldkuju:

 • +3, põhiaeg, sellel ajal PEAB tund olema, kui vähegi võimalik.
 • +2 kuni -2 – balansseeritud ajanõue – oleks vahva, kui oleks nii. Ajanõudeid +2 kuni -2 saab kasutada selliste tundide määramiseks, mis võivad küll toimuda sobival ajal, aga mille suhtes võib tingida.
 • -3 range tingimus, sellel ajal ei tohi mitte mingil tingimusel olla tundi

Näitel on 1b klassile seatud järgmised tingimused: Neil peavad olema tunnid 1 kuni 4nda tunnini. Kui väga vaja, võib koolipäev hiljem alata. Neil võiksid olla 5ndad tunnid, samal ajal kui 6ndat tundi oleks parem vältida. 7ndaks tunniks ei tohiks panna ühtegi tundi ja 8ndaks tunniks neile tunniplaani tundide kandmine on absoluutselt lubamatu. Sama tingimus kehtib reedel alates 5ndast tunnist.

NB! Kui 1b klassi nädalakoormus on 24 tundi, siis ära märgi ajasoovide tabelisse ainult 24 tundi nõudega +3 ja ülejäänud aega –3. See paneb gp-Untise keerukasse olukorda ja ta jätab osa tunde lihtsalt planeerimata.

Seega jäta programmile mänguruumi ja Sa saad parema tunniplaani. Tunniplaani koostamisele eelneval kaalumisel saab määrata, kui tõsiselt selliseid ajanõudeid tuleb tunniplaani optimeerimisel arvesse võtta (vt. ka Kaalumine).

Klassi ajamuster

Ajamuster.png

Leia klassi ajamustri ikoon Baasandmed > Klassi akna ikooniribalt. Avatakse kooli ajamaatriks, kuhu saab konkreetse klassi jaoks teha muudatusi:

 • määrata, kas esimesed ja viimased tunnid toimuvad
 • määrata, millisteks tundideks tuleks määrata ainult paaristunnid ja millisteks ainult üksiktunnid.
 • kopeerida ühe klassi jaoks loodud ajamustrit teistele klassidele - valida <Kopeeri> ja märkida ära klassid, kuhu rakendub.
NB! Klassiga seotud andmete lehti saad avada kui vajutad noolel klassi põhiandmete tabeli all. Samas saad teha valiku menüüst lehe nime järgi.


Leht Klass

 • Õpilasi: poisid; tüdrukud - klassi õpilaste arv (summeeritakse automaatselt). On oluline vaid, kui kasutatakse ka ruumide mahutavusi.
 • Klassijuhatajad - ei oma tähtsust tunniplaani koostamisel, küll aga muudab väljatrükid ja / või ekspord'i kasulikumaks
 • Alias-nimi - andmevahetuseks (kui nõutakse mingeid standardiseeritud nimetusi) või klassirühmadele. '
 • Tundide koondtabel - mooduli Tunnijaotus ja koormused kasutajatele
 • Eelmise aasta nimi - Mooduli Tunnijaotus ja koormused kasutajatele annab võimaluse määrata ka sel aastal õpetama sama õpetaja, kes eelmisel aastal klassiga tegeles.
 • Osak. - klass saab kuuluda mõnda osakonda, sisesta siia osakonna kood. On enaamsti informatiivse iseloomuga info, lubab trükkida osakondade kaupa tunniplaane. Eriti tähtis neile, kes kasutavad moodulit Osakondade tunniplaan
 • Klassijärk - omab tähtsust vaid kui kasutate mooduleidTunnijaotus ja koormused, kursuste planeerimine.
 • Põhikoha kool - omab tähtsust vaid mõnedes impordi / ekspordi formaatides.

Leht Tunniplaan

 • Koduruum (lühinimi) - Klassi koduruum tuleks igal juhul sisestada, siis üritab gp-Untis seda kasutada. Koduruumi juba hõivatud olles suundub eelnevalt kirjeldatud alternatiivruumide ringile. Kui klassil ei ole oma ruumi, siis on mõistlik määrata ta pseudoruumi.
NB! Koduruumi koht tühjaks jäetuna tingib selle, et klassi tundidele ei määrata üldse ruume ja need tuleb kõik käsitsi lisada.

Ruumi lisamiseks tee valik drop-down menüüst, mis ilmub kohe, kui vajutad ruumi sisestamise lahtrisse.

 • Klass Rühm - kui klass on jagatud mitmeks õppesuunaks, siis on vajalik kasutada klassirühmade määramist ja tunniplaani paigutamist. Vaata täpsemalt artiklist klassirühmad.
 • Lõunavaheaeg Min, Max - selle klassi lõunavaheaja pikkus tundided; 1,1 tähendab, et see on täpselt 1 tund (sõltuvalt Sinu kooli ajatabelis määratud lõunatunnist). Kui lõuanks eraldi tundi ei ole, sisesta "0,0" ja pane linnuke parameetrile "(M) Söögivahe.tund='tühjad' ".
 • Õppetunde päevas Min, Max - klassi päevas nõutud tundide minimaalne ja maksimaalne arv; nt. "4,6" ei luba sellele klassile päevi, kus on alla 4 ja üle 6 tunni.
 • Max põhiaineid päevas - Põhiaine on selline aine, mis on kas oluline või keeruline. Iga kool määrab ise, mis on tema jaoks põhiained. See on kirjeldatud ainete sisestamise juures. Saab piirata, kui palju saab klassil maksimaalselt olla selliste ainete tunde päevas (aga kui tunnid ei mahu ära, siis gpUntis ikka paneb).
 • Suurim põhiaine järgnevus - Põhiaine tundide arv, mida igas klassis tohib maksimaalselt järjest tunniplaani paigutada.
 • (P) Vabad tunnid lubatud - reeglina tuleb klasside jaoks vabu tunde vältida iga hinna eest. Võimalikud erandid on "augud" tunniplaanis pseudoklasside ja klassirühamde jaoks.
 • (F) Tunnid mittejärj.päevadel - osa aega õppivate klasside jaoks, keda Sa ei tahagi õpetada üksteisele järgnevatel päevadel.
 • (M) Söögivah.tund='tühjad' - söögivaheaeg peaks olema käsitletud kui vaba tund. Kui see parameeter on valitud, optimeerimine kohtleb lõunavaheaega kui soovimatut vaba tundi ja püüab selle tegevusega täita.
 • (H) Plaani 1 pool-päev/päevas - määrad sellega, et klassi tunnid tohivad toimuda AINULT kas ennelõunal või pärastlõunal iga päeva jaoks.
 • (Y) Hoia pool-päevade mustrit - aktiveeri see parameetre, kui tahad vältida, et gpUntis edasise tundide tunniplaani paiguatmise käigus lisaks tunde ENNE juba paigutatud esimest tundi ja PEALE juba paigutatud viimast tundi iga päev.
NB! Et see parameeter omab väga suurt mõju optimeerimisele, ei tohiks seda kergekäeliselt kasutada ja enne selle sisse lülitamist peaks olema kindel, et tema toimimisest ikka on õigesti aru saadud!
 • Koondklass (T plaani trükil) - kasutatakse koos klassirühmade tegevusega et määraat, millised tunniplaanid paigutatakse trükil samasse tabelisse.


Leht Väärtused

Kogub statistilist informatsiooni klassile määratud nädalatundide; aastatundide ja õppenädalate kohta.

 • Faktor