Baasandmed: Ained

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Kohustuslikud väljad ainete jaoks on unikaalne nimi, kindlasti tuleks täita ka täisnime veerg. Ainete ajasoovid Ajasoov.png ei ole olulised, sest enne- ja pärastlõunaste tundide arvuga ning jagunemisega peaaineteks saab enamiku tingimusi sisestada. Kui vaja, on ka nende seadmine sarnane teiste baasandmete elementidele.

Ainete kohta käiv info paikneb neljal lehel: Aine, Tunniplaan, Väärtused, Asendamine


Leht Aine

 • Ainerühm - kasutatakse vaid moodulis Lesson planning ja võimaldab seada vastavusse õpetajale omistatud kvalifikatsiooni ja ained, mida ta õpetada võiks.
 • Alias nimi - mõnede tegevuste (nt eksport) tarvis võib olla vajalik kasutada ainete standardiseeritud nimetusi; mida saab siit määrata.
 • (H) Põhiaine - selle kasti märkimine paneb gpUntise käsitlema ainet kui põhiainet. Ainete jagamine põhiaineteks ja teisteks võimaldab tasakaalustada erinevaid ainetüüpe tunniplaanis päeva jooksul. Kui aine on põhiaine, siis on selliste ainete arv päeva jooksul määratav klasside kaupa. Nii ei tahaks ükski kool tunniplaani, kus klassi päev algab füüsikaga, jätkub matemaatika ning emakeelega ja siis tuleb keemia.
 • (R) Ääretunnid - Ääretunnid on klassi jaoks esimesed ja viimased tunnid, soovi korral saab neid vältida - selle kasti märkimine sunnib gpUntist paigutama kõik selle aine tunnid kas koolipäeva algusesse või lõppu. Vaata ka Ääretunnid
 • (F) Valikaine - võimaldab kategoriseerida ainet kui valikainet, s.o. mitte kohustuslikku kõigile õpilastele. Seetõttu paigutatakse ka selle aine tunnid päeva lõppu või algusesse. Vaata ka Ääretunnid
 • Klassiväline - antud aine näol on tegu klassivälise tegevusega, s.o. selle paigutamisel ja statistilisel arvestamisel kasutatakse erinevaid reegleid. On olulisem õpetaja jaoks aga kasulik ainena kirja panna.
 • (2) Ainet mitu korda päevas -
 • (G) Ääretunde pole - selle parameetri märkimine sunnib gpUntist paigutama selle aine tunnid keset päeva, vältides ääretunde
 • (D) Paaristund kohustuslik - see parameeter peaks olema aktiveeritud vaid äärmise vajaduse korral! Palun uuri enne selle märkimist artiklit Tunnid. Parameetri valik blokeerib paaristunnid selle aine jaoks! Seega paigutab gpUntis alati selle aine nädalatunnis nii mitmesse paaristundi kui vähegi võimalik - nt. 5 nädalatunniga matemaatika saaks 2 paaris ja 1 üksiku tunni ning 2 nädalatunniga geograafia 1 paaristunni.

Pea meeles, et täiendavalt tuleb teha määrang Tunnid ja paaristundide min / max väljas.

 • (E) Paaristunnid üle * vaheaegade - tavaliselt ei paiguta gpUntis paaristundi tunniplaani nii, et selle vahele jääks söögivahetund. Aga kui see osutub vajalikuks, siis märgi ära see parameeter!
 • (P) No Break supervision before / After


Leht Tunniplaan

 • Ainekabinet (lühinimi)- lubab määrata aine õpetamiseks olulise kabineti lühinime. Vaata ka (klassi)ruumid. On ka vaikimisi tabeli veerus. Ruum, kus läbi viiakse tuleks sisestada neile ainetele, mille toimumise eelduseks on teatud ruumi kasutamise võimalus. See tingimus töötab koos ruumide jaoks määratud ruumi kaalu tingimusega.
 • Pärastlõunaseid tunde nädalas - Määratakse, kui palju minimaalselt ja maksimaalselt võib aines olla pärastlõunaseid tunde. Minimaalne ja maksimaalne tundide arv, mida selle aine puhul võib tunniplaanis olla pärastlõunal. Ülejäänud nädalatunnid paigutatakse muidugi ennelõunasele ajale!

On range tingimus, s.o. seda gpUntis optimeerimisel ei riku! Sisesta pärastlõunaseid tunde nädala kohta (min , max) kui: Matemaatika 0,0 - ei tohi olla pärastlõunal ühtki tundi Bioloogia 0,1 - üks tund nädalas võib olla pärastlõunal Kodundus 2,2 – ei tohi olla tunde ennelõunal

 • Tunde nädalas - nädalatundide minimaalne ja maksimaalne arv, töötab vaid koos mooduliga [Planeerimine]]
 • Aine järgnevus õpetajale - Ainetundide järgnevus õpetajale ja klassile töötab koos Tunnid menüüst koostatud ainetundide järjestustega. Siia sisestatud numbrid 1 - 9 sunnivad gpUntist paigutama ained õpetajate tunniplaani nii, et sama numbriga ained paigutuvad järgnevatele ajaslottidele. Tähed A - F vastupidi väldivad sellist olukorda. Vaata palun ka artiklit ainete järgnevus.
 • Aine järgnevus klassidele - Ainetundide järgnevus õpetajale ja klassile töötab koos Tunnid menüüst koostatud ainetundide järjestustega. Siia sisestatud numbrid 1 - 9 sunnivad gpUntist paigutama ained klasside tunniplaani nii, et sama numbriga ained paigutuvad järgnevatele ajaslottidele. Tähed A - F vastupidi väldivad sellist olukorda. Vaata palun ka artiklit ainete järgnevus.Leht Väärtused ja leht Asendamine

 • Faktor

Ülejäänud näitajad leitakse automaatselt


Töötab koos mooduliga Asendused

 • Substitution availability (b)
 • No substitution (n)
 • Do not caount cancellations (z)