Baasandmed: Õpetajad

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Nimekirja esimene õpetaja ? peab alles jääma. Kasutatakse sellise olukorra lahendamiseks, kus ainetunni õpetajat ei ole veel teada.

Ka õpetajate jaoks on kohustuslik sisestada

 • unikaalne lühinimi ning
 • väga kasulik sisestada täisnimi. Kui nimelühendiks sobib õpetaja perenimi, siis täisnime väljas võiks olla nii ees- kui perenimi.

Oluline on mitte kustutada õpetajat, kelle nimi on ? sest see lisatakse neile tundidele, kuhu õpetajat ei ole määratud. Kõige olulisemad andmeväljad on toodud Baasandmete koondakna ja Õpetaja andmete sisendi akna tabelis. Täpsustada saab Õpetaja andmete sisendi kartoteegiaknas. Seal on valida kokku 8 lehe vahel, lehtede arvukus sõltub aktiveeritud moodulite arvust. Lehed on: Õpetaja; Tunniplaan; Väärtused; Pädevus; Weekly values; ValueCorrection; Asendamine; Break Supervisison.


Õpetaja ajanõuded

Õpetajate ajanõuded on tavaliselt tunniplaani koostamiseks eriti olulised. Ka gpUntis püüab tunde planeerida selliselt, et individuaalseid soove ja nõudmisi oleks arvesse võetud. Õpetajale ajanõude seadmiseks vali õpetaja ja vajuta <Ajanõue> Ajanoue.png. See on õpetajate jaoks jagatud kaheks: konkreetsed ja täpsustamata ajanõuded.

U2015 ajasoov.png

Konkreetsed ajanõuded Akna allosas olevasse ruudustikku sisesta konkreetsete päevade ja tundide kohta käivad ajanõuded. Näites ei taha õpetaja Erwin õpetada 1.tunni ajal ja peab saama õpetada esmaspäeval 2. – 5. tund.

Nädala kohta käivad ajanõuded Lisaks saab akna ülemises osas sisestada ajanõudeid, mis peaksid saama võimalikuks nädala jooksul, aga sobiva aja määrab gp-Untis tunniplaani optimeerimise käigus.

Õpetaja võib saada vaba päeva, vaba hommiku- või õhtupooliku või siis lihtsalt vaba pool päeva. Toodud näites Erwin PEAB saama 1 vaba pärastlõuna (-3) ja võiks saada 1 vaba hommiku (-2). Need ajanõuded LIITUVAD: Erwin PEAB saama 1 vaba pärastlõuna ja võiks saada 1 vaba hommiku, ei taha õpetada 1.tunni ajal ja peab saama õpetada esmaspäeval 2. – 5. tund.

NB! Jää ebamääraseks, kui vähegi võimalik!
NB! Kui vähegi võimalik, kasuta nädala kohta käivaid ajanõudeid. Kui õpetaja tahab näiteks vaba päeva, määrab gp-Untis selle päeva (või pool päeva) vastavalt kogu kooli ehk tunniplaani koostamise huvidele. Sel moel ei sea sa mittevajalikke piiranguid optimeerimisele ja sinu tunniplaan saab hulga parem.

Leht Õpetaja

 • Aunimetus - tiitel; nt. "Dr."
 • Eesnimi - kui see info on sisestatud kasutab gpUntis seda erinevates väljatrükkides
 • Personali nr. - väljatrükkides ja / või andmevahetuses nt. kohaliku omavalitsusega
 • Õpetaja staatus - nt. koolijuht; raamatukoguhoidja...
 • Osakonnad - komaga eraldatult sisesta siia oaskondade lühinimed, millega õpetaja seotud on; kasutatakse väljatrükkides ja moodulis osakondade tunniplaan

* e-posti aadress

 • telefoninumer
 • Mobiil - Õpetaja andmetesse on alates gp-Untis2007 lisandunud andmeväli “mobiili nr.”
 • Alias-nimi - vajadusel kasutamiseks analoogselt teiste alias nimedega, Vaata ka Baasandemd - Alias nimed
 • sünniaeg - ainult informatsiooniks ja näha väljatrükkides ja ekspordil
 • põhikoha kool - ainult informatsiooniks ja näha väljatrükkides ja ekspordil
 • tunnitasu
 • personalikood 2
 • external name
 • mees / naine - ainult informatsiooniks ja näha väljatrükkides ja ekspordil

Leht Tunniplaan

Õpetaja kohta saab sisestada soovituslikult, kui palju „auke“ ta nädalas oma tunniplaani vajab või nõuab ning kui palju tunde talle päevas peaks olema minimaalselt ja maksimaalselt planeeritud ja veel hulga muid asju.

 • Koduruum (lühinimi)- määrab õpetajale selle ruumi, kuhu ta kõige tõenäolisemalt oma ainetundidega paigutatakse.
 • Lõunavaheaeg Min, Max - individuaalse õpetaja lõunavaheaja kestvus tundides;
 • Õppetunde päevas Min, Max - Sisesta igale õpetajale tema poolt nõutud minimaalselt ja maksimaalselt päevas antavate tundide (kontakttundide) arv. Sisend „4,7“ tähendab, et õpetaja soovib õpetada mitte vähem kui 4 ja mitte rohkem kui 7 tundi iga päeva kohta, millal tal tuleb kooli tulla.


 • Vabad min, max - Sisesta sellesse veergu igale õpetajale “aukude arv” minimaalselt (nõuab) / maksimaalselt (soovib) nädalas. See võimaldab läheneda õpetajale individuaalselt, sest mõni tervitab vaba tundi kui võimalust veidi hinge tõmmata ja teine tahab jälle oma tunniplaani hoida nii kompaktsena kui võimalik. Sisend „0,2“ tähendab, et see õpetaja eelistab aukudeta tunniplaani, aga on nõus ka nädala kohta 2 vaba tunniga. Kaalumise aknas saab määrata selle tingimuse olulisust tunniplaani optimeerimisel.
NB! Kui ei ole märgitud väärtust, siis saad ILMA AUKUDETA tunniplaani!


 • Max järjest tundide arv - kui palju tunde saab õpetajale järjest tunniplaani paigutada
 • Viimane vahet. - koolides, kus tunnid kestavad kaua, võib olla vajalik määrata vahe viimase õhtuse tunni ja esimese hommikuse tunni vahel (et õpetajad ja õpilased jõuaksid üksteisest toibuda). Näide: koolis on kokku võimalik 11 tundi päevas. Õpetaja X annab esmaspäeval 9nda tunni. Kui "Viimane vahet." on saanud väärtuseks 4, siis saab tema järgmine tund olla mitte enne kui teisipäeval 3.tund (esmaspäeval tunnid 10 ja 11 ning teisipäeval tunnid 1 ja 2 jäävad puhkamiseks).
 • Teacher Optimisation Code
 • (M) Söögivah.tund='tühjad'- söögivaheaeg peaks olema käsitletud kui vaba tund. Kui see parameeter on valitud, optimeerimine kohtleb lõunavaheaega kui soovimatut vaba tundi ja püüab selle tegevusega täita.
 • (H) plaani 1 poolpäev/päevas - määrad sellega, et klassi tunnid tohivad toimuda AINULT kas ennelõunal või pärastlõunal iga päeva jaoks.
 • (Y) Hoia pool-päevade mustrit - aktiveeri see parameeter, kui tahad vältida, et gpUntis edasise tundide tunniplaani paiguatmise käigus lisaks õpetajale tunde ENNE juba paigutatud esimest tundi ja PEALE juba paigutatud viimast tundi iga päev.
NB! Et see parameeter omab väga suurt mõju optimeerimisele, ei tohiks seda kergekäeliselt kasutada ja enne selle sisse lülitamist peaks olema kindel, et tema toimimisest ikka on õigesti aru saadud!

Sisendite plokk: Eriliselt tähtis lubab igale üksikule õpetajale määrata erinevaid tunniplaani koostamise prioriteete.

 • (A) Pole auke - selle parameetri aktiveerimine teeb õpetajale aukudeta tunniplaani
 • (B) Söögivaheaeg - paneb gpUntise eriti tegelema sellele õpetajale lõunavaheaja korraldamisega
 • Max tunde päevas - muudab eriti tähtsaks õpetaja kohta sisestatud päeva tundide maksimaalarvu jälgmise tunniplaani koostades
 • (d) Max tundide järgn. - muudab eriti oluliseks poolpäevas üksteise järel paigutatud tundide arvukuse jälgimise.

Leht Väärtused

 • faktor
 • Nädalanorm
 • nädala max

Plan./aasta

 • Max aastas


Teised lehed

Leht Pädevus

Tabel õpetaja pädevuse leidmiseks tema poolt antavatest tundidest. Kas:

 • sisesta otse tabelisse (aine või ainegrupp, järk, tunde nädalas) või siis
 • käivita otsing "Õpetaja pädevus tundidest" mis otsib kas ained, ainegrupid või mõlemad.

Omab tähtsust moodulis Tunnijaotus ja koormused


Leht Weekly Values

avab eraldi aknasse õpetaaj koormused koolinädalate kaupa.


Leht Value Correction

lubab muuta teatud kuu tundide arvu väärtusi aruannetes

Leht Asendamine

Kasutatav koos mooduliga Asendamine; annab statistika asenduste arvukusest ja lubab sisestada aenduste planeerimisek solulisi parameetreid.

Leht Break Supervision

töötab koos mooduliga Vahetunni järelvalve; annab ülevaate iga õpetaja juba planeeritud koormusest korrapidamisel ja võimaldab määrata, mitu minutit just see õpetaja maksimlselt valmis valvama on.