Asenduste moodul

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Asenduste mooduli tegevuste kirjeldamiseks kasutatakse Untis 2014 versiooni, varasemates versioonides võivad mõned tegevused olla erinevalt vormistatud või puududa.
Uas1.png

Asendused on iga koolijuhi tööpäeva paratamatu osa, sest ikka on mõni õpetaja koolitusel ja keegi haigestub. Asendaja leidmisel peab arvestama, et:

 • asendaja peab olema asenduseks pädev - tundma ainet või tundma klassi;
 • asendustund peab sobima asendaja tunniplaani;
 • asendus võib toimuda ka tundide vahetamisega (eesti keele asemel matemaatika);
 • info asenduse kohta peab jõudma asjaosalisteni (õpetajad, õpilased, lapsevanemad) kiiresti ja sujuvalt;
 • mõne asenduse eest võib õpetajalt nõuda "trahvi" maksmist (mitte Eesti koolis);
 • asenduste kohta peab kogunema ülevaatlik statistika.

Kõigi nende asjaolude arvesse võtmist Untise asenduste moodul võimaldab.


Kokkuvõte 2014 versioonis tehtud muudatustest:

 • Asenduste tabelisse lisati veerg "Väärtused" mis lubab peale Moodulid > Asendused > Määratlused aknas tehtud käsitsi väärtuste lisamise lubamist anda asendustunnile õpetaja koormuste arvutuses erinevaid väärtusi,
 • Samuti nagu on võimalik määrata õpetajale "püsiv asendaja" on ka võimalik muuta ruumi asendusruum püsivaks.
 • Kui varasemates versioonides kaasati tunni toimumise ruum vahetusse automaatselt, siis alates Untis 2014 täpsustatakse ruumide vahetamine tundide vahetamise dialoogis.
 • väga põhjalikult tehti ümber asenduste statistika.


Asenduste mooduli avamine

Asenduste mooduli avab ikoon Untise peamises tööriistaribas (pildil punases raamis). Ikoon on näha ainult mooduli hankinud koolidele.

Asendused avanevad täiesti uues aknas, alates Untis 2014 on selle akna taust ja värviskeem pisut rohekamad kui tava-Untise sinine. Koos asenduste mooduli käivitamisega avatakse vastav menüüriba (pildid rohelises raaamis).


Puudumise sisestamine

NB! Asenduse eelduseks on puudumine - kui õpetaja, klass või klassiruum puuduvad, siis peab neid asendama. Kohal olevat õpetajat asendada ei saa.
NB! Puudumiste tabel näitab sellel kuupäeval kehtivaid puudumisi, milline on tabeli päises näha. Kui mõni puudumine on "kadunud" - muuda kuupäeva!
Uas2.png

Puudumise sisestamisega on seotud tegevused - puudumiste põhjuste klassifikaatori lisamine; sündmuste ning puudumiste faktide lisamine. Vajalikud ikoonid leiad asenduste ikoonirea algusest.

Uas3.png
Uas5.png
Uas4.png

Puudumiste põhjuste aknasse saad luua nimekirja neist klassi, klassiruumi ja õpetaja puudumiste põhjustest, mille kohta soovid hiljem kokkuvõtet saada. Siit saab ka määrata, millised põhjused kogutakse aruannetesse ja millised mitte.

Puudumine tuleb esmalt fikseerida, siis saab selle asendamisega tegeleda. Ikoon leidaub asenduste mooduli ikonniribal, pildidl punase joonega ümbritsetud. Aknas on kolm lehte - õpetajate puudumised, klasside puudumised ja klassiruumide puudumised. Kuupäeva saab valida akna ülaosast vüi iga puudumise alguse ja lõpu saab lisada otse tabelisse. Tuleb tähele panna, et puudumisi saab täpsustada ainetunni järjenubrit kasutades (nagu eKoolis), vaikimisi tekivad terve päeva puudumised (alates 1. kuni 8. tunnini).

Sündmused on tunniplaanivälised jutumid, mille korral tavapärane tunniplaan ei toimi ning mis tekitavad vajaduse asenduste järgi. Näiteks riigieksam, kus üks ruumidest (aula) ning hulk õpetajaid on hõivatud tavapäratu tegevusega. Lisaks võib olla vajadus paigutada ümber teiste klasside tunde. Sündmus kasutab puudumiste põhjuste klassifikaatorit. Ka sündmustele saab määrata, milliste tundide ajal see toimub.

NB! Sisestatud puudumised ja sündmused kajastuvad KOHE tunniplaanis. Kui avada puudujaks märgitud õpetaja tunniplaan, siis on tema selle päeva ainetunnid punase kirjaga ja läbi kriipsutatud.

Asendaja määramine

Asendusõpetaja või ruumi leidmiseks tuleb avada asenduste aken. Ikoon on joonisel märgitud punasega. Tabelis kuvatakse kõik teada olevad täna ja tulevikus toimuvate puudumistega seotud asendamist vajavad sündmused. Kuupäeva saab tabeli päisest ka minevikku muuta.


Asenduste tüübid

Uas6.png

Tabeli teises veerus on asendamist vajava tunni tüüp:

 • asendamine - tund tuleb asendada
 • ära jäetud - tundi ei asendata. Kas on ajatabelis vastav märkus või siis on klassi jaoks tegu esimese ja viimase tunniga sellel päeval.
 • järelvalve - õpetaja, kes oma tundi annab teises klassis hoiab silma ka asendataval tunnil
 • vabastamine - klass puudub, õpetaja on tunnist vaba

ja väga palju muid tüüpe....

Tüüp määratakse Untise poolt vastavalt kooli ajatabelile (Määratlused > Ajamaatriks) ja defineeritud asendustele. Kui avatud on asenduste moodul, siis saab siin määrata need ajad, millal toimuvad tunnid tuleb igal juhul asendada ja millal saab tunni ära jätta (esimene ja viimane tund).

Asenduste akna <Määratlused> ikoon (lilla raamiga) avab asenduste tüüpide loetelu ja lubab määrata, milliseid neist soovite oma kooli jaoks kuvada.

Asenduste tüüpide nimetusi ja värvilist tausta saab igaüks ise muuta:

 • Menüü <Moodulid> - valik <Asendajate planeerimine> - viimane menüüvalik <Määratlused>.
 • Avatakse asendusega seotud seadete aken, mille lehel <Värvid ja terminoloogia> saab veerus <Taust> määrata asenduse tüübi värvikoodi ning veerus <Nimetus> sisse trükkida uue nimetuse selle asenduse tüübi jaoks.
Uas7.png


Soovitus tunni vahetamiseks

Üks võimalik puuduva õpetaja või klassi probleemi lahendus on tõsta ära jääv tund mõnele teisele päevale. Vahetuste võimaluse ja arvu leiab <Asenduse soovitus> akna alumisest osast.

Vajutus pakutaval vahetusel avab tunniplaanid selle klassi ja õpetaja jaoks ning näitab pakutavat vahetust. Kui see on sobiv, saab vahetuse kinnitada.

Järelvalve

<Asenduse soovitus> akna asendusõpetaja valiku paan on kahel lehel - asenduste võimalused ja järelvalve pakkumine.

Järelvalveks pakutakse õpetajad, kes on samal ajal tunnis, märgitakse, kas keegi neist õpetab sama klassi või ainet. Tunniplaani veerus on märgitud see tund, mis järelvalvet nõuab ning sellele eelnev ja järgnev tund.

Kui järelvalvet tegev õpetaja on valitud, esitatakse lisaküsimus: kas kasutada seda õpetajat kuigi on teises klassis tunnis või muuta hoopis see õpetaja asendatavaks (asendada üks asendus teisega).


Tunni ära jätmine

Asenduste tabelis valida tunni rida ning vajutada punasel ristil ikoonireas - tund märgitakse ära jäänud tunniks.


Asendusõpetaja määramine

Valida <Asenduse soovitus> aknast asendusõpetajate nimekiri. Iga õpetaja kohta on näidatud tema asendust vajavale tunnile eelnevad ja järgnevad tunnid ning mis aines. Kui veergu "Tunniplaan" vedada laiemaks, siis kuvatakse sinna rohkem tunde.

Veerg "Tunni sobivus" näitab, mit tundi on asendust vajavast tunnis selle õpetaja järgmise tunniplaanis oleva tunnini. Viimases veerus näidatakse, kas see õpetaja õpetab sama klassi või ainet mis asendust vajab.


Asendustega seotud teated

Uas10.png

Kui asendajad on määratud, siis on järgmiseks ülesandeks tekitada väljund (väljatrükk, html fail kooli lehele, saata e-kirjaga või sms teatega. E-kiri ja sms teade eeldavad küll Info-Timetable mooduli olemasolu ja sms teade lisaks lepingut operaatoritega. Täpsemalt saab lugeda artiklist Asendusest teatamine

NB! Asenduste statistika muutus põhjalikult Untis 2014 versioonist alates.

Asenduste statistika

Uas8.png

Asenduste statistika muudeti Untis 2014 versioonis oluliselt, lisati dashboard sarnane graafilise ülevaate leht, mis annab koolijuhile kiire ülevaate asendustega seotud tegevustest oma koolis. Täpsemalt saab lugeda wiki artiklist Asenduste statistika.