Revision history of "Arhiivis olevate päevikute vaatamine"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:57, 13 January 2014Ene (Talk | contribs). . (3,606 bytes) (+3,606). . (Created page with "== Arhiivis olevate päevikute vaatamine == Arhiivis olevate päevikute vaatamise õigused: * koolijuht näeb kogu kooli päevikuid * õpetajad näevad oma kasutajaga seotud ...")