Arhiiv

From eKool wiki
Revision as of 15:58, 24 March 2008 by 10.0.1.200 (Talk)

Jump to: navigation, search


Arhiiv on koht eelmiste aastate päevikute säilitamiseks ja nendest aruannete tegemiseks. Eestis reguleerib kooli dokumentatsiooni HT ministri määrus «Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord» Nr.42 16.05.2007 (vaata ka artiklit kooli dokumendid).

Päevikutes olevat informatsiooni peab säilitama 5 aastat, sellega on juba kõige esimeste alustajate jaoks eKool olemas olnud kauem. Õppeaasta 2002/03 jooksvate hinnete ja tunnikirjelduste info võiks kustutada, aga niipea me seda teed veel ei lähe. Õpilasraamat peab säilima 75 aastat ja seda oleme soovitanud edasi pidada paberil, seda enam, et varasemate aastate infot ei ole ju ka eKoolis olemas.

Kõik varasemad aastad on arhiivis ja on kättesaaadvad kõigile rollidele nagu tavalised eKooli tegevused, aastate valikust otsimise ja kokkuvõtte aruannete koostamise kaudu.


Õppeaasta kandmine arhiivi

Oktoobris 2007 eemaldati aktiivsest baasist 3 õppeaasta info, see korrastati, muudeti struktuuri, viidi kokku kahe esimese eKoolis oleva ja juba arhiivis asuva õppeaastaga ning muudeti eKooli tarkvara. Seejärel tõsteti eelmiste õppeaastate info eKooli serverisse tagasi. Järgmistel õppeaastatel hakkab eelmise aasta arhiivi kandmine toimuma järgmiselt:

  1. kool otsustab, et tema eelmine õppeaasta on nende poolt valmis ja lõpetatud;
  2. kool märgib, et soovib oma infot kanda arhiivi;
  3. mingi aja pärast (näiteks laupäeva öösel vastu pühapäeva) on eKooli töös vajaliku pikkusega paus (arhiivi kirjeid ei saa aktiivsest baasist välja korjata, kui samal ajal toimub sellesama baasi kasutamine); kõigi seda soovinud koolide eelmine õppeaasta tõstetakse arhiivi;
  4. kool saab oma vanad õppeaastad edasi kätte kui arhiivis asuvad.

Kui kool viivitab liiga kaua oma arhiivi kandmise otsusega, on võimalik teatud surve avaldamine.

Arhiiv õpilasele ja lapsevanemale

Õpilased ja lapsevanemad said lõpuks ometi võimaluse näha oma eelmiste aastate hinnetelehti ja õpinguraamatuid. Ja seda hoolimata sellest, millises koolis nad sel ajal õppisid.

Hinnetelehed:

avanevad samast menüüpunktist, kus saab ka jooksva aasta hinnetelehti. Tuleb vahetada õppeaasta ja uurida seejärel arhiivi.

Opilarhiiv.png

Õpinguraamatud näitab nüüd ka eelmiste õppeaastate informatsiooni, vahetus käib samamoodi, õppeaasta vahetuse filtri kaudu.

Eelmiste õppeaastate kohta ei näe infot Tunniplaani, Koduste ülesannete, Foorumite ja Seadete juures. Eelmiste aastate koduseid ülesandeid näeb Tunnikirjelduste alt hinnetelehe aknast.

Arhiiv õpetajale

Õpetaja jaoks on kõige olulisem muutus, et eelmiste aastate päevikud on ainult lugemiseks; sinna kantud hindeid ja puudumisi ei ole enam võimalik muuta. Koondhinnete muutmise võimalus on küll alles, aga selleks peab õpetaja pöörduma kooli eKooli administraatori poole. Miks? Sest eelmiste õppeaastate hinnete muutmine on enakie koolide jaoks erandlik tegevus ja tavaliselt koolis juhtkonna poolt kontrollitud. Erandiks on siin kutsekoolid, kus reeglina on õpilastel võimalik parandada ka eelmistel aastatel saadud puudulikke kursusehindeid.

Õpetaja saab vaadata oma eelmiste aastate päevikuid ning tunnikirjeldusi ning teha päevikute ja oma koormuse aruandeid. Aasta vahetus käib nagu seni õppeaasta filtri kaudu.

Arhiiv klassijuhatajale

Klassijuhataja saab nüüd vaadata oma tänase klassi õpilaste eelmiste õppeaastate päevikuid. Täna realiseeritud neid õpilasi sisaldavate päevikute väljanoppimine ei ole rahuldav. Loomulikult kuvatakse igas klassis vaid seal siis õppinud tänasesse klassi kuulunud õpilaste read. Soov on realiseerida ainepõhine info välja otsimine; valides õppeaasta 2004/05 ja 3.veerand ja matemaatika saab klassijuhataja ilma kuupäevadeta tabelisse oma tänase klassi õpilaste hinded ja puudumised matemaatikas 3.veerandil, kuigi tol õppeaastal nad õppisid 7a, 7b ja 8a klassis. Hinde detailvaade avab tollase klassi, õpetaja, hinde saamise kuupäeva ja tunni sisu.


Sarnaselt on juba realiseeritud õpinguraamatud. Klassijuhataja ei saa lisada ega muuta eelmiste aastate hoolsuse ja käitumise hindeid; näeb lõpuhinnete tabelit; näeb koondhindeid aastate ja veerandite kaupa (hoolimata sellest, millises klassis lapsed sel hetkel õppisid); õpilase õpinguraamatut. Ei saa lisada ega muuta õppenõukogu otsust.

Arhkljuh.png

Eelmiste aastate kohta saab klassijuhataja teha järgmisi aruandeid:

Eelmised aastad ei ole kasutatavad Tunniplaani, Puudumiste päeviku, Õpilaste andmete, Foorumi ja Seadete menüüdest.

Arhiiv koolijuhile

Koolijuht saab jätkata erinevate õppeaastate kohta käivate päringute tegemist sarnaselt senisele. Igal pool, kus aastate filter on olemas, saab sealt teha valiku ja käivitub andmete otsimine arhiivist.

Kontrolltööde plaan ja puudumiste päevik on saadaval vaid käesoleva õppeaasta kohta. Küll saab eelmiste aastate kohta teha puudumiste päeviku aruannet (klassijuhataja ja administraatori rollis).

Arhiiviaastatse teevad otsingut operatiivsed, hetkeseisu kajastavad aruanded:

  • Puudumiste aruanne - klasside kaupa puudumiste kokkuvõte koolijuhi poolt määratud ajavahemikus ja õppeaastal
  • Hinnetelehed - eKooli mitte kasutavate vanemate tarvis välja trükitav jooksvate hinnete ja märkuste aruanne, ka eelmiste õppeaastate kohta.

Eelmiste aastate kohta saab koostada järgmisi veerandit või aastat kokku võtvad aruanded:

Arhiiv eKooli haldurile

Administraator saab juurde võimaluse vaadata eelmistel õppeaastatel kehtinud püsiandmeid, seoseid, nimekirju, mis kokkuvõttes hõlbustab "vanade" päevikute info mõistmist.

NB! Kogu jooksva aastaga seotud info kantakse arhiivi koos päevikutega ja on pärast seda vaid vaadatav, mitte enam muudetav. Laheneb üks senine valupunkt: muutus püsiandmetes või Nimekirjades ei mõjuta enam arhiivis olevaid eelmiste aastate päevikuid!

Haldurile lisandub õppeaasta filter püsiandmete ja nimekirjade menüüdele. Seega saab võimalikuks vaadata, millised hinded / puudumised / perioodid olid defineeritud erinevatel aastatel, sorteerida nimekirju aastate järgi.


Püsiandmed Muuta ja lisada saab vaid jooksva õppeaasta püsiandmeid; filtrist aastat vahetades saab vaadata eelmistel aastatel kehtinud klassifikaatoreid, aga neid muuta ei ole võimalik.

Olulisim ja kaua oodatud erinevus on perioodide tabeli õppeaastate alusel filtreerimine. 2007/08 õppeaastal ei ole mingit erinevust püsiandmete vahel erinevatel õppeaastatel, arhiivi sai koopia hetkel kehtivatest määrangutest.

NB! Kui kool on aasta kandnud arhiivi, on võimalik teha muutusi püsiandmetes. Kuni arhiivi kandmiseni kandub muudatus kõigisse päevikutesse.

Kasutajad Kasutajate menüüs aasta filtrit ei ole, kasutajad on alati vaadatavad hetkel kehtiva seisuga. Eelmiste aastate kasutajate rolle ja õigusi arhiivi ei kanta ja neid uurida ei saa.

Nimekirjad Kõik nimekirjad on filtreeritavad konkreetse aasta järgi. Muutus nimekirjas ei kandu arhiivis olevate aastate päevikutesse.

Õpilased - endiselt kõigi selles koolis õppinud õpilaste register;

Õpetajad - on nüüd võimalik õpetaja nime muutmine, arhiivi päevikutes see muutus ei kajastu.

Lapsevanemad - lapsevanemate nimekiri; lapsevanema nime muutmisel muudatus arhiivis olevates aastates ei kajastu.

Ained - on põhimõtteliselt võimalik kustutada antud õppeaastal mitte seotud ained; arhiivi aastatesse jäävad alles.

Õpperühmade moodustamine on võimalik vaadata eelmiste aastate õpperühmade koosseise ja lõpupäevikuid. Muutusi neis teha ei saa. Päevikuid ja õppekavu tänase seisuga arhiivis ei ole.

Seosed Eelmistel aastatel kehtinud seosed on otsitavad ja vaadatavad; muutusi loomulikult sinna teha ei saa.

Tunniplaan ja Foorumid On edasi reaalajalised, arhiivi ei kanta ja aastate järgi filtreerida ei saa.

Halduri aruanded Arhiivi ehk siis õppeaastat vahetava filtri said külge veerandit või aastat kokku võtvad aruanded:

  • Õpinguraamatu aruanne - ainult administraatoril olev aruanne, kus saab näha õpilaset ja veerandite kaupa kõiki koondhindeid koos kommentaaridega. Erinevatel aastatel.


Hinnete muutmine arhiivis

Kuni sellele tegevusele "õige" koha leidmiseni on hinded muutmiseks kättesaadavad eKooli administraatorile Aruannete menüüst.

Halduri aruannete seas on Õpinguraamatu aruanne - õpilasraamatu sarnane koondhinnete tabel õpilaste kaupa erinevatel õppeaastatel. Hinde muutmiseks otsida vajalik õppeaasta, periood ja õpilane ning seejärel vajutada hiirega hindel.

Arhiivparandus.png

saab lisada selgituse hinde parandamise põhjusele. Salvesta kannab hinde arhiivibaasi.

Seejärel tuleb õpilase hinded uuesti laadida.


Tabel all olev nupp avab selle õpilase hinnete parandamise logi

Arhiivlogi.png