Arenguvestlused

From eKool wiki
Revision as of 12:53, 23 November 2012 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
NB! Arenguvestluste mooduli valmimist toetas Euroopa Liit
Kaksiklogo.png
Avv1.png

Arenguvestlus on õpetaja, õpilase ja lapsevanema vaheline usalduslik vestlus, mille eesmärk on koostöö lapse arendamiseks. Enne arenguvestlust koostatakse küsimustik. Lapsevanemale ja õpilasele saadetakse kutse ja küsimustiku eeltäidetavad küsimused, et neid vestlusest informeerida ja mahukamad või pikemat analüüsi nõudvad vastused kodus ette valmistada. Küsimustik on vestluse selgroog, aga ei tohiks dikteerida vestluse käiku.

Vestluse alguses sisestatakse osalejad; vaadatakse üle eelmisel arenguvestlusel seatud eesmärgid ning vastatakse küsimustele. Vestluse lõpul vaadatakse üle nädala ajakava ning lepitakse kokku õpilasele seatavad eesmärgid järgmiseks perioodiks. Vestluse tulemusena koostatakse kirjalik kokkuvõte ehk protokoll, millest on hea lähtuda järgmisel arenguvestlusel. Eraldi tuleb rõhutada protokolli (nagu kogu arenguvestluse) konfidentsiaalsust - iga protokolli avamine logitakse!

Tegevused:

Arenguvestlus toimub nelja rolli koostöös:

  • õpetaja (klassijuhataja)
Avv2.png

Soovitused arenguvestluse mooduli rakendamiseks ja arenguvestluse koolituseks

Arenguvestluse näidisküsimustikud leiad siit!