Revision history of "Ainenimed"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 20:37, 9 November 2010Ene (Talk | contribs). . (2,149 bytes) (+2,149). . (New page: category: eKool3.0 {{panetahele|sisu= koos õppekava mõistete sisse toomisega on mitmekesistunud ainete valikute koht ja kuna erinevates aruannetes on vaja kasutada erinevas kohas a...)