Ainekaardid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Vaata videojuhendit: Ainekaardid õpetajatele ja lapsevanematele


Mis on ainekaardid?

NB! eKooli kooli õppekava ja ainekavade (kursuste ainekaartide) sisestamisel on võimalik täita uuenenud Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses ja Riiklikes õppekavades seatud tingimusi.
Oppekavad.png

Põhikooli ja gümnaasiumi seadus ütleb, et:

§ 55. Õpilase ja vanema teavitamine

(3) Õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest teavitatakse õpilast õppeveerandi või kursuse algul. Kool loob statsionaarses õppes õppivate õpilaste vanematele võimalused sellekohase teabega tutvumiseks.

Nüüd on eKool võimalus kooli õppekava ja selle täitmiseks planeeritud tegevusi õpilaste ja vanemateni viia. Selleks on eKoolis nüüd iga päeviku alusena kohustuslik lisada õppekava ja selle ainekavad (kursuste ainekaardid). Õpilaste ja lapsevanemate jaoks on õpetaja päevikusse kantud tunnikirjeldused seotud ainekaardiga.


Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava: § 27. Kooliõppekava ülesehitus

(1) Kooliõppekavas on üldosa ja ainekavad. Mitme õppekeelega koolis on üks kooliõppekava.

NB! * Õppekava kirjeldab, kuidas Sinu koolis õpitakse ja milliseid aineid / kursuseid iga õppekava raames õpetatakse.
 • Aine õppekavas koondab kooli juhtkonna poolt seatud kursuse / aine õpetamise üldisi eesmärke ja õppekava kokkuvõttes hindamise võimalust ja viise.
 • Iga kursuse klassijärgus õpetatava aine kohta koostatakse ainekaart, seal seatud saavutatavad pädevused kantakse koos õpilase koondhinde ja õpetaja kommentaariga õpilase õpitulemuste kaardile.
Oppekava.png

Õppekavad

Igal koolil on vähemalt üks õppekava; reeglina on gümnaasiumi ja põhikooli osal eraldi õppekavad. eKooli lisatud õppekavad peaksid vastama iga kooli õppekava(de) üldisele struktuurile ja arvule. Arvestama peaks, et õpilane asub õppima õppekavale ja läbib selle klassist klassi liikudes.

Kooli õppekava on väga mahukas dokument. Seetõttu näeme ette selle kirjeldusse eKoolis lubada viiteid teistele veebis asuvatele dokumentidele mis sialdavad õppekava üldosa. eKoolis võiks olla nähtav kooli õppekava(de) üldosa(de) väga lühike kokkuvõte.


Õppekavas õpitavate ainete lisamine

NB! Kutsekoolide jaoks on iga õppekava aine riikliku moodulõppekava moodul; lisaks defineerivad nad üldhariduslikud ained (kui vastav eriala neid õpib).

Järgnevalt valid õppekava ained - milliseid aineid (Sinu koolis defineeritud ainete hulgast) selles õppekavas õpitakse.

Iga aine kohta saab sisestada nimetuse - selle aine nimetus selles õppekavas. Nii võib olla aineks "matemaatika", aga gümnaasiumi õppekavasse lisatud 2 erinevat matemaatika ainet: "kitsas matemaatika" ja "laiendatud matemaatika". Ja mõlema aine alla loeteletud erienavd kursused.

Iga aine kohta saab ka määrata, kas selles aines tekib lõpuhinne: aine hinne õppekavas; kooliastmehinne gümnaasiumide jaoks; mooduli hinne kutsekoolide jaoks. Kui sellise hinde lisamine on valitud, siis saab määrata, kas kõik kursused selles aines on võrdse kaaluga või lisab eKool hinnete kaalumise tegevuse; ning lisada lühijuhendi õpetajatele hindamise kohta.

Ainekaartide lisamine

Ainekava.png

Gümnaasiumi kursuse ainekaart või põhikooli klassi ainekava lehel antakse plaan selle aine õpetamiseks selles klassis või sellel kursusel. Siin antud lühikokkuvõte aine õpetamisest ja läbitud teemadest kantakse üle õpilasele koos kursuse lõpuhinde või aine aastahindega.

Igale ainekaardile saab määrata õpetaja, kes selle eest edaspidi hoolt kannab - vastutab seal oleva info õigsuse eest. Korraga tegeleb iga ainekaardiga 1 õpetaja. Uue vastutaja lisamisega kaotab senine haldaja oma õigused.

Ainekaardi kohustuslikud osad on:

 • ainekaardi (kursuse) nimetus. Põhikoolis võiks siin olla näidatud aine ja klass; gümnaasiumis on juba RÕKis paljude ainete kursustel neid sisuliselt eristavad nimetused.
 • klass, kus seda õpetatakse - see väli kaotab mõne aja pärast oma kohustuslikkuse
 • maht tundides - põhikoolis aine tundide arv õppeaastas; gümnaasiumis on kursuse pikkus ette nähtud 35 tundi. Siin näidatud tundide arv on planeeritud tunnid - tegelikkuses võib õpetaja sellel ainekaardil põhinevasse päevikusse sisse kanda rohkem või vähem tunde.
 • hindamise viisid ja kasutatavad hindeskeemid. Kui kaardil ei ole hindamist defineeritud, siis sellel kursusel põhinevasse päevikusse hindeid sisse kanda ei saa.

Ainekaardile saab lisaks kirjutada:

 • vastutava õpetaja
 • Aine õpetamise eesmärgid
 • Kursuse jooksul käsitletavad teemad - õpetatava aine sisu
 • õpilaste poolt saadud pädevused
NB! SOOVITUS: võtke end kokku ja kirjutage lühidalt! Inimesed suudavad ekraanilt lugeda hulga lühemaid tekste kui paberilt, seega peaks siin olema esitatud aine õpetamise lühikokkuvõte!
 • integratsiooni teiste ainetega - valida aine ja kursus ning märkida ära see konkreetne tegevus, milles integratsioon seisneb. Integreerimise tegevusi saab olla mitu ja nad on näha mõlemal ainekaardil.


Ainekaart õpilasele / lapsevanemale

Vanemakava.png

Õpilased ja lapsevanemad näevad ainekaarte õppekavade järgi grupeeritult ja kolmes erinevas vaates:

 • kooli ainekaardid kui ma ei ole eKooli loginud - kooli avalik, kõigile nähtav õppekava sisaldab õppekava ainete nimekirja ja iga aine kohta kirjutatud üldosa.
 • minu kooli teiste õppekavade ainekaardid - kooli teiste õppekavade jaoks näeb õpilane / lapsevanem jaotust aineteks ja iga aine alla kirjaldatud kursuste kaarte ning ainekavasid.
 • minu (minu lapse) ainekaardid - lapse nimi on õppekava juures näidatud; kui vanema õpib samas koolis mitu last, siis on igaühe jaoks avatud eraldi õppekava. On näha kõik selle õppekava ained ja kursused; lisaks saab vaadata just praegu toimuvate ja lapse päevikute aluseks olevate kursuste tunnikirjeldusi.

Ainekaart koolijuhile / õpetajale

Kooli juhtkond ja õpetajad näevad oma kooli ainekaarte õppekavade järgi grupeerituna. Igas õppekavas näevad nad jaotust aineteks ja aine alla kirjeldatud kursuste kaarte ja ainekavasid.

KUi õpetaja avab ainekaardi, mille eest vastutaja ta on, siis näeb ta akna üleval paremas servas linki <Muuda> mis avab ainekaardi muutmise akna.

Kooli juhtkonna rollis kasutaja näeb linki <Muuda> õppekavade akna kohal ja seda vajutades avatakse administraatoriga sarnane õppekavade lisamise / täiendamise aken.