Ainekaardi täitmine

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Ainekaardil määrad, kuidas igas päevikus saab hindeid panna ning lood struktuuri hinnete kokkuvõteteks.
Akaart1.png
Akaart2.png
Muuhinne1.png
Akaart4.png

Ainekaardid leiad õppekavade lehelt õppekava ainete alt. Kui aine avada, siis on näha selle aine ainekaardid, iga kaardi (kursuse) kohta on näha sellel määratud hindamise viisid.Ainekaarti avades näed sellele kantud infot; <Muuda> link avab muutmise lehe.


Kaardi esimeses osas on:

 • ainekaardi nimetus
 • millisele klassile on see kursus planeeritud. See klassi määratlus on küll kohustuslik, aga ei sega kaardi kasutamist teiste klasside õppetöös. Näiteks gümnaasiumi õppekavas peaks valikkursustele küll ühe klassiastme valima, aga see ei sega teiste klasside õpilasi päevikus olemast ega aja sassi nende saadud hinnete arvestust.
 • kursuse maht tundides
 • vastutava õpetaja nimi (valik kooli õpetajate hulgast). Igal ainekaardil on ainult 1 vastutaja; õpetaja näeb "oma" kaarte kui avab kooli lehel õppekavade sektsioonist selle kaardi - tal on seal näha link "Muuda".


Järgneb ainekursust kirjeldav osa:

 • kursuse eesmärgi selgitus(Miks me seda õpetame?)
 • aine sisu (Mida me tundide jooskul teeme?)
 • saavutatavad pädevused (Milliseid oskusi õpilased saavad?)


Ainekaardi alumises osas on kaks jaotust: hindamine ja integratsioon. Hindamise märkimisel tehtud valikud kajastuvad kõigis selle ainekaardiga seotud päevikutes! Juba neisse päevikutesse sisse kantud info jääb muutmata, aga kõik uued kanded järgivad ainekaardis seatud reegleid:

 • milliseid hindeid saab päevikusse kanda: tunnihindeid, kontrolltöö hindeid, perioodihindeid, aastahindeid, eksamihindeid, teist tüüpi kokkuvõtvad hinded (uurimistöö, loovtöö, suvetöö, hindeline arvestus vms).
 • millist hindeskeemi iga hindetüübi jaoks kasutatakse.


Integratsiooni osas tuleb lisada kõik aineid integreerivad tegevused, ainete vahelised projektid eraldi. Iga projekti jaoks valite:

 • aine, millega integratsioon toimub
 • ainekaardi, millele see integreeriv tegevus samamoodi tekib
 • kirjelduse, milles integratsioon seisneb.