Õppekava ja ainekaardid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Oppekavad.png

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava: § 27. Kooliõppekava ülesehitus

(1) Kooliõppekavas on üldosa ja ainekavad. Mitme õppekeelega koolis on üks kooliõppekava.

(2) Kooliõppekava üldosa aluseks on järgmised kokkulepped: 1) kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted; 2) õppesuun(a)d; 3) läbivad teemad, nende käsitlemise põhimõtted; 4) traditsioonilise aineõppe, perioodõppe või klassideta kursusõppe rakendamine; 5) kooli tunnijaotusplaan klassiti; 6) valikainete (valikkursuste) loendid ja valimise põhimõtted; 7) vene või muu õppekeelega koolis/klassis eesti keeles õpetatavad ained; 8) ülekooliliste, koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted; 9) hindamise korraldus; 10) nõuded õpetaja töökavale; 11) õpilaste nõustamine, õpiabi osutamine; 12) kooliõppekava uuendamise ja täiendamise kord.

(3) Igal õppesuunal on oma ainekavad, välja arvatud sama sisu ja mahuga õppeainete kavad, mis on ühised.

(4) Ainekavades esitatakse klassiti: 1) aine õppe-eesmärgid; 2) õppesisu, sh õppekava läbivate teemade käsitlemine, integratsioonivõimalused teiste õppeainetega, ainealased, ainetevahelised, klassidevahelised, ülekoolilised projektid ning pikemaajalised koolidevahelised projektid; 3) õpitulemused; 4) kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid.

(5) Gümnaasiumi ainekavad koostatakse kursustena. Kursuse pikkus on 35 tundi."

NB! * Õppekava kirjeldab, kuidas Sinu koolis õpitakse ja milliseid aineid / kursuseid iga õppekava raames õpetatakse.
 • Ainekaart koondab kooli juhtkonna poolt seatud kursuse / aine õpetamise üldisi eesmärke, saavutatavaid pädevusi ja hindamise tüüpe.
 • Iga põhikooli klassis õpetatava aine kohta koostatakse ainekaart, seal seatud saavutatavad pädevused kantakse koos õpilase koondhinde ja õpetaja kommentaariga õpilase õpimappi.
 • Iga gümnaasiumi kursuse kohta koostatakse ainekaart, kus kirjeldatakse kursuse eesmärke, saavutatavaid pädevusi.
Okava11.png

Õppekavade lisamine

 • vali <Õppekavad> - avatakse õppekavade ja ainete kaupa koolis koostatud ainekaardid.
 • ava õppekava (või lisa lingist <Menüü> avatavast menüüst uus õppekava), et:
  • muuta või sisse kanda õppekava nimetust,
  • õppekava üldosa ehk kirjelduse teksti;
  • kuidas toimub õppimine (perioodides, kursustena)
  • millistes klassiastmetes seda õpetakse ja
  • millisele riikliku õppekava tüübile see õppekava vastab. Valikus on riiklik õppekava (RÕK) põhikoolile ja gümnaasiumile; lihtsustatud õppekava (LÕK), toimetuleku õppekava (TÕK) ja individuaalne õppekava (IÕK). Kui õppekava tüübi valik jääb avatuks, siis õppekavaga riikliku õppekava ianeid ei seota.
  • avaldamiseks vajuta <Salvesta> - tehtud muudatused kajastuvad kohe Sinu kooli avalikul lehel eKoolis.


Õppekavas õpitavate ainete lisamine

NB! Kutsekoolide jaoks on iga õppekava aine riikliku moodulõppekava moodul; lisaks defineerivad nad üldhariduslikud ained (kui vastav eriala neid õpib).
Okava21.png

Järgnevalt valid õppekava ained - milliseid aineid (Sinu koolis defineeritud ainete hulgast) selles õppekavas õpitakse:

 • vajuta <Lisa aine> (muutmiseks ja ainesse kuuluvate kursuste avamiseks vajuta aine nimetusel)
 • sisesta aine nimetus selles konkreetses õppekavas
 • vali aine (ainete loetelust)
 • vali kas selle õppekava ainega on seotud riikliku õppekava aineid. Tasub tähele panna:
  • ained ilmuvad vastavalt õppekavale tervikuna valitud riikliku õppekava tüübist
 • sisesta aine üldosa kirjeldus (selles õppekavas)
 • vali, kas selles aines lisatakse lõpuhinne ja kas selles aines õpitud kursused on kõik võrdse kaaluaga VÕI kuidas kursuste kaalumine nende väljapanekuks toimub
 • avaldamiseks vajuta <Salvesta> - tehtud muudatused kajastuvad kohe Sinu kooli avalikul lehel eKoolis
NB! * Seotud riikliku õppekava ained on oluline määrata kui soovitakse andmeid eKoolist eksportida EHISesse.
 • Valikainete puhul tuleb valida seotud aineks "Kooli valikaine".
 • Riiklikus õppekavas olevad valikained tuleb samamoodi valida klassifikaatorist.

Ainekaardid põhikoolis

Okava3.png

Viimase õppekava kirjeldava sammuna saad iga aines õpitava kursuse (aine õpetamine klassis) kohta täita ainekaardi:

 • vajuta <+ Lisa uus kursus>
 • sisesta kursuse nimetus (näiteks Ajalugu (8.kl); Kunst (2. klass); matemaatika (5.klass) )
 • sisesta klassijärk, kes seda kursust õpib
 • sisesta kursuse planeeritud maht tundides õppeaastas
 • vali kasutatavad hindetüübid ja nende hindamiseks kasutatavad hindeskeemid
 • sisestada aine õpetamise eesmärgid, saavutatavad pädevused,
 • soovi korral saad lisada teiste ainetega koostöös tehtavaid tegevusi
 • iga ainekaardi avaldamiseks vajuta <Salvesta> - tehtud muudatused kajastuvad kohe Sinu kooli avalikul lehel eKoolis

Ainekaardid gümnaasiumis

Gümnaasiumis koostatakse ainekaart iga kursuse kohta. seega tuleb iga aines õpitava kursuse kohta täita ainekaart:

 • vajuta <+ Lisa uus kursus>
 • sisesta kursuse nimetus (näiteks Muusika III kursus; Stereomeetria; Meedia ja mõjutamine)
 • sisesta klass, kes seda kursust õpib
 • sisesta kursuse planeeritud maht tundides (35 tundi)
 • vali kasutatavad hindetüübid ja nende hindamiseks kasutatavad hindeskeemid; kursustes õppides on võimalik lisada ainult kursusehinne, perioodihindeid valikusse ei pakuta.
 • sisestada aine õpetamise eesmärgid, saavutatavad pädevused,
 • soovi korral saad lisada teiste ainetega koostöös tehtavaid tegevusi
 • iga ainekaardi avaldamiseks vajuta <Salvesta> - tehtud muudatused kajastuvad kohe Sinu kooli avalikul lehel eKoolis
NB! Ainekaart avatakse vastavalt Sinu rollile koolis. Seda saab muuta kooli juhtkonna või administraatori õigustes eKooli kasutaja.