Revision history of "Õpetaja töökava aruanne"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:11, 6 July 2017Ene (Talk | contribs). . (830 bytes) (+830). . (Created page with " {{panetahele|sisu=Õpetaja töökava ei ole vaja kooli juhtkonnale üle vaatamiseks esitada - kooli päevikutega jagatud töökavad on õppejuhile aruandest leitavad ja avata...")