Õpetaja ainekaardid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Oppekavad.png

Vaata videojuhendit: Ainekaardid õpetajatele ja lapsevanematele


Mis on ainekaardid?

NB! eKooli kooli õppekava ja ainekavade (kursuste ainekaartide) sisestamisel on võimalik täita uuenenud Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses ja Riiklikes õppekavades seatud tingimusi.


§ 55. Õpilase ja vanema teavitamine

(3) Õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest teavitatakse õpilast õppeveerandi või kursuse algul. Kool loob statsionaarses õppes õppivate õpilaste vanematele võimalused sellekohase teabega tutvumiseks.

Nüüd on eKool võimalus kooli õppekava ja selle täitmiseks planeeritud tegevusi õpilaste ja vanemateni viia. Selleks on eKoolis nüüd iga päeviku alusena kohustuslik lisada õppekava ja selle ainekavad (kursuste ainekaardid). Õpilaste ja lapsevanemate jaoks on õpetaja päevikusse kantud tunnikirjeldused seotud ainekaardiga.

Oppekava.png

Õppekavad

Igal koolil on vähemalt üks õppekava; reeglina on gümnaasiumi ja põhikooli osal eraldi õppekavad. eKooli lisatud õppekavad peaksid vastama iga kooli õppekava(de) üldisele struktuurile ja arvule. Arvestama peaks, et õpilane asub õppima õppekavale ja läbib selle klassist klassi liikudes.

Lisaks võib vaadata: Põhikooli ja gümnaasiumi ainekaardid ja päevikud; loe uute õppekavade rakendamisest:

Ainekaartide täiendamine

Gümnaasiumi kursuse ainekaart või põhikooli klassi ainekava lehel antakse plaan selle aine õpetamiseks selles klassis või sellel kursusel. Siin antud lühikokkuvõte aine õpetamisest ja läbitud teemadest kantakse üle õpilasele koos kursuse lõpuhinde või aine aastahindega.

Igale ainekaardile saab määrata õpetaja, kes selle eest edaspidi hoolt kannab - vastutab seal oleva info õigsuse eest. Korraga tegeleb iga ainekaardiga 1 õpetaja. Uue vastutaja lisamisega kaotab senine haldaja oma õigused.

Ainekaardi kohustuslikud osad on:

 • ainekaardi (kursuse) nimetus. Põhikoolis võiks siin olla näidatud aine ja klass; gümnaasiumis on juba RÕKis paljude ainete kursustel neid sisuliselt eristavad nimetused.
 • klass, kus seda õpetatakse - see väli kaotab mõne aja pärast oma kohustuslikkuse
 • maht tundides - põhikoolis aine tundide arv õppeaastas; gümnaasiumis on kursuse pikkus ette nähtud 35 tundi. Siin näidatud tundide arv on planeeritud tunnid - tegelikkuses võib õpetaja sellel ainekaardil põhinevasse päevikusse sisse kanda rohkem või vähem tunde.
 • hindamise viisid ja kasutatavad hindeskeemid. Kui kaardil ei ole hindamist defineeritud, siis sellel kursusel põhinevasse päevikusse hindeid sisse kanda ei saa.

Ainekaardile saab lisaks kirjutada:

 • vastutava õpetaja
 • Aine õpetamise eesmärgid
 • Kursuse jooksul käsitletavad teemad - õpetatava aine sisu
 • õpilaste poolt saadud pädevused
NB! SOOVITUS: võtke end kokku ja kirjutage lühidalt! Inimesed suudavad ekraanilt lugeda hulga lühemaid tekste kui paberilt, seega peaks siin olema esitatud aine õpetamise lühikokkuvõte!
 • integratsiooni teiste ainetega - valida aine ja kursus ning märkida ära see konkreetne tegevus, milles integratsioon seisneb. Integreerimise tegevusi saab olla mitu ja nad on näha mõlemal ainekaardil.


Ainekaart õpilasele / lapsevanemale

Vanemakava.png

Õpilased ja lapsevanemad näevad ainekaarte õppekavade järgi grupeeritult ja kolmes erinevas vaates:

 • kooli ainekaardid kui ma ei ole eKooli loginud - kooli avalik, kõigile nähtav õppekava sisaldab õppekava ainete nimekirja ja iga aine kohta kirjutatud üldosa.
 • minu kooli teiste õppekavade ainekaardid - kooli teiste õppekavade jaoks näeb õpilane / lapsevanem jaotust aineteks ja iga aine alla kirjaldatud kursuste kaarte ning ainekavasid.
 • minu (minu lapse) ainekaardid - lapse nimi on õppekava juures näidatud; kui vanema õpib samas koolis mitu last, siis on igaühe jaoks avatud eraldi õppekava. On näha kõik selle õppekava ained ja kursused; lisaks saab vaadata just praegu toimuvate ja lapse päevikute aluseks olevate kursuste tunnikirjeldusi.

Ainekaart koolijuhile / õpetajale

Kooli juhtkond ja õpetajad näevad oma kooli ainekaarte õppekavade järgi grupeerituna. Igas õppekavas näevad nad jaotust aineteks ja aine alla kirjeldatud kursuste kaarte ja ainekavasid.

KUi õpetaja avab ainekaardi, mille eest vastutaja ta on, siis näeb ta akna üleval paremas servas linki <Muuda> mis avab ainekaardi muutmise akna.

Kooli juhtkonna rollis kasutaja näeb linki <Muuda> õppekavade akna kohal ja seda vajutades avatakse administraatoriga sarnane õppekavade lisamise / täiendamise aken.