Uuenduste logi

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


eKoolis toimunud muudatustest saavad koolid teada administraatorite listi kaudu. Et see info oleks kokkuvõtvalt olemas, lisame muudatuste ja veaparanduste logi ka siia. Iga aasta muutused asuvad eraldi artiklis, logi käib eKooli uue versiooni kohta. Välja on toodud olulisemad muutused.

 Uuendused 2013  Uuendused 2012   Uuendused 2011      Uuendused september - detsember 2010

Uuendus 1.06

On võimalik koostada EHISesse lõputunnistuste hinnete ekspordifaili. Samuti peaks olema avatud EHISes andmete sisse lugemise tegevus. Juhendid on: Lõpuhinnete_eksport_EHISesse

Kõik kes soovivad hindeid EHISesse kiiresti ja vähemate vigadega üle kanda peaksid määrama õppekava ainetele vastavused RÕK ainetega. On vajalik, sest sellel kevadel muutis EHIS ainete klassifikaatorit põhjalikult ja senised vastavused enam ei kehti. Enamasti said koolid õppekava ained ülekäidud juba aprilli lõpus, kui uue klassifikaatori kättesaadavaks tegime.

Nagu ennegi, saab koostada kahte ekspordifaili:

kooliastmehinded + eksamihinded - õpilase kõik kooliastmehinded (lõpuhinded) + viimase õppeaasta eksamihinded + kõik iseseisva töö hinded, ka need, mis saadud eelmistel õppeaastatel aastahinded + eksamihinded - õpilase käesoleva õppeaasta aastahinded + selle õppeaasta eksamihinded + kõik iseseisva töö hinded, ka need, mis saadud eelmistel õppeaastatel

LH+EH on siis gümnaasiumis tavapärane eksport; AH+EH põhikooli eksport.

Iga uus eksport kirjutab üle olemasolevad hinded, aga ei kustuta neid hindeid, mida uues ekspordifailis ei ole. Seega saab põhikool loodusõpetuse ja mõne teise enne viimast aastat lõppenud aine hinnete üle kandmiseks kasutada senist skeemi - AH+EH enamiku hinnete üle kandmiseks ja LH+EH valikut lõpupäevikusse kantud varem lõppenud hinnete jaoks.

Iseseisev töö peab olema vastavalt märgistatud ja sellele peab olema lisatud töö teema. Juhendid saite 17.05 uuendustega.

Endiselt peab olema EHISesse lisada soovitud aine olema olemas õpilase lõputunnistsue hinnetelehe mallis. Kui ei ole, saate veateate ja mingeid andmeid ei loeta EHISesse,


Uuendused 17.05

1. Õpilasraamatus on nüüd näha ka RÕK õppekava tüüp, juhul kui selle Õppekava lehel sidunud olete, muidugi. Näeb seda õpilase andmete lehel õppekava tabelis ning on olemas hinnetelehe trükivaates.

2. Õpilasraamatu hinnetelehele tuleb rida iseseisva töö (loovtöö, õpilasuurimus, praktiline ülesanne) kohta. Paikneb enne käitumist/hoolsust.

3. Lihtsam kontrollida: Õppekava nimetuse “hallil alal” on nüüd näha seotud RÕK õppekava; õppekava aine “hallil alal” seotud RÕK aine ning lõpuhinnet lisava õpetaja nimi. Lisaks on õppekava aruandes näha õpetaja(d), kes lõpuhinnet saavad lisada.

4. Õppekava ainete järjekord ei hüppa muutmisel enam segi vaid jääb paigale. Vabandame vea pärast!

5. Arhiivis olevate õppeaastate päevikute otsing sai korda ja vajaliku päeviku leidmine selgemaks. Päevikute otsing ei toiminud teatud juhtudel juba ammu. Päevikust oli enne näha vaid nimetus. Nüüd kuvame iga päeviku kohta otsisõnad (aine, ainekaart, õpetajate nimed); need otsisõnad on just nii, nagu andmebaasis on ;) aga pilt on loodetavasti selgem.

6. Hinneteleht sai juurde võimekuse peita selgitus (legend). Vastav linnuke tuleb filtrist maha võtta.

7. Klassijuhataja saab nüüd otsuseid muuta - Otsused aknast. Link on iga otsuse taga olemas.

8. Administraator saab päevikuid lukustada. Avab päeviku muutmise akna (nagu õpetajat lisades) ja leiab sealt nupu <Lukusta päevik>.

Ja teised iseseisva tööga seotud arendused:

9. Päevikust saab iseseisvaks tööks märkida iga eksami või muud tüüpi kokkuvõtvat hinnet. Valite hinde detailvaates, et on seda sorti hinne; valite tüübi (loovtöö, õpilasuurimus, praktiline ülesanne) ja lisate teema.

10. Lõpupäevikust saab iseseisva töö tunnuse lisada arhiveeritud aastate eksamihinnetele. Muud tüüpi kokkuvõttev hinne sai kasutusse 2013 augustis, seda te lõpupäevikust muutma ei pea. Avada õpilase detailvaade ja eksamihinnete taga on link muudatuse tegemiseks. Valida töö liik ja lisada teema.

11. Iseseisva töö info jõuab õpilse / lapsevanema uudisvoogu ning mujale aruannetesse:

  • hinnetelehele eraldi reana käitumise ja hoolsuse ette
  • tunnistusele lehe paremale poolele klassijuhataja märkuse ette. Tunnistus 2 ja 3 saavad iseseisva töö iga aine juurde.
  • õpimappi ja mujale aruannetesse. Klassi kokkuvõte sai eraldi jaotuse iseseisvate tööde kohta.

12. Aruannete aken sai uue rubriigi: EHIS. Sealt leiab klassijuhataja ning koolijuht iseseisvate tööde aruande klasside kaupa. Ja hinnete ekspordi faili koostamine on siia üle toodud.

EHIS sai oma hinnete sisse lugemise funktsionaalsuse testimiseks valmis alles eile, seega selle nädala uuenduste hulka see tegevus veel ei jõudnud.

Uuendused 26.04

1. Esimene samm EHISe uue kooliastmehinnete ekspordi poole - klassifikaatorid. Ja see on koht, kus koolid peaksid midagi tegema: a) määrama oma õppekavadele, millise tüübiga riikliku õppekavaga see seotud on. Valikus on RÕK (PK), RÕK (G), TÕK, LÕK, IÕK. Tehtud valik määrab, milliseid riikliku õppekava aineid saab iga õppekava ainega siduda. Kutsekoolid ei pea siin valikut tegema ja koolid, kes ei kavatse oma hindeid lõputunnistustele eksportida EHISesse, ka mitte. b) määrama uuesti oma õppekava ainetele seotud RÕK ained. Nüüd on valikud teistsugused ja sisaldavad ainult vastava õppekava tüübiga seotud aineid. c) valikaineid on gümnaasiumi jaoks kahte tüüpi: endine “aine on valikõppeaine” asendasime “kooli valikaine” valikuga. Selliste ainete lõpuhinded ja aastahinded saavad EHISesse täpselt sellise nimetusega nagu on õppekava aine nimetus. d) “riiklikud valikained” ehk siis need valikained, mis on RÕKis kirjas on nüüd eraldi RÕK ainete nimekirjas ja tuleks vastavalt siduda. Nii saavad lõputunnistsue hinnetelehel õigesse plokki. e) põhikoolid peaksid muutma: “aine on valikõppeaine” asemel “kooli valikaine” valik.

Seotud teema - EHISe lõpuhinnete xml ekspordi falii koostamine eKoolis on ajutiselt suletud. Selle nädala lõpuks lubati, et eksporti saab hakata EHISe testkeskkonnas testima, seega läheb teenuse taaskäivitamisega veel aega.

Ja veel seotud teema - iseseisvad tööd. Praegu ei julge veel mingeid juhiseid anda.


2. Õpilasraamat. a) Nüüd on seal näha eelmiste aastate käitumise ja hoolsuse aastahinded ning kui klassijuhataja lisab selle aasta käitumise või hoolsuse aastahinde, ilmub see kohe õpilasraamatusse. b) trükivaade on korrastatud ja sisaldab nüüd õpilase andmete osa tabeli kohal ja kooli tulemise, koolist lahkumise andmeid lisaks õppenõukogu otsustele. Ja peaks mahtuma ühele lehele. c) juba mõnda aega saavad klassijuhatajad lisada infot koolist lahkunud õpilastele (järgmine kool, dokumendid, käskkirja andmete korrastamine) ning lisandunud õpilastele (eelmine kool jms). Kooli tulemist saab täiendada vastuvõtuga tulnud ja ükshaaval lisatud õpilastele, imporditutele mitte.

3. pisiasi, esimene aruannete töörühma seatud ülesannetest sai tehtud - Tunnistus 1 sisaldab nüüd kooli nime, trükivaates (s.o. kui tunnistuse välja trükite siis lisatakse kooli nimi). Aruannete töörühma kokkusaamine oli väga asjalik ja tulemuslik, protokoll on osalejate poolt heaks kiidetud ja teen kokkuvõtte listi ka, mõne päeva jooksul.

Uuendused 18.03

Tänaseks on üleval õpilasraamatu esimene versioon. Leiate selle koolijuhi ja klassijuhataja jaoks ikoonirea viimase, Otsuste ikooni alt, õpilasraamat asub teisel lehel. Juhendid Opilasraamat. Tegu on esimese lahendusega, jätkame arendust, nii trükkimise korda saamiseks kui ka puuduvate andmete lisamiseks.

Ja veel üks pisi-muudatus: tunnistusele saate nüüd valida kõike, mida paremal lehepoolel asuvasse tabelisse näidatakse: puudumis, käitumist, hoolsust ja allkirjade ridu.


Uuendus 24.01

1. Uus teenus laspevanematele - Nädalaraport. Lühidalt öeldes saab lapsevanem tellida endale igal reedel saabuvaks pdf aruande nädala jooksul eKooli kantud sündmustega. Raport saadetakse tema e-postile; koostatakse reedel tööpäeva lõpul - kella 18 alates. Lisalugemine Nadalaraport. Teenust katsetasime detsembris 5 kooli 5 klassiga ja saadud tagassiside oli positiivne.

2. koos Nädalaraportiga sai kasutusse võimalus oma e-posti aadresse kinnitada. Kasutajanimi on tavaliselt toimiv, kirja saamise ja lingi vajutamisega kinnitatud aadress, kõik ülejäänud kasutajaprofiilis olevad aadressid aga vabalt sisestatud ja kontrollimata. Nüüd on igal kasutajal võimalik kinnitada ka oma teisi e-posti aadresse ja meie saame tulevikus koolidele kinnitatud aadresse näidata erinevalt. Mis aitab kaasa andmete kvaliteetsemaks saamisele.

3. Tagasisidest jäi silma, et paljud õpetajad ei ole leidnud üles päevikust teadete saatmist. Suhteliselt tüüpiline vastus: "Õpilastele teadete saatmine toimub märkuse vormis. Võiks olla mingi teate formuleering ja selline variant, et vajadusel saan korraga saata samasisulise teate mitmele õpilasele korraga. Kogu klassile info edastamise olen toimetanud kodutöö nime all." Seepärast tegime pisi-täienduse ja lisasime (ajutiselt) päevikusse tekstile "Näita teateid" lisaselgituse, et siit saab saata teateid. Teise muudatusena avasime teate lisamise aknas kohe õpilaste märkimise, sest oli õpetajaid, kes soovisid saata teateid kas ühele õpilasele või grupile.

4. Väike täiendus päevikusse hinnete sageduse graafiku osas. Kui seni sai õpetaja seda vaadata kui avas mõne õpilase detailvaate - graafikut sai kontrolltööde, hindeliste ülesannete ja kokkuvõtvate hinnete kohta avada selle hinde juurest õpilase detailvaatest, siis nüüd lisasime lingi graafikule ka päeviku all olevasse tunnikirjelduste listi. Avate kontrolltöö, ülesande või kokkuvõtva hinde kirje ja lisaks keskmisele hindele leiate lingi graafikule.

5. mõnikord, 1-2 korda aastas teatab mõni õpetaja, et tema päevikust on ainetund (tunnid) kadunud. Oleme seda seni kontrollinud hinnete ja puudumiste kustutamise logist (sest hindeid kustutamata ei saa tundi kustutada), aga alati pole see piisav ja me ei oska öelda, kas tund oli või polnud. Nüüd sai lisatud ka ainetunni kustutamise logimine. Loodame muidugi, et seda logi ei lähe vaja ;)

Soovitus tuleneb läbivast teemast tagasiside küsitlusest: klassijuhatajad soovivad hilinemisi põhjendada. Kõik, mida koolil selle võimaluse tekkimiseks vaja on, on lisada põhjusega hilinemise märk klassifikaatorisse.

Tagasiside küsitlus on olnud täitmiseks kättesaadav teisipäeva hommikust, seni on vastanud 3100 õpetajat, klassijuhatajat, koolijuhti, admnistraatorit. Hästi tore, täname väga! Täname ka meile seni antud vastustest näha oleva hea hinnangu eest - 74% vastanutest valis oma üldiseks rahuloluks eKooli teenusega 8, 9 või 10. Teenuse erinevate aspektidega rahul olevate vastanute osakaal oli veel suurem. Täpsema analüüsi ja populaarsemad arenduse ettepanekud saadan listi kohe kui need valmivad; neile vastajatele, kes soovisid tagasisidet oma ettepanekute kohta või vastust küsimusele vastame jõudumööda ja iga päev, aga kõigile vastuse andmisega läheb aega, vabandan! Esmajärjekorras saavad vastuse küsimused ja kui inimene soovitab arendada midagi, mis juba olemas on (näiteks seesama päeviku õpilastele teadete saatmise teema).


Uuendus 11.01 tänasest on kasutuses Tallinna Reaalkooli ettepanekul koostatud kujundava hindamise jaoks kohandatud tunnistus - Tunnistus 3. Tegu on Tunnistus 2 arendusega kuhu kantakse ainult see info, mis tegelikult õpilase kohta lisatud on.

Uuendus 4.01

Täna öösel tehtud muudatus ei paista loodetavasti kuidagi välja ;) sest kõik peaks jääma samaks. Nagu aasta lõpus hoiatasin, tõstsime eelmiste aastate kokkuvõtvad hinded üle uutesse tabelitesse, et valmistada ette õpilasraamatut. Kokku tõsteti ümber 47 miljonit hinnet ja muudeti eelmiste aastate (lukustatud päevikute) hindeid näitavaid aruandeid ja lõpupäevikuid nii, et nad pärivad infot uutest tabelitest.

Pisike meeldetuletus - lõpupäevikud ja kõik eelmiste aastate kokkuvõtvate hinnete aruanded näitavad infot ainult lukustatud päevikute ja arhiveeritud aastate kohta. Seega tuleb lõpupäevikust mõne hinde puudumise korral esmalt üle kontrollida, kas päevik on ikka lukus.