Tagasiside 2014

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Graafik tagasiside 1.png


Tagasiside eKoolile 2014.a jaanuaris

Küsitluse link saadeti kõigile koolide personali rollis inimesetele e-postiga. Küsimustik oli tõlgitud, eesti ja vene keele oma profiilis valinud inimesed vastasid samadele küsimustele aga erinevates keeltes. Vastati 2611 korda eesti ja 613 korda vene keeles, kokku oli 3224 vastajat. Kohustuslikke küsimusi ei olnud.


Üldine rahulolu eKooliga

Kõige enam huvitas meid üldine hinnang eKoolile. Kõik hinnangud anti skaalal 1 - 10, kus 1 märkis rahulolematust ning 10 rahulolu. Keskmine hinnang eKoolile oli eestikeelsete vastajate arvates 7.90, venekeelsete vastajate arvates 8.51 ning kõiki kasutajaid kokku võttes 8.20. Järgmisel aastal kordame sarnast küsitlust ning siis loodame, et saame pisut paremad hinded!

Vastajate hinnangud võeti analüüsiks kokku suuremateks gruppideks. 9 ja 10 valinud ühendasime grupiks “väga rahul”; 7 ja 8 valinud olid “rahul”; 5 ja 6 vastajad sattusid gruppi “nii ja naa”; 3 ja 4 vastajad “ei ole rahul” ning 1 ja 2 vastajad “ei ole üldse rahul”. Vastuste jaotus on toodud graafikul.

Oluline on teada, kuidas erinevate rollidega eKooli kasutajad saadava teenusega rahul on. Kõige paremini hindasid meid on klassijuhatajad (keskmine hinnang 8.18), järgnesid õpetajad (keskmine 8.10), kooli juhtkond (keskmine 8.02) ning oodatult olid kõige kriitilisemad eKooli haldusega tegelevad administraatorid (keskmine 7.63). Tavaliselt on inimesel eKoolis mitu rolli (näiteks on paljud õpetajad klassijuhatajad), seega lugesime vastaja aravmuse administraatori omaks juhul, kui tema rolllide komplektis oli ka administraatori roll (247 vastajat), koolijuhiks, kui ta teiste kõrval see roll olemas oli (246 vastajat) ning klassijuhatajad võisid samal ajal olla ka õpetajad (1419 vastanut). Ainult õpetaja rollis märkis enda olevat 1172 vastajat.

Graafik atagsiside 2.png
Graafik tagasiside 3.png

Rahulolu eKooli kasutamise erinevate aspektidega

Tagasiside küsitluses soovisime saada vastajate hinnangut eKooli töökindluse, kasutajatoe, kasutamise mugavuse (kasutajaliides) ning funktsionaalsuse (pakutavate tegevuste) kohta.

Saadud vastuste keskmine oli väga ühtlane, madalaimalt hinnati töökindlust (keskmiselt 7.71) ning kõrgemailt kasutusmugavust (keskmiselt 7.86). Töökindlusega olid kõige rahulolematud administraatorid (hinne 7.37), samal ajal õpetajate hinnang oli 8.03.


Erinevate rollide hinnagut eKooli kasutamise aspektidele näitab kolmas graafik. Madalaim tulp paikneb kasutusmugavuse andmetes, administraatorid hindasid eKooli kasutamise kogemust hindega 7.22. Ka kõrgeima hinde leiame samast kohast - õpetajate meelest on eKooli kasutamise mugavus väärt keskmist hinnet 8.05. Kõige rahulolematumad olid õpetajad kasutajatoega (7.84), samal ajal sai kasutajatugi administraatoriltel kõrgeima hinde (8.02).

Graafikule vaadates on kohe selge, et kõige enam on eKooliga rahul klassijuhatajad, kelle jaoks on kõige väiksemat hinnet (7.72) väärt töökindlus.


Graafik tagasiside 4.pngMillisele koolile eKool sobib?

Küsitluses soovisime teada, kui suures koolis vastaja töötab. Vastused sai lisada vabatekstina, hiljem kodeerisime need koolide suuruse järgi gruppidesse. Eraldi vaatasime väikeseid koole (alla 50 õpilase); pisut suuremaid kooli (50 - 100 õpilast); keskmisi koole (kuni 250 õpilast); suuremaid koole (kuni 500 õpilast), suuri koole (kuni 750 õpilast) ja väga suuri koole (üle 750 õpilase). Kooli grupp leiti vastustest, paarisaja vastaja jaoks ei õnnestunud seda tuvastada.

Kooli suuruse järgi andmete analüüsi eesmärgiks oli leida, kas on olemas selliste suurustega koolid, kus ollakse eKooliga üldiselt rahulolematud või kas on olemas rollid, kes mingi suurusega koolis ei saa hästi oma ülesandeid täita. Selline teadmine aitab suunata arendustegevust nii, et selliste koolide ja rollide muresid paremini lahendada.

Tulemusi vaadates võib järeldada, et kooli suurus võib mõjutada kasutajate rahulolu, aga trende (näiteks on suuremad koolid on rahulolematumad) leida ei saa. Üllatuslikult olid kõige vähem rahulolevad kõige väiksemad kooli. Alla 50 õpilasega koolide 126 vastajat andsid eKoolile üldise hinnangu 6.82. Kõige kõrgema hinde saime aga järgmiselt grupilt (50 - 100 õpilasega koolid), kus keskmine hinne oli 8.13 (413 vastajat). Ülejäänud gruppide keskmine hinne kõikus 7.70 ümber.

Üldine rahulolu eKooliga koolide gruppide ja rollide kaupa on toodud järgneval graafikul. Siit on näha, et väikeste koolide rahulolematusele avaldasid suurt mõju koolijuhi rollis vastajad (kokku 12), kelle keskmine hinne oli 4.33. Samal ajal andis väikese kooli õpetaja (vastajaid 59) meile kõrgema hinnangu kui suuremate koolide õpetajad (8.27). Järelikult peame mõtlema, mida teha, et ka väikeste koolide juhid eKoolist endale kasu näeksid.


Arendusettepanekud

Kõige olulisem teadmine tekkis eKooli jaoks küsitluses esitatud arendusettepanekute üle vaatamisest. Töötame nende ettepanekutega edasi, praegu nimetame need need valdkonnad ja teemad, mille kohta kõige rohkem ettepanekuid laekus.

Kõige rohkem ei olnud vastajad rahul eKooli seansi pikkusega (liiga lühike), töökiirusega, töökindlusega. Teeme kogu aeg tööd selleks, et meie riistvara ja tarkvara toimiks optimaalse kiirusega ja kindlalt, aga muidugi on veel palju teha ja alati saab paremini!

Väga palju tõid vastajad välja puudumiste märkimisega seotud probleeme. Tehti ettepanek lisada klassijuhataja ja aineõpetaja vaheline teadete saatmise võimalus (kui puudumine “puudub”), lubada klassijuhatajal muuta ainetunni numbrit päevas (kui aineõpetaja on eksinud tunni märkimisel), parandada puudumiste päeviku kujundust. Paljud klassijuhatajad soovisid võimalust ise lisada ainepäevikutesse puudujaid.

Peaaegu sama arvukalt viidati aruannete puudustele. Sooviti aruannete lihtsat avamist teistes tarkvarades (tabelis, tekstis), trükkimist; esitati ettepanekud aruannete sisu muutmiseks ja uuteks aruanneteks; ei oldud rahul sellega, et osa aruandeid peab tellima.

Paljud vastajad tegid ettepanekuid teadete arendusteks - et ka klassijuhataja ja koolijuht saaks saata teateid analoogselt aineõpetajatega, et saaks saata teateid lapsevanematele, et aineõpetajatele saaks teateid saata ning et juba saadetud teateid saaks parandada ja kustutada.

Õpetajad küsisid tunni sisse kandmise mugavamaks muutmist. Kõige rohkem seda, et valele kuupäevale sisse kantud tundi oleks mugav õigele päevale nihutada, aga ka mitut tundi korraga sisse kanda ja tunnikirjeldustele ning kodusele ülesandele mitme faili lisamist. Populaarne oli märkamiste teema. Peamiselt märkuste kustutamine, aga paljudes vastustes peeti vajalikuks ka märkuste ja kiituste eristamist. Veel tegid õpetajad ettepanekuid päeviku kuvamise kohta, filtrite täpsustamiseks ja paremini leitavaks muutmiseks ning saime häid tähelepenkuid ja ideid, kuidas hinde sisse kandmist ja parandamist mugavamaks muuta. Kontrolltööde plaani kohta saabus arvukalt ettepanekuid. Nii selle paremaks leidmiseks kui ka vajaduse kohta piirata mitme töö sattumist samale päevale.

Ettepanekud klassijuhataja tegevuste täiendamise ja parendamise kohta võib kokku võtta vajadusena lisada klassijuhataja uudisvoog - mis on minu klassiga täna / viimastel päevadel juhtunud, kes on puudunud, kes märkusi saanud, mis neil õppida on jms. Ka ei olnud klassijuhatajad rahul käitumise ja hoolsuse hinnete lisamise mugavusega ja oma aruannete ülevaatlikkusega, eriti klassi eelmiste aastate tegevuse kohta.

eKooli halduse jaoks tõsteti olulisena üles kaks teemat: tunniplaanid ja liidestumine erinevate tunniplaani tarkvaradega ning õpilasraamat.

Oleme väga tänulikud tagasiside eest, mida õpetajad ja koolijuhid meiega jagasid. Kordame küsitlust aasta pärast ja loodame väga, et siis oleme Teie arvates väärt veel paremaid hinnanguid.