Töökava

From eKool wiki
Jump to: navigation, search

[[category: ekool3.0]

NB! Õpetaja töökava on õpetaja töövahend, et planeerida oma tööd ja tehtud sissekandeid lihtsalt ning korduvalt erinevates päevikutes erinevatel õppeaastatel kasutada.
Tookava1.png

Töökava leiab õpetaja "Töökava/Materjalid" aknast, selle mooduli kasutamisest saab lugeda: eKooli õppematerjalide pilveteenus

Materjalid ja töökavad on avatud tasuta KÕIGILE õpetajatele. Materjalid ja töökavad on õpetaja privaatses pilvekaustas ning neile saab juurepääsu vaid siis, kui õpetaja neid jagab või päevikutega seob. Kui õpetaja läheb tööle teise kooli, siis jäävad tema Materjalid ning töökavad talle alles ning ta saab neid edasi kasutada.

NB! Igal õppeaastal tuleb Materjalide ja töökava seos päevikutega uuendada.

Igal töökava halduse ekraanil on juhised, leiate need kursiivkirjas oleva tekstina.


Minu töökavad

NB! eKooli on lisatud SA Innove poolt koostatud ja avaldatud näidistöökavad põhikooli erinevate ainete erinevate klasside jaoks. Nende kasutamine enda töökava alusena aitab hoida kokku õpetaja tööaega.


Nii on töökavad jagatud Materjalide aknas kaheks -

 • Minu töökavad - õpetaja enda töökavad (nii tema enda poolt koostatud kui ka temaga jagatud töökavad
 • Avalikud töökavad - Innove näidistöökavad.

Tookava2.png Tookava3.png


Õpetaja töökava lisamine

NB! Õpetaja töökava saab lisada neljal erineval viisil.
Tookava4.png Tookava5.png Tookava6.png

Töökava lisamise alustab vajutus nupul "Lisa töökava". Järgnevalt tuleb valida, kuidas just oma töökava soovite koostada. Iga meetodi valiku järel antakse lisavalikud.

 1. Lisa uus töökava - Te olete otsustanud alustada töökava koostamist tühjalt vormilt, lisaküsimusi ei esitata
 2. Kopeeri oma töökavast - Teil on olemas töökava ning Te soovite sellest teha koopia, et seda siis edasi muuta / täiendada. valikuks antakse Teie enda koostatud ja Teiega jagatud töökavad.
  1. Seda valiku saab kasutada näiteks siis, kui olete kolleegidega koostöös koostanud 5. klassi matemaatika töökava, info sisestasite ühe õpetaja omanduses olevasse ja teistega jagatud töökavasse. Nüüd on aasta programm valmis ning igaüks teeb endale koopia ning jätkab töökava kasutamist ja muutmist ise.
  2. Kui koolis vahetub õpetaja, võiks ta oma olemasoleva töökava jagada tema tööd jätkava kolleegiga. Kolleeg teeb töökavast endale koopia ja saab klassiga edasi tegutseda oma eelkäija poolt alustatud töökava järgi.
 3. Kopeeri avalikust töökavast - Õpetaja saab olemasolevad avalikud töökavad üle vaadata ja kui leiab endale vajaliku, võtta see aluseks oma töökava koostamiseks. On eriti kasulik, kui õpetaja asub õpetama klassi ja ainet, kus tal varasem kogemus puudub.
  1. Filtris tuleb valida klass ja/või aine, mille töökava soovite endale kopeerida
  2. valiku võib teha ka avalike töökavade nimetuste järgi.
 4. Kopeeri päevikust - valikusse antakse õpetaja kõigi koolide kõigi õppeaastate päevikud. Korralikult täidetud päeviku põhjal saab koguda endale töökava ja asuda siis päeviku sissekannete põhjal tehtud valikuid täiendama.
NB! Õpetaja töökava haldamine toimub märkeruutu meenutavate <Muuda> ikoonidega. Uute elementid lisamiseks on vastavad nupud. Kõiki töökava elemente saab ümber järjestada (selleks on olemas nupp).
Tookava8.png
Tookava7.png
Tookava10.png
Tookava9.png
Tookava11.png
Tookava12.png
Tookava13.png

Töökava struktuur

Õpetaja töökava on jagatud kindla sisuga jaotusteks, osa nendest kantakse üle päevikusse, osa on mõeldud õpetajale oma töö planeerimiseks.

Töökava üldine info:

 • Töökava nimetus - kohustuslik info
 • Töökava kirjeldav tekst
 • mis klassi töökava on
 • mitu tundi see töökava sisaldab - kohustuslik info
 • Töökavale lisatud fail
 • Töökava lisamise aeg
 • Töökavale lisatud faili suurus
 • Töökava jagamised:
  • päevikud, millega on seotud (üks töökava võib olla kasutuses mitmes päevikus; iga päevikuga saab olla seotud vaid üks töökava)
  • kolleegid, kellega see töökava on jagatud (et töökava sisu nha, et koostöös töökava arendada, et saada endale kopeerimiseks kolleegi antud töökava)


Töökava moodustavad teemad, alamteemad ja ülesanded.Töökava teema on seda strtuktureeriv element. Igas töökavas on vähemalt üks teema, aga neid võib olla rohkem.

Töökava teema jaoks saab panna kirja:

 • Teema pealkiri (nimetus) - kohustuslik info
 • Teema planeeritud kestvus - kohustuslik info. Teema planeeritud kestvus tundides lahutatakse maha töökava üldisest planeeritud kestvusest. Nii on kogu aeg näha, kui palju töökavast juba täidetud on.
 • Teema kirjeldus
 • Õpitulemused
 • PõhimõistedTöökava alamteemad on üksikuteks tundideks või tundide grupiks või õppenädalateks planeeritud töö kirjeldus. Et töökava oleks ainepäeviku täitmiseks mugav kasutada, on hea kirjutada töökava lahti üksiku tunni detailsuseni.


Iga alamteema jaoks saab panna kirja:

 • On näha, millise teema alamteema see on. Kui on vaja, saab siitsamast teemat muuta.
 • Alamteema nimetus - kohustuslik väli. Alamteema nimetus on eeltäidetud teema nimetusega. Alamteema nimetus kantakse ainepäevikusse kui tunni teema.
 • Alamteema kasutamise eeldatav aeg. Tekstiväli, õpetaja ise otsustab, kas lisab sinna tunni numbri, märgib õppenädala või jätab hoopis märkimata.
 • Alamteema kirjeldus - tekst, mis kantakse päevikusse tunnikirjeldusena. Siin saab kasutada lihtsamaid kujundusvõtteid.
 • Materjalid - õpetajale endale nähtav tekst planeeritud lisamaterjalide või vahendite kohta.
 • Kodune ülesanne - koduse ülesande kirjeldust saab kasutada ainepäevikus koduse ülesande kirjelduse täitmiseks.

Hindelised ülesanded / kontrolltööd on vastava ülesande kirjeldused. Et töökava oleks ainepäeviku täitmiseks mugav kasutada, on hea ka kontrolltööd töökavasse lülitada.

Iga hindelise ülesande / kontrolltöö jaoks saab panna kirja:

 • On näha, millise teema kontrolltöö see on. Kui on vaja, saab siitsamast teemat muuta.
 • Nimetus - kohustuslik väli. Kontrolltöö nimetus kantakse ainepäevikusse kui kontrolltöö teema.
 • Kontrolltöö tegemise eeldatav aeg. Tekstiväli, õpetaja ise otsustab, kas märgib õppenädala või jätab hoopis märkimata.
 • Märkeruut, et näidata, kas tegu on kontrolltöö või hindelise ülesandega.
 • Kontrolltöö kirjeldus - tekst, mis kantakse päevikusse kontrolltöö kirjeldusena. Siin saab kasutada lihtsamaid kujundusvõtteid.
 • Materjalid - õpetajale endale nähtav tekst planeeritud lisamaterjalide või vahendite kohta.
Töökava elementide haldus

Töökava üldist osa saab täiendada ja muuta kui vajutada töökava nimetuse kõrval (päises) oleval märkeruudul.

Sealsamas on töökava trükkimise ikoon (annab sama tulemuse kui brauseri Print käsk).

Tuleb tähele panna, et trükitakse see osa töökavast, mis on avatud - kui mõni teema on suletud, siis selle teema alamteemasid ja kontrolltöid ei trükita.


Teemade haldus:

 • Töökava teemat saab muuta ja täiendada teema nimetuse real kuvatava märkeruudu abil.
 • Samal real on teema kustutamise ikoon (prügikast).
 • Uue töökava teema lisamiseks on teemade loetelu all sinine nupp "+Lisa uus teema"
 • Teemade järjekorra muutmiseks on teemade loetelu all nupp "Järjesta ümber"


Alameemade haldus:

 • Töökava alamteemat saab muuta ja täiendada teema nimetuse real kuvatava märkeruudu abil.
 • Samal real on teema kustutamise ikoon (prügikast).
 • Uue töökava alamteema lisamiseks on alamteemade loetelu all sinine nupp "Uus alamteema"
 • Alamteemade järjekorra muutmiseks on nende loetelu all nupp "Järjesta ümber"


Kontrolltööde haldus:

 • Töökava kontrolltööd saab muuta ja täiendada teema nimetuse real kuvatava märkeruudu abil.
 • Samal real on kontrolltöö kustutamise ikoon (prügikast).
 • Uuekontrolltöö lisamiseks on nende loetelu all sinine nupp "Uus hindeline ülesanne / kontrolltöö"
 • Teemade järjekorra muutmiseks on teemade loetelu all nupp "Järjesta ümber"


Töökava teemadeks jagunemise muutmine

Võib juhtuda, et õpetaja otsustab muuta töökava struktuuri, lisada teemasid, olemasolevad alamteemad ja kontrolltööd paigutada teise teema alla. Kindlasti juhtub nii siis, kui õpetaja kopeerib oma töökava olemasolevast päevikust - siis kantakse kõik tunnikirjeldused, kodused ülesanded ja kontrolltööd ühe teema alla.


Töökava teemadeks jagunemise muutmiseks on kaks võimalust:

I ükshaaval:

1. Vajadusel lisada uus teema

2. Valida teise teemasse üle viidav alamteema või kontrolltöö

3. Valida akna algusest see teema, kuhu ta kuuluma peaks.


II grupiliselt

1. Vajadusel lisada uus teema (teemad)

2. Avada sinise nupuga teemade muutmise aken "Muuda teemat"

3. Valida see teema, kuhu osa avatud teema alamteemasid (kontrolltöid) kanda soovite

4. Kasutada märkeruute ja edasi/tagasi nooli, et kanda alamteemad (kontrolltööd) ühest aknast teise.

5. Tulemuse salvestab "Salvesta".


Töökava elementide kustutamine

Töökava kõiki elemente saab igal ajal kustutada, hoolimata sellest, kas töökava on seotud päevikuga või mitte. Kustutamist ei ole võimalik tagasi võtta!

NB! Töökava teema kustutamine kustutab kõik selle teema alamteemad ja ülesanded.


Töökava jagamine kolleegidega


Töökava saab jagada samas koolis töötavate õpetajatega. Selleks avada töökava muutmise aken (avab märkeruut töökava nimetuse real akna päises). Seejärel alustada "Jagatud kolleegidega" välja täitmist - ilmub pidevalt täpsustuv nimekiri neist, kellega töökava jagada saab. Kui üks inimene on valitud, saab lisada järgmise samamoodi.

Jagamise eemaldamiseks tuleb taas avada töökava muutmise aken ja "Jagatud kolleegidega" aknas ristist sulgeda jagamine, mida Te enam ei soovi.


Töökava sidumine päevikutega


Töökava seotakse ainepäevikuga töökava muutmise aknast (avab märkeruut töökava nimetuse real akna päises). Seejärel alustada "Seotud päevikutega" välja täitmist - ilmub pidevalt täpsustuv nimekiri õpetaja enda päevikutest, millega töökava siduda saab. Kui üks päevik on seotud, saab lisada järgmise samamoodi. Iga õpetaja jaoks on valikus tema päevikute loetelu. Üks töökava võib olla seotud mitme päevikuga.

Iga päevikuga saab olla seotud vaid üks töökava, seega tuleb töökava vahetuseks esmalt eemaldada päeviku seos eelmise töökavaga ja alles siis lisada uus seos.


NB! Õpetaja töökava kasutusele võtmise eesmärgiks on oma ainepäevikute mugavam ja kiirem täitmine. Selleks, et töökava päevikus kasutada saaks, tuleb ta enne päevikuga siduda.
Tookava15.png
Tookava16.png
Tookava17.png
Tookava18.png
Tookava19.pngÕpetaja töökava kasutamine ainepäevikus

Selleks, et töökava päeviku täitmiseks kasutada, peab töökava olema päevikuga seotud. Töökava seotakse ainepäevikuga töökava muutmise aknast Üks töökava võib olla seotud mitme päevikuga.

Iga päevikuga saab olla seotud vaid üks töökava, seega tuleb töökava vahetuseks esmalt eemaldada päeviku seos eelmise töökavaga ja alles siis lisada uus seos.

Nüüd on nii ainetunni, koduse ülesande kui ka kontrolltöö lisamise ekraanil lisanupp - "Vali töökavast"


Ainetunni lisamine töökavast

 • Ainetunni lisamise ekraanil on kuupäeva ja tunni numbri lisamise väljade järel nupp - "Vali töökavast"
 • Nupu vajutamisel avatakse töökava teemade loetelu.
 • Iga teema avamise järel avatakse selle teema alamteemade loetelu, esitatud on alamteema nimetus ja kirjeldus
 • Alamteema valimine (vajutus kus iganes alamteemas)kannab alamteema teema tunni teemaks ja kirjelduse tunnikirjelduseks.
 • Uus valik muudab tunni teemat ja kirjeldust.


Koduse ülesande lisamine töökavast

 • Ainetunni lisamise ekraanil on ülesande teema lisamise välja järel nupp - "Vali töökavast"
 • Nupu vajutamisel avatakse töökava teemade loetelu.
 • Iga teema avamise järel avatakse selle teema alamteemadele lisatud koduste ülesannete loetelu, esitatud on ülesande tekst
 • Koduse ülesande valimine (vajutus kus iganes sellel)kannab valitud info koduse ülesande kirjelduseks, ülesande teema tuleb täiendavalt lisada .
 • Uus valik muudab ülesande kirjeldust.


Hindelise ülesande / kontrolltöö lisamine töökavast

 • Hindelise ülesande / kontrolltöö lisamise ekraanil on kontrolltöö teema lisamise välja järel nupp - "Vali töökavast"
 • Nupu vajutamisel avatakse töökava teemade loetelu.
 • Iga teema avamise järel avatakse selle teema kontrolltööde loetelu, esitatud on kontrolltöö teema ja kirjeldus
 • Kontrolltöö valimine (vajutus kus iganes kontrolltöös)kannab selle teema konrolltöö teemaks ja kirjelduse ülesande kirjelduseks.
 • Uus valik muudab ülesande teemat ja kirjeldust.


Ainepäeviku täitmine töökavaga seotud failist

Kui töökavale on lisatud fail, siis kuvatakse linki selle avamiseks kohe nupu "Vali töökavast" järgi. Lingile vajutus avab selle eraldi dokumendis.

Nii on võimalik kasutada mugavalt juba olemasolevat töökava, mida ei ole veel jõutud või soovitud eKooli töökavaks sisestada. Sellisel juhul piisab töökava lisamisel selle nimetuse täitmisest ja sidumisest päevikuga ning faili üles laadimisest. Edaspidi on päeviku täitmiseks töökavaga faili leidmine olulislet lihtsam.


NB! Ainepäevikusse lisamisel tehakse töökava tekstidest koopia. Ükski hilisem muudatus või kustutamine töökavas ei muuda ainepäeviku sisu.

NB! Töökavast saadud sisendit saab päevikus kohe või hiljem muuta. Muudatused ainepäevikus olevates tekstides ei jõua töökavasse ega muuda seda.


Päevikust seotud töökava nägemine

Ainepäevikuga seotud töökava ja materjale näeb päeviku all olevas jaotuses "Näita töökava / Materjale".

Sealt saab töökava avada, aga mitte muuta seost päevikuga.


NB! Õpetaja töökava ei ole vaja kooli juhtkonnale üle vaatamiseks esitada - kooli päevikutega jagatud töökavad on õppejuhile aruandest leitavad ja avatavad.
Tookava14.png


Töökavad kooli õppejuhile

Kooli juhtkonna jaoks on lisatud töökavade kasutamise aruanne. Selle leiab Õppekava aruannete alt.


Vaikimisi on avatud kogu kooli kõigi päevikute loetelu, iga päeviku jaoks näidatakse õpetajaid ning seotud töökava. Töökava nimetus on link, mis avad selle eraldi aknasse vaatamiseks. Muudatusi töökavas siit aknast teha ei saa.

Nimekirja saab filtreerida õpetajate, klasside ning ainete kaupa.

NB! Nimekirjas on näha vaid need töökavad, mis on seotud kooli päevikutega. Kohe, kui õpetaja seose eemaldab, kaob töökava viide siit aruandest.