Opilasraamat

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Õpilasraamat kogub HTM määrusega nr. 52 ette nähtud info sama määrusega kinnitatud vormis.
Or171.png


Õpilasraamat on paigutatud koolijuhi ja klassijuhataja jaoks "Otsused" menüüpunktiga avatavana. Leiate selle teiselt lehelt.

Klassijuhataja jaoks on selles aknas ainult tema klass(id), koolijuht näeb kõiki klasse ja saab teha otsingut.


Õpilase otsing

Õpilast otsitakse üle kõigi nende laste, kes kunagi on teie koolis õpilase rollis olnud. Seega on võimalik leida infot nende laste kohta, kes koolist lahkunud on või kooli lõpetanud on. Otsing toimub:

  • õpilase perekonnanime järgi; sisestada tuleb täpne nimi, suur- ja väiketähed ei pea olema täpselt õigesti.
  • õpilase isikukoodi järgi, esitada tuleb täpne isikukood.
  • õpilase numbri järgi


Õpilasraamatu sisukord klassi järgi

Koolis praegu õppivad õpilased on sorteeritud klasside kaupa. Klassi nimetusel vajutades avaneb klassi nimekiri: õpilsae nimi, isikukood, õpilase number ja praegune staatus "Aktiivne". Kui õpilane on koolist lahkunud, siis staatust ei ole. Iga õpilase real on nupp "Ava õpilasraamat"


Õpilase andmete lehekülg

NB! Õpilase andmete muutmine toimub tema kaardilt, mitte õpilasraamatu lehelt.

Iga õpilase andmete kokkuvõte algab andmete lehega. Andmete lehe alguses on õpilase isiklikud andmed: nimi, õpilase number, sünniaeg, sünnikoht, kodune keel, kontaktandmed, hetkel aktiivsed lapsevanemad. Õpilas(raamatu) numbrit, sünnikohta ning kodust keelt on võimalik lisada, muuta.

Õpilase andmete lehe järgmine tabel lubab lisada ja muuta kooli tulemise ja koolist lahkumise kohta käivat infot.

  • Kooli astumine, mis on toimunud peale sügist 2015, on tabelis olemas, saab muuta andmeid ning märkida eelmise kooli või lasteaia nimetus vabatekstina. Muudatusi saab teha klassijuhataja ning koolijuht. Varasemaid kooli asumisi saab lisada.
  • koolist lahkumine, mis on toimunud peale sügist 2015 on samuti tabelis olemas, sellele kirjele saab Muuda nupuga lisada infot nagu koolist lahkumisel saadud dokumendid, järgmise kooli nimetus jms.

Kooli astumised ja lahkumised on ajalises järjetuses ja neid võib olla mitu.

Järgmises plokis esitatakse need andmed, mis eKoolis selle õpilase õppekavade kohta on. Õppekavadel õppimised kogutakse kokku õpilase isikukoodi alusel, sarnaselt õpimapile. Iga õppekava jaoks on eraldi rida, lisaks õppekava nimetusele kuvatakse klassid, milles õpilane sellele õppekaval on õppinud ning märgitakse praegu aktiivne õppekava. Iga õppekava hinnetelehe avamine toimub selle õppekava realt nupuga <Näita>.

Õpilase andmete lehe allosas saab lisada õpialsele tunnustusi, neid võib olla mitu.

Kui õpilane saab kooliastme lõputunnistuse, saab sellel lehel lisada tunnistsue numbri ja välja-andmise kuupäeva.

Trükivaates lisandub õpialse allkirja koht, seega saab õpilasraamatu lehe koos kõigi vajalike andmetega välja trükkida ning sinna allkrija võtta ning siis raamatu lehe "igaveseks säilitamiseks" allaes hoida.

Hinneteleht

NB! Hinneteleht on gümnaasiumi ja põhikooli õppekavadele erinev. Vormi valik oleneb õppekava toimumise viisist: kursustena või perioodides.
Or173.png
Or172.png


Gümnaasiumi õppekava hinneteleht sisaldab kursuse, eksami ja lõpuhindeid. Tabelis on ainult kõigi päevikute kokkuvõtvad hinded. Lukustamata päevikute hinded on mustad, lukustatud päevikute hinded on sinised ja toimivad lingina, hindel vajutades näeb selle detailset infot.

Põhikooli õppekava hinneteleht on avatav kahes vaates: vaikimisi näidatakse ainult aastahinnete (ja eksamihinnete) vaadet; soovi korral saab avada täpsema vaate (nupp <Näita perioodihindeid>)

Ridades kuvatakse ainult need ained, kus on saadud vähemalt 1 hinne. Iga õppeaasta kohta avatakse veerg, mille päises näha nii õppeaasta nimetus kui ka mitmendas klassis õpilane sel aastal õppis. Kui ta õppis kahes klassis, siis on aasta kohta kaks veergu.

Hinnetelehe allosas on õppenõukogu otsuste tabel.


Õpilasraamatu trükkimine

Õpilasraamat on välja trükitav sellisena, et nii andmete leht kui ka hinneteleht paigutuks mõlemad samale leheküljele ja mahutatakse sinna info hulgast hoolimata.