Koduteated

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! eKooli on lisatud teavitused nii kooli määratud tugi-isiku, kui ka kooli poolt Teie lapse kaardile lisatud märkmete ja dokumentide kohta. Tegevus on koolidele olnud kättesaadav alates 2017.a algusest, varasemat infot eKoolis ei ole.
Lvteade171.png
Lvteade172.png
Lvteade173.png

Tugi-isik

Lapse toetamise teemaga seotud tegevuste kajastamist eKoolis on koolid meilt nõudnud juba aastaid. Kooli juhtkonnal on vajadus korrastada selle teemaga seotud infovahetus koduga ning jälgida kooli personali tööd nende lastega. Õpilaste toetamiseks on eKool lisatud tugiisiku rolli. Kool saab vajadusel määrata õpilasele tugiisiku (sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoog, logopeed, mentor) ning lapsevanemal on täielik ülevaade tegevustest ja dokumentidest mida tehakse tema lapse toetamiseks. Kool saab siduda õpilasega mitte ainult sotsiaalpedagoogi, vaid ka mentor-õpetajat või mõnda teist kooli töötajat, kes lapsele toeks oleks ning kellele kooli juhtkond on teinud ülesandeks aidata Teie lapse muresid lahendada. 

Seose tugiisikuga lisab klassijuhataja või koolijuht ning vanemad saavad selle kohta teavituse. Neile antakse teada lapsele tugiisiku määramises, et vajadusel saaksid otse tema poole pöörduda. Kui lapsevanemad pole tugiisiku määramise või tema isikuga nõus, saavad nad koolile sellest teada anda ja poolte kokkuleppel eemaldab klassijuhataja või koolijuht seose.

Tugiisik näeb sarnaselt lapsevanemaga lapse uudisvoogu (hinded, puudumised, märkused, teated, kodused ülesanded) ning saab õpilase kaardile lisada märkmeid lapse toetamiseks ette võetud tegevuste kohta. Seose eemaldamisega kaotab tugiisik juurdepääsu lapse õpiandmetele.


Kooli poolt lapse kaardile lisatud dokumendid

Kool saab iga õpilase kaardile lisada dokumente, mida näeb ka kodu. Te saate teavituse kohe, kui uus dokument on lisatud või mõni senine dokument eemaldatud. Dokumente lisavad klassijuhataja, kooli juhtkond ning lapsega seotud tugi-isik. Dokumendid võivad olla näiteks õpijuhised erinevates ainetes, Teie lapsele avatud HEV kaart, digikoopia diplomist olümpiaadil saavutatud hea koha eest.

Dokumendi avamiseks vajutage palun teate järel olevale lingile nng dokumentidega leht avatakse. Iga dokumenti saate avamiseks alla laadida.

Teine võimalus dokumente leida on:

1. avage oma lapse leht (tema nimel vajutades eKooli lehe vasakpoolses veerus)

2. avage lapse Profiil

3. valige sealt leht Dokumendid.


Kõik aastate jooksul lisatud dokumendid on sellelt lehelt leitavad.


Kooli poolt lapse kaardile lisatud märkmed

Kool saab iga õpilase kaardile lisada märmeid, mida näeb ka kodu. Te saate teavituse kohe, kui uus info on lisatud või mõni senine märkus eemaldatud. Kooli märkmeid lisavad klassijuhataja, kooli juhtkond ning lapsega seotud tugi-isik.

Kooli märkmed võivad olla kas lihtsalt märkmed ja info, mida klassijuhataja peab vajalikuks sel viisil üles märkida või ka distsipliini meede. Kõigile märkmetele saab vajadusel lisada viite koolijuhi käskkirjale või muule otsusele.

"Põhikooli ja gümnaasiumi seadus" (RT I, 16.06.2016, 8) § 58 lõikes 3 on sätestatud erinevad meetmed, mida kool peab ja saab rakendada selleks, et aidata laps tagasi normaalsesse kooliellu. Nende meetemete loetelu on koolide jaoks märkmete lisamsiel olemas ning kui vaja, valivad nad sealt vastava tegevuse. Teie saate selle kohta info ning olete nii paremini kursis sellega, kuidas Teie last aidata püütakse. Distsipliini meetmega seotud märmed on kujundatud talistest märkmetest erinevalt.

Märkmete leidmiseks vajutage palun teate järel olevale lingile nng märkmetega leht avatakse. Teine võimalus märkmeid leida on:

1. avage oma lapse leht (tema nimel vajutades eKooli lehe vasakpoolses veerus)

2. avage lapse Profiil

3. valige sealt leht Kooli märkmed.


Kõik aastate jooksul lisatud teated ja info on sellelt lehelt leitavad.