Distsipliini juhtumid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Kohaliku omavalitsuse distsipliini mooduli tutvustav video

NB! Iga õpilasega seotud juhtumi algatab ning õpilase annab abistamiseks üle kool (sest laps puudub palju või on tekkinud muud probleemid. Õpilase juhtumi avamiseks KOVi saatmisel saab kodu alati teavituse, õpilase kaardile lisandub vastav märge. Kodu saab alati teavituse igast märkmest või dokumendist, mida KOV töötaja lapse kaardile lisab.
Kovd3.png


Juhtumi algatamine

Kool saab saata KOVi taotluse, et probleemse õpilasega hakkaks tegelema ka KOV töötaja. Vastav võimalus on palju põhjuseta puudunud õpilaste aruandes õpilase juures olemas. Juhtumi üle andmisel saab kool lisada selgituse, miks peab vajalikuks KOVi kaasamist õpilase aitamisel. Juhtumi üle andmisel saab lapsevanem oma uudisvoogu vastava teate, õpilase kaardile kooli märkmete alla lisandub märge. Palju põhjuseta puudunud õpilaste aruandes on näha, et juhtum on saadetud KOVi.

Juhtumi algatab kooli juhtkonna liige, kes saadab (eKoolis) info Haridusameti või haridusosakonna murelastega tegelevale töötajale. Koos juhtumi algatamisega saab kool esitada dokumente: põhjuseta puudumiste % kohta on info näha eKoolis; iseloomustus; põhjendus, mis kool soovib juhtumit algatada. Need dokumendid tuleb lisada eKoolis õpilase kaardile ning avada juurdepääs KOVi töötajale.

KOVi Murelaste haldur:

  • näeb kooli taotlust
  • saab vaadata õpilasega seotud dokumente
  • saab määrata vastutaja - juhtumiga tegeleja KOV tugi-isiku rollis töötajate hulgast
  • saab juhtumi avamisest keelduda. Lisada tuleb põhjendus.
  • Juhtumi avamisel või keeldumisel saab lapsevanem teate uudisvoogu, kool ja kodu saavad märkme õpilase kaardile.
  • Kui juhtumiga tegelev töötaja vahetub, siis saab kool ja kodu uue tegeleja kohta teate. Märkus kantakse õpilase kaardile.


Juhtumi haldamine

Õpilase juhtumiga saab tegeleda või näha temaga seotud infot vaid selle õpilasega seotud tugi-isik või murelaste haldur.

Kui KOV on juhtumi vastu võtnud, kuvatakse palju põhjuseta puudunud õpilaste aruandes õpilasega KOVis tegeleva inimese nimi. Juhtumi vastu võtmisel, tegeleja määramisel lisatakse õpilase kaardile kooli märge, info saadetakse lapsevanemale uudisvoogu. Kui KOV keeldub juhtumit alustamast, lisatakse vastav teade.

KOV juhtumiga tegelev töötaja saab juurdepääsu osale õpilase kaardi infost: ta näeb hinnetelehte, õpilase isikuandmeid (nimi, isikukood, kontaktandmed); seotust päevikutega ja rolle koolis; lapsevanemate ja kooli tugi-isiku kontaktandmeid ja nime; neid dokumente, mis on jagatud KOViga; neid kooli märkmeid, mis on jagatud KOViga. Kui KOVi juhtumi lahendaja teeb juhtumi käigus tegevusi (ümarlauad, kohtumised jm PGS ette nähtud meetmed), sõlmib kokkuleppeid, koostab dokumente, saab ta nende kohta lisada info õpilase kaardile märkmete lehele, laadida üles dokumente. Need märkmed ja dokumendid saavad kohe nähtavaks koolile ja kodule, lapsevanem saab teate märkme või dokumendi lisamise kohta uudisvoogu.

Õpilase info vaatamine õpilase kaardilt on näha määratud tugi-isikule ja juhtkonnale:

  • avatud on uudisvoog, lapsevanemate andmed. KOV määratud tugi-isik saab oma õpilaste kohta vaadata õpilase kaardilt lapsevanemate andmeid, näha KOViga jagatud dokumente, KOViga jagatud märkmeid ja hinnetelehte.
  • KOViga jagatud dokumendid. KOV tugi-isik saab dokumente lisada. Need on alati nähtavad koolile ja kodule. Lisamisel ja kustutamisel tuleb teavitus lapsevanema uudisvoogu.
  • KOViga jagatud märkmed. KOV tugi-isik saab märkmeid lisada. Need on alati nähtavad koolile ja kodule. Lisamisel ja kustutamisel tuleb teavitus lapsevanema uudisvoogu.
  • Hinneteleht


Juhtumi lõpetamine

Õppeaasta vahetusega juhtum ei lõpe, linnaosavalitsuse töötaja jätkab tööd lapsega ka suvel ja uuel õppeaastal.

Kui lapsega on kõik korras, siis saab juhtumi lõpetada. KOV saab juhtumi lõpetada, selle kohta lisatakse teated õpilase kaardile, lapsevanema uudisvoogu.