Õppeaasta lõpetamine

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Õppeaasta lõpetamine ja uue alustamine on koolile alati kiire aeg. Siit leiad loetelu tegevustest, mida üldhariduskoolis sel puhul teha tuleb.

AUGUSTI LÕPUS ehk enne uue aasta algust

tuleks üle vaadata aruanded. Enne uue õppeaasta algust on hea ära teha aruanded, mida eelmise aasta kohta enam teha ei saa:

 • kõik puudumiste kokkuvõtted (klassiti, liigiti) - trükkida nt. pdf formaati
 • õpetajate koormuse kokkuvõte
 • puudulike hinnete aruanne (veel alles jäänud võlgnevused), kui see on kooli õppekorralduse suhtes oluline
 • hinnete statistika
 • märkuste aruanded
 • õppenõukogu otsuste aruanded

Kokkuvõtvate hinnete aruandeid ja hinnetelehti saate koostada kuni õppeaasta arhiivi kandmiseni.


Kooliaasta lõpetamine

1. 12nda klassi õpilasted saavad kooliastmehinded ehk lõpuhinded. Juhtub see tavaliselt aprilli lõpus ja nende sisestamiseks kasutab õpetaja "lõpupäevikuid". Lõpuhinne (aine hinne õppekavas) lõpetab õppekavas selle aine õpetamise ja võtab kokku tulemused. Lõpupäevikud leiab hinnet lisav õpetaja ja koolijuht kooli lehe Õppekavade sektsioonist. Enne lõpuhinde lisamist lukustab õpetaja oma selle klassi selle aine päevikud.

Ak33.png

2. Põhikooli õpilased saavad aastahinded. Aastahinde lisamise võimalus tuleb märkida ainekaardile - linnuke vastavasse lahtrisse. Aastahinde lisamiseks valib õpetaja selle oma päeviku uue veeru lisamise menüüst.

3. Osa õpilasi teevad eksameid ja saavad eksamihinded - tuleb märkida ainekaardile, et ka eksamihinnet saab päevikusse lisada.

4. Kui õpetaja on kanded oma päevikusse lõpetanud, siis ta lukustab päeviku. Päeviku ikoonile lisatakse pisike tabalukk ja selles päevikus enam muudatusi teha ei saa. Nii saab ka kooli juhtkond ülevaate, millisel õpetajal mis klassi või kursusega töö veel käimas on. Lukustatud päevikuid näeb eraldi aruandes.

5. ÕPILASTE ÜLE VIIMINE

NB! Mõned aruanded tuleb teha ära enne kui õpilased üle viiakse:
 • "Õppetegevus päevikute kaupa" on tellitav aruanne ja saadud html faili saab eKoolist välja salvestada.
 • Kui on soov trükkida välja õpilaste andmete aruanne (näiteks on vaja suve jooksul teda oma järgmisse klassi üle viidud õpilaste vanemate kontaktandmeid) siis tuleks seda teha enne klassi üle viimist.
 • Klassi kokkuvõte aruanne kokkuvõtvate hinnete kohta saab oma arvutisse salvestamiseks nt pdf faili trükkida.

5.1. Administraator lisab järgmise õppeaasta (loe edasi Õppeaasta ja perioodid). Koolidel, kes kasutasid vastuvõttu, on see juba lisatud.

5.2. Klassijuhataja sisestab õppenõukogu otsuse nendele õpilastele, kes jäävad suvetööle või mingil muul viisil ei lõpeta veel klassi kasutades käskkirjade lisamist (õppenõukogu otsused, kiitused, laitused) õpilase kaardilt.

5.3. Administraator lisab otsuse klassi lõpetamise kohta (Otsus Õppeaasta aknast). Klassi lõpetamise otsuse saab lisada kõigile (valitud) õpilastele korraga ja see viib õpilased üle järgmise õppeaasta järgmisse klassi.

NB! Järgmise õppeaasta järgmisse klassi üle viidud õpilasi ei saa enam tagasi eelmisse õppeaastasse tuua; seega peab administraatorile jagama õige ja täpse info õpilaste kohta, kes ka tegelikult järgmisse klassi üle viidi.

5. Õpilastele trükitakse tunnistused. Tähele tuleb panna, et juba järgmisse õppeaastasse üle viidud õpilaste tunnistused (ja kõik muud aruanded) saate kätte, kui valite mitte "Aktiivsed" vaid "Endised" õpilased.

6. Lõpuklasside kooliastmehinded tuleb sisestada EHISe Lõpudokumentide registrisse. Vaata ka andmevahetus EHISega

7. Ülejäänud klasside klassijuhatajad tegelevad kooliaasta aruandlusega.. Aruannetes on õppeaasta valik lisatud ainult osadele aruannetele (hinneteleht, tunnistused, õppeedukuse ja tunnikirjelduste aruanded). Kasutusaktiivsuse aruanne ei sõltu õppeaastast. Ülejäänud aruannetest tuleks teha kokkuvõte enne õppeaasta vahetumist (kui kool seda soovib).

7.1. Klassipäeviku lisaaruanded - õpilaste andmete aruanne, võib-olla ka märkuste aruanne ja õppenõukogu otsused.

7.2. õppeedukuse aruanne

7.3. Et oma klassi kohta koostada igasuguseid täiendavaid kokkuvõtteid-aruandeid ka järgmisel aastal tasub koostada ja pdf või paberile trükkida:

 • puudumiste aruanne liigiti
 • kokkuvõtvad hinded - perioodide, aastahinnete tabelid koostatakse html faili, need võib oma arvutisse salvestada. Kooli juhtkond saab võimaluse vaadata tellitavaid aruandeid eelmiset aastate kohta.

7.4. Õpetajaga seotud aruanded saab teha nii õpetaja ise kui ka kooli juhtkond. Need aruanded on seotud õppeaastaga, seega tuleks vajalik info eKoolist välja korjata. Erandiks on tunnikirjelduste aruanne, mis päevikute arhiveerimisel uuesti kättesaadavaks saab.

 • õpetaja koormuse aruande võib peale päevikute "valmis saamist" endale salvestada

8. Õpilasraamatusse tuleb teha kanded (käsitsi, paberdokumendile)

Suvetöö (täiendav õppetöö)

Suvetööde osas ei ole suuri muudatusi. On põhimõtteliselt kaks varianti:

I jätkata sama päevikuga

1. lisada suvetöö veerand

2. kanda klassi lõpetanud õpilased üle järgmisse klassi. Päevikusse jäävad aktiivsete õpilastena näha vaid need, kellel suvetöö. Üle viidud õpilased on avatavad "endised õpilased" filtrit kasutades.

NB! "Endistele" õpilastele hinnete lisamine, hinnete muutmine, päevikusse varasemate tundide lisamine ON TÄIESTI VÕIMALIK ka siis, kui õpilased on üle viidud. Ei kontrollita "päevikusse kuulumise" kuupäevi.

3. kanda sisse suvetöö tunnid jm info.

4. kanda sisse suvetöö veerandi hinne. Tuleb tunnistusele - lisandub veerg.

5. kui suvetöö edukalt tehtud, siis muuta aastahinne - kanda ka need õpilased üle järgmisse klassi.

Ia - teised lapsed on aktiivsed ja õpetaja ei lisa neile hindeid Ia puudus: teised lapsed saaavd kirja üleliigseid tunde. Eelis: ei pea õpilasi järgmisse aastasse üle viima.

Puudused: tuleb kohe õpilased üle kanda järgmisse aastasse, kui nad reaalselt klassiga hakkama saavad; admin peab infot omama ja iga klassi jaoks paar minutit leidma. Paralleelide suvetööliste info tuleb kanda mitmesse päevikusse. Eelised: õpetaja jätkab päevikuga, muud lisatööd adminnile ei ole, hinded kõik koos. Koolijuhil hea ülevaade.

II tekitada uus grupp ja sellele suvetöö päevik 1. lisada suvetöö veerand

2. tekitada siltidega suvetöö grupid

3. avada suvetöö päevikud

4. kanda sisse suvetöö info ja kokkuvõttev info

5. suvetöö aastahinne kanda algsesse päevikusse.

Puudused: kahes päevikus hinded, töö lisapäevikute tegemisel. Eelised: ei pea kohe teisi õpilasi üle kandma; saab paralleelide suvetöölised samasse päevikusse koguda


Õpilased lõpetavad kooli

Üks soovitus:

NB! põhikooli lõpus peab seaduse järgi inimese koolist välja ja siis jälle sisse arvama. eKooli poolest võite nende õppekava ära vahetada, aga kes tahab täpselt teha nagu peab, võiks arvestada:

1. kui tahate, et õpilase senine elu teile ka gümnaasiumis nähtav oleks, siduge ta esmalt kasutajast lahti ja siis märkige koolist lahkunuks. Kui siis gümnaasiumisse astub, saate lihtsalt rolli lisada ja senised õpitulemused soovi korral ka jälgitavad.

2. kui tahate oma kooli "puhast lehte" siis ärge siduge kasutajast lahti; lisage sügisel kui uus õpilane ja ajalugu ei tule õpetajaid segama.

Mitte et see parim võimalik süsteem oleks, aga praegu lihtsalt on niimoodi.

Uue õppeaasta alustamine

1. Administraator lisab järgmise õppeaasta (loe edasi Õppeaasta ja perioodid). Õppeaasta lisatakse juba kevadel, kui õpilastele sisestatakse klassi lõpetamise otsus.

2. Lisa lõpuklasside õpilastele otsus kooli lõpetamise kohta. Lisa Otsus koolist lahkumise kohta neile õpilastele, kes kooli vahetavad.

3. Varasemate aastate suur augustikuine töö - lapsed kanda üle järgmise õppeaasta klassidesse ja õpperühmadesse jääb ära:

3.1. Klassidesse kuuluvuse uue õppeaasta jaoks tekitasid siis, kui lisasid lastele Otsuse klassi lõpetamise ja järgmisse klassi üle viimise kohta. Leiad lapse realt käesolevas õppeaastas märke "Üle viidud" (Õppeaasta lehel) ja näed neid järgmise õppeaasta järgmises klassis.

3.2. Õpperühmadesse kuuluvuse määramiseks kasutatakse õpilaste silte (loe ka Grupikuuluvus (sildid)).

a) Kui lisatud silt ei olnud seotud konkreetse klassiga (nt. 3b B vene keel) vaid üldine (B vene keel) siis saab laps valitud neisse päevikutesse, kus õpilased valitakse klass+paralleel+silt valikuga. Silti muuta pole vaja.

b) Kui silt näitab konkreetset klassi õpperühma (3b B vene keel), siis tuleb kas muuta sildi nimetust või lapsed sealt välja ja mõnda teise silti sisse arvata. Sel juhul on vaja sildid üle käia analoogselt eelmiste aastate õpperühmade korrastamisega. Töös olulist kokkuhoidu ei teki.

4. Sisesta uued õpilased. Pane palun tähele, et õpilase lisamise + märgi või impordi valimisel PEAB olema valitud JÄRGMINE õppeaasta ja klass, kuhu laps lisatakse. Lisalugemine Õpilaste andmed ja Õpilaste import.

5. Varasemate aastate veel suurem augustikuine töö - päevikute avamine uueks õppeaastaks on lahendatud seotuna päevikute lukustamisega: kui õpetaja on lukustanud oma päeviku, saab administraator algatada kloonimise (kopeerida lukustatud päevikute definitsioonid järgmisse õppeaastasse). Päeviku definitsioon on: päeviku nimetus; seotud õppekava ja ainekaart; õpilaste valiku sildid. Lisalugemine: Päevikute haldus ja Kloonid. Et erinevate aastate päevikud ei ole kunagi täpselt samasugused, peab nad üle vaatama ja :

a) kustutama need päevikud, mida sel aastal vaja pole.

b) lisama õpetaja(d) ja nende planeeritud tundide arvu kõigis päevikutes.

c) muutma õpperühma osades päevikutes (oleneb, kui hästi olete osanud ära kasutada siltide süsteemi).

d) lisama need päevikud, mida eelmisel aastal ei olnud.

6. Peaks kohendama oma kooli õppekava - sest uus põhikooli ja gümnaasiumi RÕK; sest õppekavas võivad olla vead, mis kasutamisega välja on tulnud.

7. Kutsuge tööle uued õpetajad ja siduge nad päevikutega

8. Vahetage ära klassijuhatajad: vahetage ära õpetaja kaardil olev õppeaasta ja lisage uus roll uue õppeaasta klassiga. Eelmise õppeaasta klassijuhataja roll lõpetab kehtivuse koos õppeaastaga. NB! Klassijuhataja on seotud konreetse aastaga, seega saate uued rollid lisada 1.09 hommikul (ehk uue õppeaasta esimesel päeval)

9. Õppeaasta vahetudes kustutame maha kõik vestlused; alles jäävad individuaalsed vestlused ja loomulikult kontaktid, kuuluvus kontaktgruppidesse muutub vastavalt klassi muutusele.

10. Õpetajate jaoks "kaovad" päevikutest aktiivsete õpilaste filtrist järjest klassi lõpetanud õpilased; endised õpilased filtrit kasutades saab nendega seotud info ekraanile. Õpetaja näeb oma uue õppeaasta päevikuid 1.09 ehk uue aasta esimesel päeval.

NB! Õpetajatele vastu tulles näidatakse neile eelmise õppeaasta lukustamata päevikuid kuni aasta arhiveerimiseni - seega saab hindeid muuta ja lisada. Et segavatest päevikutest lahti saada tuleb nad lihtsalt lukku panna.